Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

De bekendste en meeste toegepaste benadering van portefeuilleanalyse is afkomstig van de Boston Consulting Group (BCG). Boston Consulting Group Deze benadering richt zich op drie aspecten van de business unit, namelijk: de omzetwikkeling (uitgedrukt in het relatieve marktaandeel); 2 de marktontwikkeling (uitgedrukt in marktgroei); 3 de geldstroomontwikkeling (uitgedrukt in cash flow). (Hieronder wordt verstaan de nettowinst na belasting vermeerderd met de afschrijvingen.)
In de BCG-matrix worden de verschillende strategische business units geplaatst. Deze matrix bestaat uit vier kwadranten, waarbij op de verticale as de marktgroei en op de horizontale as het relatieve marktaandeel (dat wil marktgroei zeggen het eigen marktaandeel ten opzichte van de grootste concurrent) relatieve marktaandeel wordt afgezet. De ssu’s worden nu in deze celmatrix weergegeven do’or middel van een cirkel waarbij de omvang van de cirkel correspondeert met de omzet van de SBU binnen de organisatie. In figuur 2.10 zijn de hierna genoemde cijfers verwerkt in een BCG-matrix.
Strategische business units van vergaderruimte hilversum een brouwerij Een brouwerij onderscheidt de volgende strategische business units met omzetten en marktaandelen. SBU omzet marktgroei markt- marktaandeel relatief aandeel grootste marktaandeel concurrent pils (mainstream) 110 0-1% 25% 20% speciale bieren (specialty) 50 10-13% 10% 25% luxe bieren ( premium) 20 5-7% 5% 10% seizoensbieren (seasonal) 14 18-20% 35% 20% alcoholarme bieren (light) 6 3-6% 5% 7% T Figuur 2.1 O Boston Consulting Groep-matrix van de brouwerij Boston Consulting Groep: Matrix van de brouwerij.
Het derde element waarop de BCG-matrix zich concentreert is de ontwikkeling van de geldstromen ofwel de cash flow van de verschillende ssu’s. Athankelijk van de positie van de ssu in de matrix levert een ssu geld op ofd ient er juist in een ssu geïnvesteerd te worden. Om de investeringen te kunnen bekostigen zal er dus worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van verschillende businesses in de matrix.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het milieu

Gerelateerde afbeelding

Het milieu wordt gezien als een van de meest strategische aandachtsvel- strategische aandachtsvelden den voor de komende jaren. De milieu-uitdaging waarvoor elke organisatie staat kent drie dimensies:s Het schoonmaken van de huidige activiteiten Het is van groot belang dat organisaties de milieu-effecten die zij veroorzaken in kaart brengen en vervolgens komen tot de invoering van milieuzorg. 2 Het benutten van nieuwe kansen Het terugbrengen van de schade aan het milieu en het werken aan een duurzame ontwikkeling biedt organisaties veel nieuwe kansen waarop zij kunnen inspelen in hun toekomstig aanbod van producten en diensten. 3 Het werken aan een duurzame toekomst Organisaties zullen ingrijpende veranderingen moeten ondergaan om verzekerd te blijven van een duurzame toekomst. Hiertoe zal het management een visie moeten ontwikkelen om de nieuwe mogelijheden te kunnen benutten.
Om de hiervoor genoemde milieu-uitdagingen te kunnen aangrijpen zal milieuproblematiek in alle afdelingen een rol gaan spelen. De inkoopafdelingen zullen zoeken naar grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu en verpakkingen die gerecycled kunnen worden. In productieafdelingen zal men flexplek hilversum productieprocessen ontwikkelen die minder grondstoffen vergen en energiebesparende technologieën introduceren.
Voor marketingafdelingen ligt de uitdaging om de voorkeuren van afnemers voor milieuvriendelijke producten te indentificeren en te vertalen in een nieuw productaanbod. De distributieafdelingen zullen moeten kijken naar mogelijkheden om de goederen op een voor het milieu minder belastende wijze bij hun afnemers te bezorgen. Financiële afdelingen zullen de voordelen van de omschakeling naar duurzaamheid moeten onderzoeken. Ten slotte zullen juridische afdelingen op de hoogte moeten blijven van de nieuwe wetgeving en milieuvoorschriften. Met name een aantal grotere organisaties gaat onder maatschappelijke druk of door trends in op de milieuproblematiek. In veel gevallen ligt hierbij de nadruk op de naleving van de wet, het voldoen aan bedrijfstaknormen, het behalen van milieucertificaten of het verbeteren van het imago in de markt. Naarmate organisaties zich realiseren dat de échte milieu-uitdaging betrekking heeft op een duurzame toekomst, zal men streven naar continuïteit en een gezond milieu. In het volgende voorbeeld komt de invloed van de omgevingsfactor milieu duidelijk naar voren.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wettelijke voorschriften van de provincie mogen niet in strijd zijn met voorschriften van het Rijk. Ministeriële verordeningen mogen niet in strijd zijn met een AMvB of een formele wet. AMvB’s mogen niet in strijd zijn met een formele wet.
De verhouding tussen nationale wettelijke voorschriften en internationale verdragen is geregeld in art. 94 Gw:
‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar is met eenieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.’
In gewoon Nederlands: binnenlandse algemeen verbindende voorschriften mogen niet in strijd zijn met internationale verdragen. De verhouding tussen verdragen, formele wetten enerzijds en de Grondwet anderzijds is geregeld in art. 120 Gw:
‘De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.’
Deze bepaling houdt in: Verdragen gaan boven wetten en de Grondwet. Wetten gaan niet boven de Grondwet, maar het is niet aan de rechter om te beoordelen of formele wetten hiermee in overeenstemming zijn.
2.3.2 Uitvoering (bestuur) Wetgeving is geen doel op zich, maar slechts een middel om een ander doel te bereiken, namelijk bestuur van het land. Behalve wetgeving worden voor dit doel nog enkele andere instrumenten ingezet, waarop in hoofdstuk 3 uitvoerig zal worden ingegaan. Op deze plaats kunnen alvast worden genoemd: besluiten, plannen, beschikkingen, privaatrechtelijke flexplek hilversum rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Doorgaans worden deze instrumenten ingezet ter uitvoering van wetten. De uitvoering van de wetten is niet altijd mogelijk door simpelweg de algemene regel van de wet toe te passen op een concreet geval. Daarvoor zijn de concrete gevallen te verschillend. Om deze reden spelen tussen de algemene strekking van de wet en de uitvoering van de wetten verschillende bestuursorganen een rol.
• Voorbeeld De wetgever heeft de Wet op de Ruimtelijke Ordening gemaakt. Hierin staat onder meer dat gemeenten bestemmingsplannen moeten vaststellen, die de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten van de provincie. De wetgever heeft aan de gemeenteraden de keuze gelaten hoe men de ruimtelijke ordening in de gemeente wil regelen. Het bestemmingsplan is (mede)bepalend voor door burgemeester en wethouders te verlenen bouwvergunningen. Tussen de wetgeving en de toepassing ervan voor een concreet geval (de bouwvergunning) is dus slechts een ver verwijderd verband.
Daarnaast verricht de overheid veel bestuurstaken zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is aan te wijzen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De begrippen materiële wet/formele wet

Gerelateerde afbeelding

Rechtsbronnen
De vindplaatsen van het recht worden ook wel de rechtsbronnen genoemd. De belangrijkste rechtsbronnen zijn: de Grondwet, wetten, verdragen, de jurisprudentie en het gewoonterecht. Hierna wordt op deze rechtsbronnen afzonderlijk ingegaan.
1.3.1 Grondwet In de Grondwet is de grondslag van de Nederlandse staatsinrichting en de rechtsorde te vinden. Het is een belangrijke kennisbron van ons staatsrecht.
1.3.2 Wetten Het begrip ‘wet’ als kennisbron van het recht moet hier worden begrepen in een ruime betekenis van het woord, namelijk: bindende rechtsregel. Bindend wil zeggen: overheid en burgers zijn verplicht de rechtsregel in acht te nemen.
16 1 Recht algemeen
Een bindend voorschrift van de overheid wordt een wet in materiële zin genoemd. Deze materiële wetten kunnen door allerlei overheidsorganen worden uitgevaardigd, bijvoorbeeld door de gemeenteraad of Provinciale Staten. Deze voorschriften gelden in de gemeente of in de provincie en vergaderruimte hilversum worden dan verordeningen genoemd. Deze verordeningen zijn meestal wetten in materiële zin, want het zijn algemene regelingen die bindend zijn voor eenieder. Er zijn echter ook verordeningen die niet zijn te beschouwen als materiële wetten, omdat zij geen voor de burgers bindende voorschriften bevatten. Het begrip ‘materiële wet’ moet goed worden onderscheiden van het begrip ‘formele wet’. De benaming formele wet is voorbehouden aan de wetgevende producten die regering en Staten-Generaal samen maken. Deze producten heten wetten in fo rmele zin. De meeste wetten in formele zin zijn algemene regelingen: dan zijn het dus ook wetten in materiële zin.
De volgende combinaties kunnen worden gemaakt: wetten in formele zin, tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld het BW; wetten in formele zin, niet tevens wetten in materiële zin; bijvoorbeeld een begrotingswet; wetten in materiële zin, niet tevens wetten in formele zin; bijvoorbeeld de algemene plaatselijke verordening van een gemeente.
De begrippen materiële wet/formele wet moeten goed worden onderscheiden van de hiervoor behandelde begrippen formeel recht/materieel recht.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Temple Church

Gerelateerde afbeelding

We lopen de trap op naar de hoofdingang van Temple Church. Ik zie dat de kerk aan de buitenkant prachtig is versierd met beelden, symbolen en versierselen, uitgehouwen in steen. Het hoge vrouwengezang dat vanuit de kerk klinkt, wordt helderder en ik probeer door diep adem te halen de controle over mezelf terug te krijgen. Bij de ingang van Temple Church blijven de mannen stilstaan en doen ze een stap opzij om ons naar binnen te laten. De kerk is verlicht met honderden kaarsen, die het geelwitte binnenschip van de kerk doen oplichten alsof het van goud is. De kerk is onbeschrijfelijk mooi gedecoreerd met talloze hoge, gotische bewerkte bogen en een prachtig gedecoreerd plafond. Er ligt een roodfluwelen loper op de vloer en op een verhoging vooraan in de kapel, staat een groot stenen altaar, dat is bedekt met een wit kleed waarop een groot rood tempelierskruis is aangebracht. Op het altaar staat een bloemstuk met prachtige witte lelies. In de kerkbanken zitten mensen met witte pijen over hun kleren aangetrokken met daarop een rood tempel ierskru is. Het moeten er, zo snel te tellen, ongeveer vijftig zijn. Ze kijken stilzwijgend toe. Met op de achtergrond de hoge vrouwenstemmen die traditionele Keltische liederen zingen, is het alsof ik in een wonderschone film ben beland. Ook de rest van de groep mensen is zichtbaar flexplek hilversum onder de indruk van het schouwspel. Het vrouwenkoor houdt op met zingen en ineens is het stil. Hier en daar hoor ik zachtjes gekuch. “De novieten van Terra Nova zijn gearriveerd,” hoor ik een zware mannenstem door de kerk galmen. Akihito wenkt de groep om hem te volgen en op de kerkbanken voor het altaar plaats te nemen. Er galmt drie keer een kort trompetgeschal door de kerk en alle aanwezigen gaan staan. De novieten volgen het voorbeeld van de aanwezigen. Vanuit de ronde kapel komen drie vrouwen aangelopen, ook zij dragen een witte pij met een rood tempelierskruis op de borst geborduurd. Het is een bizar tafereel, dat zo van het filmdoek lijkt te zijn weggetrokken. De middelste vrouw, die tegen de zestig jaar oud moet zijn, neemt plaats op een stoel achter het hoofdaltaar, met voor zich het doek met het rode, gekartelde kruis. De andere twee zichtbaar jongere vrouwen gaan aan weerskanten van haar staan. “Novieten van het genootschap Terra Nova,” hoor ik de vrouw met een heldere stem in de Engelse taal zeggen. “Jullie zijn geroepen en het toeval heeft jullie hier vanavond bijeengebracht. De wereld bevindt zich in een deplorabele staat en er is actie geboden om haar en daarmee de mensheid te redden. leder lid van dit genootschap heeft de taak om het bewustzijn bij de mensen te vergroten, zodat de massa in opstand komt tegen het huidige economische systeem, waarin alles lijkt te draaien om groei, hebzucht en geld verdienen. De wereld mag niet ten onder gaan aan onze hebzucht.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Extra uitleg

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voor niets heeft de mens meer angst dan voor het onbekende. Dat geldt ook voor de bijeenkomst in London, waar ik vanavond naartoe vlieg. Van professor Markowitz heb ik twee adressen gekregen. Het eerste adres waar ik mij direct bij aankomst moet melden, is het (entre of Martial Arts in een buitenwijk van London. Het tweede adres dat op het briefje staat, is van de Temple Church, waar ik me morgenavond om exact acht uur moet melden. Tot mijn ergernis ben ik vanochtend met een hevige hoofdpijn opgestaan. De saki gisterenavond was net iets teveel van het goede. Nadat ik mijn koffer heb ingepakt, bel ik de vliegtuigmaatschappij om mijn ticket om te boeken en een extra tussenstop in London in te lassen. Het kost wat moeite en extra geld, maar het lukt me om vanavond om negen uur vanuit Boston weg te vliegen om met het tijdsverschil om elf uur in de avond in Londen aan te komen. In de ontbijtzaal van het familiehotel probeer ik met zwarte koffie mijn hoofdpijn weg te drinken, wat kantoorruimte hilversum maar slecht lukt. De tijd in Boston is omgevlogen en heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Het schrijverschap en de filosofie worden mijn nieuwe dagbestedingen en misschien zelfs mijn nieuwe baan. Boston is daarmee de ommekeer in mijn leven. Na het ontbijt check ik uit bij de receptie en laat me afzetten bij de prachtige, in 1723 gebouwde Old North Church die midden in Boston ligt. Professor Markowitz staat me al voor de ingang van de kerk op te wachten. “Goedemorgen, juist religie is gebaseerd op de vierde dimensie,” zegt hij. “Daarom hebben kerkelijke vaders het allesomvattende veld de naam God gegeven.” Ik ben direct wakker. Juist ik heb het bestaan van een God mijn leven lang geprobeerd te ontkennen en te ontlopen. Maar het lot tart me blijkbaar en juist op de dag dat de professor een extra uitleg geeft over de vierde dimensie, ontmoeten we elkaar in een kerk. “Wat is de relatie tussen de kerk en de vierde dimensie?” vraag ik. “Beide hebben iets met geloof van doen en zijn wetenschappelijk niet te bewijzen. In wezen zijn ze hetzelfde, maar hebben een andere naam. God staat synoniem met het allesomvattende veld.”

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wetenschappers en medici

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

“We trainen mensen om hard en schijnbaar sterk te worden. Dat doen we in assertiviteitstrainingen. Vooral voor mannen is het niet stoer om hun zachte kant te laten zien. Helaas heeft dit zijn prijs. Veel mensen zijn zo verhard en gevoelloos geworden dat ze pijnlijke plaatsen in hun lichaam niet eens opmerken. Ze voelen hun maagzweer pas als het te laat is of ineens hebben ze een hernia. Een hartaanval of hersenbloeding komt voor hun gevoel vanuit het niets. Als je sensitiever in je lijf wordt, merk je veel eerder op dat er iets mis is. Ik durf te stellen dat onze tastzin ons belangrijkste zintuig is. In ieder geval is tast het zintuig om de vierde dimensie mee waar te nemen.” Hoewel de uitleg me soft en wollig in de oren klinkt, begin ik te begrijpen dat ik zonder een sterker ontwikkeld intuïtie niet veel verder kom in mijn zoektocht naar de vierde dimensie, die blijkbaar onbereikbaar is voor ons verstand. Zou dat de reden zijn waarom de wetenschap deze dimensie wel kent, maar waarom de meeste wetenschappers en medici deze dimensie niet erkennen?
Terug op het terrein van Harvard University neem ik afscheid van de professor. Mijn opdracht voor de rest van de dag is om mijn tastzintuig en gevoel letterlijk te gaan gebruiken. Ik moet mijn lijf leren voelen en vervolgens ontdekken hoe ik een ruimte in mijn eigen energieveld krijg. Ik krijg de opdracht mee om me morgen om negen uur weer in de bibliotheek te melden. Ik ben benieuwd wat er kantoorruimte hilversum morgen weer mijn pad kruist. Elke dag is tot nu toe een grote verrassing gebleken.
Nadat de professor naar zijn werkkamer is gelopen, ga ik in de bibliotheek zitten om mijn opdracht uit te voeren. Er zit een drietal studenten te studeren en ik ga bij hen aan de houten tafel zitten. Allereerst probeer ik mijn stoel en mijn lijf letterlijk te voelen. Het gaat specifiek om het contactvlak tussen mijn billen en de stoel en mijn voetzolen op de grond. Of ik het me nu verbeeld of niet, ik voel direct de kracht en rust in mijn lijf. Het is alsof ik alerter en helderder ben. In de ruimte die ontstaat, probeer ik mijn energieveld uit te breiden tot de gehele bibliotheek. Voor mijn gevoel lukt dat ook. Ik voel de rust, het overzicht en de controle over mezelf toenemen. Blijkbaar ben ik klaar om de werkelijke kracht in mezelf te ervaren en op deze wijze contact te maken met de vierde dimensie.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een sterk verlangen

Gerelateerde afbeelding

Er is bij mij een sterk verlangen ontstaan om de diepere betekenis van de vierde dimensie te begrijpen, maar ik merk dat een gevoel van ongeduld en irritatie zich van mij meester maakt. Waarom weten wij niets van de vierde dimensie die ons leven bepaalt en waarom wordt deze kennis ons niet op school bijgebracht? Er zijn zoveel mensen niet gelukkig en ervaren hun leven en de wereld als een chaotisch bestaan. Maar de werkelijkheid is zo anders: de mens heeft een puur bewustzijn en we zijn aangesloten op een intelligent en samenhangend veld. Nog altijd zitten de professor en ik samen in de eeuwenoude bibliotheek, de plaats waar ik de waardevolste kennis uit mijn leven krijg aangereikt. “De wereld is niet altijd wat het lijkt,” zegt de professor. “Er is een mooi verhaal dat deze boodschap duidelijk maakt. Twee reizende engelen stoppen bij een huis van een rijke koopman om daar te overnachten. De heer des huizes is een gierig en zelfzuchtig man en weigert de engelen te laten overnachten in het prachtige gastenverblijf van zijn landhuis. Dat is alleen voor zakenrelaties bedoeld, waar hij dus zelf beter van wordt. In plaats daarvan mogen de engelen op de harde stenen vloer in de koude kelder slapen. Als ze hun bed opmaken, ziet de oudere engel in een hoek een onopvallend gat in de muur van de kelder. Hij bedenkt zich geen moment, zoekt in de kelder naar cement, lengt het cementpoeder aan kantoorruimte hilversum met water en begint met cement het gat te repareren. Als de jongere engel vraagt waarom hij dat doet, antwoordt de oudere engel als volgt: “het is niet altijd wat het lijkt te zijn.”
De volgende dag trekken de engelen zonder ontbijt verder en wederom moeten ze, na een lange dag lopen, overnachten. Ze kloppen aan bij de boerderij van een arme, maar gastvrije boer en zijn vrouw. Nadat het boerenechtpaar het kleine beetje voedsel dat ze voor die avond hadden klaargemaakt met de engelen delen, laat het echtpaar de engelen in hun eigen bed slapen, zodat ze een goede nachtrust hebben. Als de volgende morgen de zon opkomt, treffen de engelen de boer en zijn vrouw in de keuken in tranen aan. Ze bezitten slechts één koe, die wegens haar melk hun enige bron van inkomsten is. Deze koe hebben ze vanochtend dood in de wei gevonden. De engelen vertrekken om verder te gaan. De jongere engel is woedend en vraagt aan de oudere engel: “hoe kun je dit met al jouw macht laten gebeuren? De koopman heeft alles, maar is te gierig om maar iets te delen en toch help je hem zelfs om zijn keldermuur te repareren. De boerenfamilie heeft weinig, maar was bereid om alles met ons te delen en je laat hun koe doodgaan.”

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

John F. Kennedy

Gerelateerde afbeelding

Laat in de middag kom ik op station Amersfoort aan. Het hele weekend laat het artikel van professor Markowitz mij niet meer los. Hij weet waarschijnlijk meer over Het Boek van de Waarheid en van zijn onderzoek naar het leven van John F. Kennedy wil ik het fijne weten. Op zondagavond zit ik op een passende tekst te broeden. Ik krijg tenslotte maar één kans om deze vraag te stellen. De professor moet weten dat ik interesse heb en dat ik door Renard ben gestuurd, maar ik wil mezelf niet teveel opdringen. Hij is zeker een drukbezet man. Uiteindelijk stuur ik hem om elf uur ‘s avonds een e-mail.
Aan: markowitz@harvarduniversity.com Afzender: nicklarson@gmail.com Onderwerp: The truth behind our life, Time Magazine
Geachte professor Markowitz,
Mijn naam is Nick Larson en ik heb uw artikel in Time Magazine gekregen van mijn neef Renard de Veuster die kloosterling is in de abdij van de orde van Norbertijnen in Leuven in België. Na een succesvolle periode als beurshandelaar op Wal/ Street en in Amsterdam zit ik momenteel aan de grond. Daarom ben ik op zoek gegaan naar antwoorden op de volgende vragen: waarom het leven gaat zoals het gaat en waarom mensen doen wat ze doen?
Uw onderzoek naar het leven van John F. Kennedy biedt mogelijk aanknopingspunten voor de antwoorden op deze vragen. Graag zou ik met u persoonlijk willen spreken over de uitkomsten van dit onderzoek. Uiteraard ben ik bereid om daarvoor naar Harvard University te komen. Ik zou het waarderen als u hiervoor enige tijd in uw agenda zou willen vrijmaken. Ik hoop dat u positief reageert op deze e-mail en ik vertrouw erop dat wij elkaar persoonlijk zullen treffen.
Met vriendelijke groet,
Nick Larson
Daarna sluit ik de computer af en zet een kop thee. De kans dat de professor positief op mijn verzoek reageert, is klein. Misschien gaat hij kantoorruimte hilversum navraag doen bij Renard, die hij persoonlijk lijkt te kennen. Na een tweede kop thee kruip ik alleen in bed. Die nacht kan ik maar moeilijk de slaap vatten. Ik ben onzeker
162
of mijn e-mail niet te vrijpostig is, maar ik kan het niet meer veranderen. De volgende dag check ik herhaaldelijk mijn emailbox, maar ik tref geen antwoord van professor Markowitz aan. Ik heb de moed al bijna opgegeven als op woensdagavond in mijn e-mailbox ineens het antwoord van professor Markowitz zit. De toon van de e-mail is gematigd enthousiast en misschien zelfs gereserveerd te noemen. Professor Markowitz geeft zijn telefoonnummer om nader contact te hebben. Blijkbaar is hij toch verrast dat ik bereid ben een lange reis vanuit Nederland te maken om hem te ontmoeten of misschien heeft hij een positieve aanbeveling/beoordeling van Renard gehad. Wie zal het zeggen? Uiteindelijk krijg ik een afspraak in de drukke agenda van professor Markowitz. Tijdens het telefonisch onderhoud hoort hij mij nadrukkelijk uit over mijn prestaties als beurshandelaar. Na lang aarzelen geeft hij uiteindelijk toe en mag ik volgende week maandag langskomen. Blijkbaar hebben mijn prestaties op de beurs van Wall Street hem over de streep getrokken.
163

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De universele liefde

Gerelateerde afbeelding

De zon is voor mij de verschijning van de universele God, zoals de Maya’s dat in oude tijden geloofden. Met het opkomen van de zon ervaar ik de genade, die mij wordt geschonken en het licht dat in mij het leven terugbrengt. Ik heb boete gedaan en geleden in de duisternis, maar nu is het de genade die mij het leven teruggeeft. Ik zak op mijn knieën en dank de zon voor haar vergiffenis. Ik sta weer op en voel me sterk. Het hek van de begraafplaats zwaait open en ik loop naar de uitgang. Mijn kracht is terug en als ik door het hek loop, is de dimensie van tijd hersteld. Ik ben verlost van het zware juk van mijn depressie en klaar om opnieuw het leven aan te vangen. In de verte hoor ik de kerktoren zeven keer slaan en ik weet dat het tweede gedeelte van mijn leven begint. Ik ben opnieuw geboren. Als ik wakker word, is het tot mijn verbazing al tien uur in de ochtend. Ik trek de gordijnen open en zie dat de voorjaarszon naar binnen schijnt. Hoe het precies is gegaan weet ik niet, maar de grauwe sluier is van me afgetrokken. Mijn ego heeft plaatsgemaakt voor de impulsen van mijn ziel, die puur en authentiek zijn. Ik heb mijn gevoel voor tijd weer terug en besluit een douche te nemen. Mijn leven is nog niet voorbij,
hoewel ik dat maandenlang heb kantoorruimte hilversum gedacht. Ik neem een ijskoude douche om stookkosten te besparen. Het water voelt verkwikkend aan en geeft me kracht. Ik scheer mijn stoppelbaard weg en zie in de spiegel dat het hoog tijd is om naar de kapper te gaan. Zodoende ga ik om de hoek naar een Turkse kapper, die voor onder de tien euro zijn diensten aanbiedt. Het is buiten opmerkelijk groen op deze prachtige meidag. Het fietsen is een bijzondere ervaring en het lijkt alsof ik vanochtend in een andere energie wakker ben geworden. Mijn misstappen zijn me vergeven en ik heb genade ontvangen, althans zo voel ik het. Ik heb geen idee of er een God bestaat, maar ik geloof wel in een universele kracht die de wereld en het universum laat draaien. Dat betekent niet dat ik in het instituut van de kerk geloof. Zodra mensen gaan denken dat hun geloof de waarheid is, ontstaat er intolerantie. De heksenverbrandingen, martelingen en de vele oorlogen die uit de naam van het geloof zijn gevoerd, passen niet in de ordening van ons universum, dat uitgaat van eenheid. Zijn boodschap is namelijk dat alles met alles is verbonden. Kerken zijn mensenwerk en de universele liefde is Goddelijk. Ik heb geen idee waar deze filosofische gedachte ineens vandaan komt, maar het voelt als een teken van de genade die ik vannacht heb ontvangen. De paranormale gaven die ik altijd heb gehad, komen nu volledig tot hun recht.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment