Verplichtingen van de aannemer

resultaat- of inspanningsverplichting

Vaak wordt aangenomen dat bij de aanneming van werk sprake is van een resultaatverbintenis: er wordt een contract afgesloten waarmee de  kantoor te huur in groningen opdrachtnemer zich verplicht om het gebouw volgens het ontwerp op te leveren tegen de overeengekomen prijs. In principe zal het alleen bij een tum keycontract gaan om een echte resultaatverbintenis en dan nog alleen als de opdracht in de vorm van resultaatverplichtingen is gegoten en de opdrachtgever zich niet bemoeit met iedere stap die de aannemer zet.

COMMERCIEEL VASTGOED

Bij uitvoeringscontracten die gebaseerd zijn op de UAV 1989, kan niet echt meer gesproken worden van resultaatverplichtingen van de zijde van de aannemer. Op grond van de UAV 1989 is de aannemer verplicht het werk uit te voeren volgens de bepalingen van de overeenkomst, c.q. het bestek van de opdrachtgever. Het bedrijfsruimte te huur in Breda  resultaat van het werk dat de aannemer moet uitvoeren, is dan ook mede afhankelijk van de kwaliteit van het ontwerp en van de aanwijzingen die de directie tijdens de uitvoering geeft. Als een ontwerp fouten bevat of als de directievoerder verkeerde aanwijzingen geeft, kan de aannemer alleen nog aansprakelijk gesteld worden op grond van zijn waarschuwingsplicht. Waarschuwingsplicht aannemer Een aannemer dient de directie te waarschuwen indien constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen fouten bevatten of gebreken vertonen. Als hij tot uitvoering van deze onderdelen overgaat zonder de directie te waarschuwen, handelt hij in strijd met de goede trouw en is hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen. De Raad van Arbitrage acht de aannemer in beginsel dan aansprakelijk voor de gehele schade, maar neemt onder omstandigheden ook een gedeelde aansprakelijkheid van aannemer en opdrachtgever aan. Of in een bepaald geval een waarschuwingsplicht rust op een aannemer, is onder meer afhankelijk van de mate waarin de fout in kwestie evident is en welke deskundigheid van de aannemer verwacht kan worden. Falend directietoezicht In het vorige onderdeel hebben we aandacht besteed aan ontwerpfouten waarvoor de aannemer dient te waarschuwen. Maar hoe liggen de kaarten als de aannemer een uitvoeringsfout maakt? De Raad van Arbitrage hecht in dat geval veel waarde aan het directietoezicht. Als er naast de uitvoeringsfout tevens sprake is van falend directietoezicht, worden de gevolgen volledig dan wel voor een groot deel aan de opdrachtgever toegerekend. Deze opstelling staat ter discussie. Tegenstanders betogen dat het niet zo kan zijn dat wanneer het aanstellen van een directievoerder een vrijwillige keuze is van de opdrachtgever, de aansprakelijkheid van de aannemer voor uitvoeringsfouten verminderd wordt als de directie in haar toezicht heeft gefaald. Directietoezicht dient gezien te worden als een extra waarborg voor de opdrachtgever dat het werk goed zal worden uitgevoerd. Aansprakelijkheid van de aannemer voor het kantoor te huur in Apeldoorn uitvoeringsfouten kan redelijkerwijs alleen verminderd worden als de aannemer door het

BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT

Aansprakelijkheid ingeval van voorgeschreven bouwstojfen Indien in het bestek het gebruik van bepaalde bouwstoffen is voorgeschreven, is de opdrachtgever zowel aansprakelijk voor functioneel ongeschikte bouwstoffen (dat wil zeggen, naar aard niet geschikt voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek bestemd zijn), als voor het niet (tijdig) leveren van deze bouwstoffen. In het laatste geval is de opdrachtgever niet aansprakelijk indien de aannemer een keuzemogelijkheid had voor de levering van deze bouwstoffen en indien deze niet het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen.
In alle andere situaties blijft de aannemer aansprakelijk voor de kwaliteit van de bouwstof die hij verwerkt. Aansprakelijkheid ingeval van voorgeschreven onderaannemer/ leverancier Indien een onderaannemer die in het bestek wordt voorgeschreven, tekortschiet in zijn prestatieplicht, komen meerdere uitvoeringskosten die daardoor voor de aannemer ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever, althans voorzover de aannemer deze niet vergoed heeft gekregen van de onderaannemer. Daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen. Daarnaast wordt bepaald dat de aannemer zijn vordering op de voorgeschreven onderaannemer zal dienen te cederen aan de opdrachtgever tot aan het bedrag dat deze aan hem dient te vergoeden. Voor een voorgeschreven leverancier geldt eenzelfde regeling als bij de voorgeschreven bouwstoffen. De opdrachtgever is ook hier zowel aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier betrokken dienen te worden, als voor het niet (tijdig) leveren van deze bouwstoffen. Bij functionele ongeschiktheid geldt dat de opdrachtgever niet aansprakelijk is, indien de aannemer een keuzemogelijkheid had voor de bouwstoffen en indien hij niet het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen. In de praktijk zal niet altijd duidelijk zijn of er sprake is van een voorgeschreven leverancier die zijn product in het werk verwerkt of van een voorgeschreven onderaannemer die tevens bouwstoffen levert. Juridisch kan dit echter een groot verschil betekenen als we kijken naar de bepalingen van de UAV 1989, zoals hiervoor verwoord. Als het namelijk gaat om een voorgeschreven onderaannemer die tekortschiet in de nakoming, is dit uiteindelijk volledig voor rekening en risico van de bedrijfsruimte huren in Amersfoort opdrachtgever. In het geval van een voorgeschreven leverancier komen alleen de functionele ongeschiktheid van de bouwstof en het niet (tijdig) leveren voor rekening en risico van de opdrachtgever. Om te bepalen of een partij in een specifiek geval als onderaannemer of als leverancier aangemerkt dient te worden, zou gekeken kunnen worden of

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *