Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Onteigeningswet heeft raakvlakken met de WRO en de WSDV.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Onteigening ten behoeve van de realisering van een bestemmingsplan vindt in het algemeen plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Indien, zoals in spoedgevallen, niet op de goedkeuring die het bestemmingsplan onherroepelijk winkel huren breda maakt kan worden gewacht, biedt de Onteigeningswet de mogelijkheid om ook eerder te onteigenen. Daartoe bepaalt in de eerste plaats art. 13 WRO dat bij een bestemmingsplan één of meer onderdelen kunnen worden aangewezen ten aanzien waarvan de realisering in de naaste toekomst nodig wordt geacht, voor zover het gronden betreft waarvan het gebruik afwijkt van het plan.
318 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hierop sluit art. 85 OW aan door te bepalen dat de gemeenteraad aanstonds tot onteigening kan besluiten in winkel huren groningen geval van onteigening voor de uitvoering van één of meer ingevolge art. 13 lid 1 WRO aangewezen onderdelen van een bestemmingsplan.
De Onteigeningswet heeft als uitgangspunt dat de onteigende partij een volledige schadeloosstelling krijgt toegekend. De WRO kent in art. 49 een bepaling die schadeloosstellingen regelt. Deze bepaling luidt als volgt:
‘Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van: a de bepalingen van een bestemmingsplan (“.) schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en winkel huren amersfoort waarvan de vergoeding niet voldoende door aankoop, onteigening, of anderszins is verzekerd kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.’
Deze bepaling legt het primaat voor het toekennen van schadevergoedingen bij de Onteigeningswet. Mocht er desondanks toch nog schade blijven bestaan, dan kan art. 49 WRO in beginsel uitkomst bieden.
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Een stadsvernieuwingsplan als bedoeld in art. 31 e.v. WSDV staat juridisch gelijk winkel huren apeldoorn aan een bestemmingsplan als bedoeld in de WRO. Daarom is het mogelijk gronden te onteigenen voor de uitvoering van een stadsvernieuwingsplan. Voor een voorbeeld kan worden verwezen naar het Koninklijk Besluit van 12 december 1990 (nr. 90.0237.99).

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *