Organisatiestructuur: begripsomschrijving

Gerelateerde afbeelding

Organisatiestructuur: begripsomschrijving
Het ontwerpen van een organisatiestructuur en het beoordelen van een reeds bestaande organisatiestructuur, houdt de volgende activiteiten in: het indelen van de te verrichten werkzaamheden in functies en taken van afdelingen, werkgroepen en individuele functionarissen; het vaststellen van beslissingsbevoegdheden en relaties tussen afdelingen, werkgroepen en functionarissen bij de functievervulling en uitvoering van taken; het aanleggen van communicatiekanalen kantoorruimte huren breda en het ontwerpen van richtlijnen en procedures ten behoeve van de noodzakelijke wilsoverdracht en coördinatie.
Het gaat enerzijds om het tot stand brengen van een passende vorm van arbeidsverdeling en anderzijds tegelijkertijd om het treffen van coördinatievoorzieningen om de bedrijfsactiviteiten op elkaar af te stemmen. Dit afstemmen op elkaar vindt plaats via de in een overlegstructuur geregelde communicatie, die nodig is om de organisatie door geregelde informatie-uitwisseling naar behoren te laten functioneren. Het ontwerp van een organisatiestructuur is niet af als volstaan wordt met het tekenen van een nieuw organisatieschema, eventueel kantoorruimte huren groningen verduidelijkt met functiebeschrijvingen. Door arbeidsverdeling wordt een organisatie als het ware opgesplitst in delen. In te bouwen coördinatievoorzieningen (bijvoorbeeld de overlegstructuur) dienen ervoor te zorgen dat de organisatieonderdelen soepel met elkaar kunnen samenwerken. Naarmate de noodzaak tot samenwerking groter wordt, zullen meer en zwaardere voorzieningen ingebouwd moeten worden om intensieve afstemming tot stand te laten komen. In de kantoorruimte huren amersfoort ontwikkelingsgang van organisaties van ‘klein naar groot’ en van ‘eenvoudig naar ingewikkeld’ dient op het vraagstuk van ‘arbeidsverdeling en coördinatie’ steeds (opnieuw) de aandacht te worden gericht. Dit betekent dat het management zich dient af te vragen: óf de eerder gekozen wijze van arbeidsverdeling nog wel de juiste is; óf er eventueel aanleiding is taken met bijbehorende bevoegdheden te delegeren kantoorruimte huren apeldoorn en formele relaties een andere inhoud te geven; óf er eventueel andere of aanvullende richtlijnen en procedures nodig zijn; óf er in de overlegstructuur verandering dient plaats te vinden (bijvoorbeeld in vergaderfrequentie en samenstelling van werkgroep).
Een helder ontworpen organisatiestructuur is een belangrijk hulpmiddel voor het management om de effectieve werking van en de voortgang in de bedrijfsprocessen te bevorderen.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *