Natuurbeschermingswet 1998

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Achtereenvolgens komen het doel en de instrumenten van de Natuurbeschermingswet aan de orde.
332 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.12.1 Doel van de wet
De Natuurbeschermingswet winkel huren breda (NB-wet) heeft tot doel: de bescherming van natuur en landschap; het verlenen van bijdragen ter bevordering en ondersteuning van het beleid inzake natuur en landschap; het verlenen van vergoedingen aan degenen die op vrijwillige basis de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven richten op het beheer van natuur en landschap, binnen daartoe aangewezen gebieden.
8.12.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken winkel huren groningen zijn in de NB-wet onder meer de volgende instrumenten opgenomen: a beschermde natuurmonumenten; b schadevergoeding.
Ad a Beschermde natuurmonumenten De minister van LNV kan een natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument (art. 10 NB-wet). Het gevolg van een dergelijke aanwijzing is dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten handelingen te verrichten of te doen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor: het natuurschoon; de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument; dieren en planten in het beschermd natuurmonument.
Ook handelingen die het beschermd natuurmonument ontsieren of die in strijd zijn met de in de vergunning opgenomen winkel huren amersfoort voorschriften, zijn verboden (art. 16 NB-wet).
Ad b Schadevergoeding Indien iemand als gevolg van de aanwijzing tot beschermd natuurmonument schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, kent winkel huren apeldoorn het orgaan dat het besluit heeft genomen (de minister) hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe (art. 31 NB-wet).

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

92 Reacties op Natuurbeschermingswet 1998

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.