Het toepassen van bestuursdwang

Gerelateerde afbeelding

Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Hoofdstuk 10 Wm geeft regels over afvalstoffen. De taak om die regels te handhaven is over de verschillende bestuursorganen verdeeld (art. 18.2a t/m 18.2e Wm).
• Voorbeeld De minister kantoorruimte huren breda handhaaft de regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Gedeputeerde Staten handhaven de verplichting om afvalstoffen te verwijderen als die bij een ongeluk (een ongewoon voorval) buiten de inrichting terecht zijn gekomen. Burgemeester en wethouders handhaven de regels over de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Een belanghebbende kan aan een bestuursorgaan dat bevoegd is tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing, verzoeken een daartoe strekkende beschikking te geven (art. 18.14 lid 1 Wm). Tenzij het verzoek moet kantoorruimte huren groningen worden doorgezonden naar een ander bestuursorgaan, beslist het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk en binnen vier weken na het verzoek. De beslissing wordt aan de verzoeker schriftelijk meegedeeld (art. 18.16 lid 1 Wm). Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen ook beslissen om de illegale situatie te laten voortduren, dus te gedogen. Er bestaat in beginsel de plicht om te handhaven.
Bestuursdwang Bestuursdwang is het door of vanwege het bestuursorgaan handhaven (door het nemen van feitelijke maatregelen) van wettelijke voorschriften of van verplichtingen op grond van die voorschriften. Bestuursdwang wordt geregeld in afdeling 5.3 Awb. Een beslissing tot het kantoorruimte huren amersfoort toepassen van bestuursdwang moet op schrift worden gesteld en verzonden worden aan de overtreder, aan degene die gebruik van de desbetreffende zaak mag maken en (voor zover van toepassing) aan een aanvrager. De belanghebbende moet nog een termijn krijgen om zelf maatregelen te treffen om te voorkomen dat het bestuursorgaan optreedt. Die termijn staat in de beslissing tot toepassing kantoorruimte huren apeldoorn van bestuursdwang, evenals een omschrijving van de te treffen maatregelen. Indien niet binnen de termijn de maatregelen zijn getroffen, mag het bestuursorgaan optreden. Dit optreden gebeurt op kosten van de overtreder, hetgeen in de beslissing wordt vermeld.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *