Het exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk. 3 Het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet. 4 Het bouwplan is aan te merken als het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor een winkel huren breda vergunning krachtens de Wet milieubeheer (of de Kernenergiewet) is vereist. 5 De bodem is ernstig verontreinigd. 6 Voor het gebouw is een aanvraag ingediend om een toelating als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet toelating zorginstellingen. 7 Voor het bouwwerk is een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet 1988 vereist. 8 Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat van de minister van VROM op grond van art. 7 Wonw een ontheffing van het Bouwbesluit is vereist.
Belangrijk is dat burgemeester en wethouders in de situaties genoemd bij 1, 2, 3, 4, 5 en 6 hun beslissing aanhouden, tenzij er grond is om de bouwvergunning te weigeren. Als het bijvoorbeeld aannemelijk is dat winkel huren groningen het bouwen zal plaatsvinden in strijd met het Bouwbesluit 2003 of strijd met redelijke eisen van welstand, moet dus de vergunning worden geweigerd en niet aangehouden. Bij situatie 7 moet altijd gewacht worden op de beslissing over de monumentenvergunning. Bij situatie 8 moeten burgemeester en wethouders de beslissing op de aanvraag aanhouden als zij de bouwvergunning niet willen weigeren wegens strijd met het Bouwbesluit en de strijdigheid willen opheffen met een ontheffing van de minister van VROM; die kan op grond van art. 7 lid 1 Wonw in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij experimentele en innovatieve bouwwerken, ontheffing geven van voorschriften bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.
Hierna wordt nader ingegaan op de hiervoor genoemde aanhoudingsgronden.
Ad 1 Nieuw bestemmingsplan winkel huren amersfoort of een provinciale verordening ofe en AMvB met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in voorbereiding In een bestemmingsplan geeft de gemeenteraad aan wat de bestemming van de grond is. Hij bepaalt waarvoor de grond gebruikt en dus bebouwd mag worden.
•Voorbeeld Uit een bestemmingsplan kan blijken dat de dorpsbebouwing uitgebreid mag worden op een bepaald gebied. Als een bouwvergunning wordt aangevraagd om in dat gebied de dorpsbebouwing uit te breiden, moet de bouwvergunning worden verleend (indien er geen weigeringsgronden zijn). Als bij de winkel huren apeldoorn gemeenteraad echter het inzicht is gegroeid dat ter plaatse géén dorpsuitbreiding zou moeten plaatsvinden en dat bijvoorbeeld het open, agrarische gebied zonder bebouwing bewaard moet blijven, moet hij een nieuw bestemmingsplan vaststellen dat bebouwing ter plaatse verbiedt.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *