De zuiverheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bedoeling van het verbod van deze handelingen is het scheppen van waarborgen voor de zuiverheid in de verhouding tussen raadsleden en de gemeente. Wanneer vaststaat dat deze zuiverheid in de verhoudingen niet wordt geschaad, kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het verbod om flexplek huren breda bepaalde overeenkomsten met de gemeente aan te gaan.
De raadsleden hebben de verplichting om openbaar te maken welke nevenfuncties zij uitoefenen (art. 12 Gemw). Met nevenfuncties worden hier bedoeld alle andere functies dan het raadslidmaatschap: zowel hoofdfuncties als bijbanen.
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 55
Wethouders De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad (art. 35 Gemw). Het aantal wethouders in een gemeente is minimaal 2 en maximaal 20% van het aantal raadsleden, afgerond op flexplek huren groningen het dichtstbijzijnde hele getal (art. 36 Gemw). Daarnaast kent de wet in art. 36 de mogelijkheid van deeltijdwethouders in gemeenten waar het wethoudersambt fulltime is (boven 18 000 inwoners). De raad kan één of meer fulltime wethoudersfuncties splitsen in deeltijdfuncties. Voor de wethouders gelden grotendeels ook de bepalingen over onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen die voor raadsleden gelden. Daarnaast gelden voor wethouders nog twee extra onverenigbare betrekkingen. Zij mogen niet zijn: rijks- of provinciaal ambtenaar tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht op de gemeente (bijvoorbeeld begrotingstoezicht); adviseur van de gemeente op grond van de een wet of een AMvB kantoor huren amersfoort (bijvoorbeeld Inspecteur van de Volksgezondheid); raadslid.
De raad kan aan een wethouder tussentijds ontslag verlenen wanneer deze niet langer het vertrouwen van de raad heeft (art. 49 Gemw).
Door te bepalen dat een wethouder geen lid mag zijn van de gemeenteraad heeft de Gemeentewet in 2001 gebroken met een traditie van 150 jaar. In de oude Gemeentewet was bepaald dat de wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad. De belangrijkste functie van het college van burgemeester en wethouders was toen het uitvoeren van door de flexplek huren apeldoorn raad genomen besluiten. Thans is sprake van een ‘ontvlechting’ van de raad en het college van burgemeester en wethouders en heeft elk van deze organen eigen specifieke bevoegdheden. Door een wijziging in de Provinciewet is dit zogenoemde duale stelsel ook van toepassing op de verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *