Bouwvergunning

Bouwvergunning

Artikel 40 van de Woningwet5 bepaalt dat het, behoudens uitzonderingen, verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van kantoor huren groningen B. en W. Onder bouwen wordt in de Woningwet verstaan het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. Wat met een bouwwerk wordt bedoeld, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gedefinieerd in de Modelbouwverordening van 1992. Daarin is bepaald dat hieronder wordt verstaan: ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond’.
De verplichting om een bouwvergunning aan te vragen, kent twee belangrijke uitzonderingen. Bij minder ingrijpende bouwactiviteiten kan worden volstaan met een  bedrijfspand huren breda melding, terwijl voor de echte kruimelgevallen, zoals kleine overkappingen en erfafscheidingen tot een bepaalde hoogte, in het geheel geen bouwvergunning is vereist. Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de vergunningsplichtige bouwwerken, de meldingsplichtige bouwwerken en de vergunningsvrije bouwwerken.
In 2002 wordt de Woningwet op onderdelen overigens ingrijpend aangepast. Zo zal waarschijnlijk de categorie meldingsplichtige bouwwerken vervallen en wordt de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. Daarnaast wordt het mogelijk om een gefaseerde bouwvergunning in te dienen. In de eerste fase wordt de aanvraag getoetst op ruimtelijke kwaliteit (welstand, bouwverordening, bestemmingsplan en dergelijke) en monumentenvergunning. In de tweede fase wordt de aanvraag getoetst aan
5 Anders dan de naam van deze wet suggereert, geldt deze wet ook voor andere gebouwen dan woningen, zoals kantoren, winkels en bedrijfsruimten.

COMMERCIEEL VASTGOED

het bouwbesluit en op bodemverontreiniging. Hierdoor kunnen de ont- werpkosten van de aanvrager beperkt blijven, totdat zeker is dat de kantoor huren apeldoorn   aanvraag niet op ruimtelijke gronden zal worden geweigerd. I. Vergunningsplichtige bouwwerken
a. Toetsingscriteria.
Een bouwvergunning kan slechts geweigerd worden als zich één van de weigeringsgronden voordoet, die in de Woningwet genoemd worden. Indien dit niet het geval is, moet de bouwvergunning worden verleend. Ingevolge de Woningwet dient een bouwvergunning geweigerd te worden, indien het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft:
• niet voldoet aan de voorschriften die in het Bouwbesluit (zie xx) opgenomen zijn • niet voldoet aan de bouwverordening • in strijd is met het bestemmingsplan • naar het oordeel van B. en W. niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand • een vergunningsplichtig bouwwerk is in de zin van de Monumentenwet of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, en deze vergunning geweigerd is. b. Termijnen.
De termijn waarbinnen B. en W. dienen te beslissen is een fatale termijn. Indien B. en W. niet binnen deze termijn een beslissing hebben genomen en deze schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager van de bouwvergunning, wordt de bouwvergunning geacht van rechtswege te zijn verleend. In principe hebben B. en W. dertien weken de tijd om op een bedrijfspand te huur in amersfoort bouwaanvraag te beslissen. De termijn begint te lopen vanaf het moment van de indiening van de bouwaanvraag. De fatale termijn van dertien weken geldt niet indien: •
• de bouwaanvraag betrekking heeft op een ingewikkeld bouwwerk en B. en W. besloten heeft de beslissing op de bouwaanvraag met ten hoogste dertien weken te verdagen. Dit verdagingsbesluit dient gemotiveerd te worden en door de gemeenteraad te worden goedgekeurd • de bouwaanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard wegens incompleetheid van gegevens. De indiener heeft twee weken de tijd om de bouwaanvraag aan te vullen. Gedurende deze periode wordt de termijn van dertien weken opgeschort

Dit bericht is geplaatst in Kantoor huren bedrijfsruimte huren met de tags , , , . Bookmark de permalink.