Monthly Archives: november 2016

Het toepassen van bestuursdwang

Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Hoofdstuk 10 Wm geeft regels over afvalstoffen. De taak om die regels … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet milieubeheer

Bij AMvB kunnen in het belang van het voorkomen (preventie) of beperken van het ontstaan van afvalstoffen, regels worden gesteld ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden kantoor huren breda hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De milieuvergunning

De samenhang tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning is beschreven in subparagraaf 6.6.2, onder ad 4. Tegelijk met de bouwaanvraag moet, indien ook een milieuvergunning nodig is, een afschrift van de aanvraag milieuvergunning worden kantoor huren breda overgelegd, of een … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

MER-coördinatie

MER-coördinatie wil zeggen dat een bestuursorgaan ervoor zorgt dat: de bestuursorganen bij het geven van de richtlijnen rekening houden met de onderlinge samenhang tussen die richtlijnen en dat bij het nemen van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het MER … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet milieubeheer

In art. 21.6 Wm staat de procedure vermeld die gevolgd wordt voor het tot stand komen van de daar genoemde AMvB’en, waaronder de milieukwaliteitseis-AMvB op grond art. 5.1 Wet milieubeheer. Het ontwerp van de AMvB wordt overgelegd aan de beide … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Natuurbeschermingswet 1998

Achtereenvolgens komen het doel en de instrumenten van de Natuurbeschermingswet aan de orde. 332 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.12.1 Doel van de wet De Natuurbeschermingswet winkel huren breda (NB-wet) heeft tot doel: de bescherming van natuur en … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment