Monthly Archives: september 2016

De welstandscommissie

In deze paragraaf wordt ingegaan op gebruik (a en b), slopen (d en g) en de welstandscommissie (h). In paragraaf 5.4 komt de woonvergunning aan de orde en in hoofdstuk 6 nieuwbouw. Ad a Het gebruik van woningen en bouwwerken … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Financiële bepalingen

Vergoeding van hogere kosten aan de gemeente Gemeenten kunnen extra kosten maken omdat zij op verzoek van een ander overheidsorgaan, dat bepaalde belangen moet behartigen, een bestemmingsplan aanpassen, een tijdelijke ontheffing verlenen of de beslissing op een aanvraag bouw-of aanlegvergunning … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gemeentelijke coördinatie

Coördinatie Om ruimtelijk beleid te verwezenlijken, zullen veelal verschillende besluiten nodig zijn. Ten behoeve van het oprichten van een gebouwencomplex kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat niet alleen een kantoor huren gouda bouwvergunning wordt verleend, maar ook het bestemmingsplan wordt … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De Wet geluidhinder

Geluidszones De Wet geluidhinder verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een geluidszone langs een industrieterrein of een weg, maximale geluidsbelastingswaarden in acht te nemen voor onder andere geluidsgevoelige gebouwen. Art. 3.3.1 Bro schrijft dan … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Het ontwerp van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) werd in 1956 bij de Tweede Kamer ingediend, werd in 1962 wet en trad in 1965 in werking. De wet kende op alle bestuursniveaus (gemeente, provincie en Rijk) plannen, maar … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid Bij de rechtmatigheidstoetsing beantwoordt de rechter de vraag of het bestuursorgaan rechtmatig gehandeld heeft. Rechtmatig wil zeggen ‘in overeenstemming met het geldende recht’. Alle bronnen van het geldende recht worden bij deze beoordeling betrokken: geschreven recht, zoals internationale overeenkomsten, … Continue reading

Posted in kantoor huren alphen aan de rijn, kantoor huren gouda, kantoor huren oosterhout, kantoor huren roosendaal | Leave a comment

De hoofdlijnen van de procedure

De hoofdlijnen van de procedure zijn als volgt: De overheid moet een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Burgers krijgen een vaste inspraaktermijn van zes weken. Burgers kunnen zelf kiezen of ze mondeling of schriftelijk reageren. De aanvrager kan reageren op de … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Standaardprocedures

Soorten regels in de Awb De Awb kent drie soorten regels, namelijk: regels van dwingende aard; regels van aanvullende aard; standaardprocedures. Dwingende regels Op een regel flexplek huren breda van dwingendrechtelijke aard mag in beginsel geen uitzondering worden gemaakt, in … Continue reading

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment