Taakvolwassenheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De kans bestaat dat men hoge verwachtingen heeft op relatief korte termijn. Uit de praktijk blijkt dat wezenlijke veranderingen pas bereikt worden na een langere tijd en stapje voor stapje. • De leiderschapsstijl: een kans bestaat dat de leiderschapsstijl en mbo niet bij elkaar passen. Mbo vraagt om een leiderschapsstijl waarbij nadruk wordt gelegd op een hoge mate van taakvolwassenheid van en relatiegerichtheid op de medewerkers. 10
Management by exception In organisaties speelt het beheersen van bedrijfsprocessen een belangrijke rol. Met betrekking tot die flexplek huren breda bedrijfsprocessen stelt men doelen die, zoals we bijvoorbeeld bij management by objectives gezien hebben, per afdeling en/of medewerkers vastgesteld kunnen worden. Periodiek moet worden bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn of gaan worden. Indien men afwijkingen of uitzonderingen (exceptions) constateert, zal de uitvoering bijgesteld worden of de norm aangepast. Bij de uitvoering van bedrijfsprocessen vinden in de praktijk veel afwijkingen plaats. Wanneer alle afwijkingen alleen door leidinggevende functionarissen gecorrigeerd moeten worden is er al gauw sprake van overbelasting. Om deze overbelasting terug te dringen of te vermijden wordt veelal een methode toegepast die management by exception heet.
In organisaties worden taken gedelegeerd. Bij het delegeren van taken worden tevens de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen die bij de taken horen. Degene die de taken delegeert zal controle willen uitoefenen op de taakuitoefening van de uitvoerende functionaris omdat hij de eindverantwoordelijkheid behoudt voor het functioneren van de uitvoerende flexplek huren amersfoort functionaris en voor de resultaten van de verrichte taken (zie verder paragraaf 9.2.3). Het voordeel van delegatie is dat de functionaris ontlast kan worden van routinematige werkzaamheden en zich meer kan toeleggen op andere taken en problemen. Anders gezegd heeft de uitvoerende functionaris een groot gedeelte van de beheerstaken van de hogere functionaris overgenomen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Elektronische handel

Gerelateerde afbeelding

Organisaties worden niet alleen beoordeeld op de voortgebrachte goederen en diensten maar ook op de kwaliteit van de overige uitvoer. Hier- kwaliteit bij kan worden gedacht aan: • arbeid: uittredende mensen (ontslag, pensionering, WAO); • natuur: afval- en uitvalstoffen, vrijgekomen warmte, lawaai, vervuiling, stank; • kapitaal: rendement, afgeschreven productiemiddelen; • informatie: verantwoording en verslaglegging, public relations, reclameuitingen.
Een organisatie is aan twee kanten verbonden met haar omgeving, omdat ze van haar omgeving ontvangt en na transformatie weer producten en/ of diensten aan haar omgeving aflevert. Het voortbestaan van organisaties is afhankelijk van de continuïteit van de invoer-, transformatie- en uitvoerprocessen. Dit wordt bepaald door de mate waarin de omgeving (de maatschappij) behoefte heeft aan de flexplek huren breda producten en/of diensten die de organisatie voortbrengt alsmede de relatie die de organisatie met haar omgeving onderhoudt. Elektronische handel bedreiging voor het MKB? Elektronische afzet via Internet vormt voor de detailhandel nog geen concurrentie. Veilige en betrouwbare betalingen en adequate wet-en regelgeving zijn nog met zoveel onzekerheden omgeven, dat ook de komende tijd het elektronisch zaken doen nog geen hoge vlucht neemt. Dit concludeert het Economisch Instituut Midden-en Kleinbedrijf (EIM) voor het MKB. Het EIM deed onderzoek naar de kansen en bedreigingen van Internet. De bedreigingen voor de detailhandel zijn reëel, waarschuwt het EIM. Het Internet vormt een direct kanaal tussen producenten en afnemers, waardoor de positie van de overige schakels in de traditionele distributieketen in gevaar komt. Ook intelligente hulpmiddelen en de komst van nieuwe schakels, zoals informatiemakelaars, kunnen de rol van de detailhandel verzwakken. Maar de detaillisten moeten het elektronisch kanaal niet alleen zien als een concurrent. Het verbeteren van de flexplek huren amersfoort elektronische orderbegeleiding kan een reductie betekenen van de kosten en een verbetering van de levertijden. Dienstverlening aan klanten voor en na de aankoop kan worden verbeterd en er komen nieuwe mogelijkheden om klantentrouw te stimuleren. Het EIM verwacht niet dat de manier waarop consumenten en bedrijven hun aankopen doen radicaal gaat veranderen. In plaats van een volledige virtuele winkel op te zetten kunnen detaillisten beter bekijken hoe zij de mogelijkheden die Internet biedt, zo goed mogelijk kunnen inzetten om hun huidige bedrijfsprocessen aan te vullen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Niet-rationele besluitvormingsprocessen

Gerelateerde afbeelding

Niet-rationele besluitvormingsprocessen
Het besproken rationele besluitvormingsproces kan worden opgevat als een ideaal model. Er wordt van uitgegaan dat een beslissing voortkomt uit een duidelijke probleemstelling, en dat er bewuste keuzes worden gemaakt na een zorgvuldige afweging van een aantal alternatieven. In werkelijkheid ziet een besluitvormingsproces er anders uit omdat: • er onvoldoende informatie beschikbaar is; • er sprake is van gebrek aan tijd voor het doorlopen van het rationele besluitvormingsproces; • een (te) beperkte hoeveelheid middelen beschikbaar is om extra informatie ‘te kopen';
• de beslissers ook beperkt zijn in hun capaciteiten (zij kunnen niet alles overzien); • er belangentegenstellingen tussen beslissers bestaan; • er soms onvoldoende ruimte bestaat voor afwijkende meningen.
In de praktijk onderscheiden we vier typen besluitvormingsprocessen, te weten: het neo-rationele besluitvormingsproces, het bureaucratische besluitvormingsproces, het politieke besluitvormingsproces kantoor huren breda en het open-eind-besluitvormingsproces. Deze typologie van besluitvormingsprocessen is gebaseerd op: centralisatiegraad (dat wil zeggen de mate van beïnvloeding vanuit de top of vanuit de basis), en de formalisatie- centralisatiegraad graad (dat wil zeggen de mate van regelgeving). formalisatiegraad
Dit besluitvormingsproces lijkt het meest op het besproken rationele model in 7.3. Er is sprake van een informele en gecentraliseerde besluitvorming. Het kenmerk hiervan is dat veelal één persoon de beslissingen informele en gecentraliseerde neemt. Er gaat geen uitgebreid onderzoek vooraf aan de beslissing en de beslisser wordt niet gehinderd door regelgeving. Er wordt gesproken van besluitvorming ‘neo’ -rationeel, omdat men onderkent dat niet alleen rationele aspecten
maar ook emotionele en intuïtieve aspecten een rol spelen in de besluit- neo-rationeel besluitvormingsproces vorming. Het voordeel van dit besluitvormingsproces is dat het sturing krijgt vanuit één kantoor huren amersfoort gezichtspunt. Er is dan ook sprake van duidelijke doelen waardoor iedereen op één lijn zit. Een nadeel van deze methode is
dat de betrokkenheid bij besluitvorming erg laag is, omdat er maar een beperkte ruimte is voor andere meningen dan voor die van de centrale figuur.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Cognitieve structurering

Gerelateerde afbeelding

Bedrijfsfitness is de zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers in een organisatie. Deelnemen aan bedrijfsfitness kan een gunstige invloed hebben op ziekteverzuim, arbeidsrendement en bedrijfscultuur. Spanning door sport ontlast het lichaam en de geest en reduceert spanning (stress) op een andere plaats. In Japan en de Verenigde Staten maakt bedrijfsfitness deel uit van de strategie om tot een betere bedrijfscultuur te komen. • Systematische desensitatie; een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaring dat de gevoeligheid voor spanning wordt verminderd wanneer deze gefaseerd flexplek huren breda wordt aangeboden en geleidelijk wordt opgevoerd.
• Cognitieve structurering; met behulp van deze techniek wordt mensen ge- cognitieve structurering leerd om realistisch tegen eisen en mogelijkheden aan te kijken. • Technieken voor vergroten van sociale ondersteuning; door het verbeteren technieken voor vergroten van van sociale vaardigheden doen mensen eerder een beroep op elkaar in- socialeondersteuning dien nodig.
Uit een onderzoek onder Nederlandse bedrijven blijkt dat alle drie de benaderingen in combinatie met elkaar worden gebruikt ter preventie van stress.
Is uw functie stressgevoelig? Overspannenheid komt op alle niveaus en in alle functies voor. Bepalend is, hoe iemand zich voelt in zijn werk. Arbodiensten onderscheiden zeven factoren die invloed hebben op het welzijn van werknemers. Aan de hand van deze factoren kun je de stressgevoeligheid van een functie inschatten. De stressgevoeligheid van een functie wordt gescreend op de volgende zeven factoren: Moet de werknemer langdurig kortcyclisch werk verrichten, bijvoorbeeld achter de computer of de telefoon? 2 Brengt de aard van het werk mee dat de flexplek huren amersfoort werknemer voldoende contact heeft met zijn collega’s? 3 Wordt de werknemer regelmatig geïnformeerd over het werk? 4 Is er voldoende afwisseling tussen moeilijk en gemakkelijk werk? 5 Is er voldoende afwisseling tussen uitvoerende en organiserende werkzaamheden? 6 Is de werknemer autonoom in zijn werk? 7 Kan een werknemer zelf initiatief nemen om knelpunten in het werk op te lossen

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De invloed van participatief en democratisch leiderschap

Gerelateerde afbeelding

De invloed van participatief en democratisch leiderschap is dat: – medewerkers gemotiveerder zijn en initiatief tonen; – medewerkers minder afhankelijk zijn en meer zelfstandig kunnen werken; – er minder agressie waar te nemen valt; – het teamwork bevordert.
Ofschoon de voordelen van democratisch en participerend leiderschap tot de verbeelding spreken, is het onjuist te veronderstellen dat deze stijlen van leiding geven altijd te prefereren vallen boven autoritair leiderschap. Zo kan in crisissituaties beter worden teruggegrepen op een meer kantoor huren breda autoritair leiderschap, daar dit een snelle besluitvorming mogelijk maakt. 2 Theorie X en theorie Y In zijn boek The Human Side of Enterprise legt Douglas McGregor, als The Human Side of Enterprise revisionist, een verband tussen de stijl waarin leiding wordt gegeven en de opvatting van de leider over de motivatie van zijn ondergeschikten. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen twee tegengestelde werkopvattingen, die hij kantoor huren groningen theorie x en theorie Y noemt. Theorie x rust op de vol- theorieX gende veronderstellingen: • Een mens is lui en heeft een afkeer van werken. • Een mens wil en kan niet denken. • Een mens moet gedwongen worden tot presteren en is alleen geïnteresseerd in geld. • Een mens schuwt het dragen van verantwoordelijkheid en staat het liefst onder leiding. Theorie Y gaat uit van de volgende veronderstellingen: theorie Y • Een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als kantoor huren amersfoort ontspannen. • Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht. • Een mens presteert als hij zichzelf kan ontplooien en als hij beloond wordt in immateriële waarden. Geld is niet de enige prikkel. • Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen.
De leiderschapsstijl bij theorie x wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, ondergeschiktheid, dwang, controle en straf. De leiderschapsvorm is autoritair van aard. Als de leider zijn handelen kantoor huren apeldoorn baseert op de uitgangspunten van theorie x, ontstaat het gevaar dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Werknemers die te maken hebben met een autoritaire leider zullen uiteindelijk het gedrag gaan vertonen van de in theorie x beschreven mens

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Management Development

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de praktijk blijkt dat aan Management Development een aantal problemen kleeft. Deze problemen zijn vooral bedrijfseconomisch van aard: • Alleen zeer grote organisaties hebben ruimte voor MD-trajecten. Deze organisaties hebben voldoende mogelijkheden voor job-rotation en hebben een draagvlak om missers op te vangen. • Heden ten dage worden hele managementlagen in organisaties geschrapt, waardoor doorgroeimogelijkheden zeer bemoeilijkt worden en weinig plaatsen overblijven.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management
• De onzekerheid over de toekomst brengt met zich mee dat het uitstippelen van loopbanen een bijna onmogelijke opgave is. Alleen een beperkt aantal carrièrestappen, dat niet al te ver in de toekomst ligt, kan in beschouwing worden genomen. • Een groeiend aantal organisaties gaat over tot decentralisatie. Business units ontstaan, waarin specifieke producten worden gemaakt voor specifieke markten. Enerzijds wordt hierdoor het ‘opleiden’ van generalisten bemoeilijkt, anderzijds wordt door de onafhankelijke opstelling van de units de mobiliteit tussen de kantoor huren breda units verlaagd. • De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: wanneer de generatie die na 1970 geboren is op de arbeidsmarkt verschijnt, kunnen ze door de ontstane schaarste hun eigen loopbaan bepalen. • Het besef dat het selecteren van de ‘high potentials’ een bijna onmogelijke opgave is. De vraag is of men hierbij wel de goede beoordelingscriteria hanteert? Personen kunnen zich in de toekomst zowel positief als negatief ontwikkelen.
Organisaties kunnen voor hun medewerkers geen garantie bieden hoe hun toekomst in de organisatie eruit zal gaan zien. Het is daarom niet vreemd dat juist de personen zelf deze verantwoordelijkheid nemen en ertoe overgaan hun eigen loopbaan uit te stippelen. Organisaties worden daarbij als schakel gezien. Het gezegde: ‘je verkoopt je aan de organisatie en de organisatie zorgt voor jou’, gaat in de toekomst niet meer op. E Ultdemedia Management Development bij lnterpolis ‘De hoofddirectie is tegenwoordig structureel betrokken bij de scouting, de ontwikkeling en de begeleiding van jong talent: zegt Piet van Schijndel, lid van de Raad van Bestuur van lnterpolis. ‘Bijna elke veertien dagen besteden we er ruim tijd aan in de vergadering. Management Development zien we nu als een van onze hoofdtaken. We zeggen niet langer: dat valt onder personeelszaken. Nee, dat doen we veel gestructureerder dan vroeger, toen het meer een ad-hockwestie was. Als er iemand vertrok, begon je pas op dat moment na te denken over de opvolging. Te laat natuurlijk. We brengen nu in de breedte de talenten van onze mensen in kaart. We willen nu eenmaal niet het risico lopen dat we talenten over het hoofd zien. Elke academicus die binnenkomt moet ook talent hebben, anders hebben we het niet goed gedaan. Maar talenten vanaf binnenkomst op een talenten lijst zetten, werkt contra-productief. Dan gaan er anti krachten werken. Dan kunnen ze zich geen fouten permitteren. Terwijl je juist heel veel kunt leren van mislukkingen.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Werving en selectie

Gerelateerde afbeelding

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen. De kwaliteit van organisaties wordt dan ook in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aangestelde mensen. Aangezien functies in de loop der tijd snel veranderen, selecteren organisaties steeds vaker mensen voor loopba- loopbanen nen in plaats van voor specifieke functies.
Het is daarom niet verwonderlijk dat bij vele organisaties een nauwge- nauwgezette procedure zette procedure is opgesteld voor werving en selectie van personeel. Een werving en selectie goed opgezette wervings- en selectieprocedure heeft zowel grote voordelen voor de desbetreffende organisatie als voor diegene die aan de wervings- en selectieprocedure wordt onderworpen. Voor de organisatie biedt het de mogelijkheid de juiste persoon op de juiste functie te krijgen; voor de sollicitant is het een instrument om op een meer verantwoorde manier te kunnen vaststellen of hij in bepaalde organisaties en/ of functies wel of niet werkzaam wil zijn. E Uit de media De fatale eerste indruk Tijdens een sollicitatiegesprek is een inleidend babbeltje over het weer of de reis vaak voldoende om te beoordelen of iemand binnen de flexplek hilversum cultuur past. ‘De personeelsfunctionaris ziet dat aan de manier van bewegen, praten en kijken en aan de kleding die een persoon draagt; zegt psychologe Roos Vonk. Oneerlijk? Nee, volgens haar is het terecht, zelfs onvermijdelijk dat de recruiter zijn mening vormt aan de hand van een gesprekje op de gang. Vonk onderzocht de afgelopen jaren de verschillende manieren vanzelfpresentatie en keek of een eerste indruk achteraf nog kan worden bijgesteld. Een groep proefpersonen kreeg daarom eerst een gunstig beeld van iemand voorgeschoteld. Diegene verrichtte vervolgens een aantal negatieve acties. Hij klaagde bijvoorbeeld over een treinvertraging. Het aanvankelijk positieve beeld bij de groep werd hierdoor in korte tijd afgebroken. Bij een tweede groep werd een negatieve eerste indruk voorgeschoteld, gevolgd door positieve gedragingen. De mening van de groep bleek niet te veranderen. Iedereen categoriseert continu en zo wordt de sollicitant binnen de kortste keren in een hokje gestopt. Dat klinkt heel bedreigend, geeft Vonk toe, maar is heel logisch. Mensen krijgen dagelijks een enorme stroom informatie op zich af. Om die te kunnen verwerken, is het zaak zo snel mogelijk orde te scheppen in de chaos. Als je dit niet doet, zal het uren duren voordat je een beslissing neemt.
Bron

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De negentiende eeuw

Gerelateerde afbeelding

Aan het einde van de negentiende eeuw waren in de Verenigde Staten de bedrijven enorm in omvang toegenomen omdat de afzetmarkt voortdurend groeide. De bestaande beheersings- en besturingsmethoden waren hierop echter niet berekend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen superieuren en ondergeschikten was onduidelijk, productienormen en beloning waren subjectief vastgesteld, willekeur was troef. Van planning was nauwelijks sprake. De bedrijfsleiders trachtten de arbeiders slechts tot een zo hoog mogelijke productie op te zwepen. De arbeiders verzetten zich door systematisch en georganiseerd tijd rekken. In deze situatie ontstond een behoefte aan een meer gestructureerde en systematische aanpak. Wie dit inzag en er iets aan wilde doen was de ingenieur Frederick Winslow Taylor ( 1856-1915), die met zijn publicaties en lezingen de grondlegger werd van wat later het Scientific Management wordt genoemd.
4.3.2 Frederick Taylor en het Scientific Management(± 1900)
Frederick Taylor bood voor het eerst een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet zich niet opstellen als slavendrijver maar een bredere visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren, toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten. heer van organisaties (Scientific Management) zijn: ScientificManagement Een wetenschappelijke analyse van de werkzaamheden en het uitvoeren van bewegingsstudies. (De resultaten hiervan kunnen leiden tot stan- bewegingsstudies daardisatie en normalisatie van het productieproces en de hierin te gebruiken machines en materialen.) 2 Een vergaande taakverdeling en training van de arbeiders, waarbij elke handeling en beweging precies was voorgeschreven; hierdoor krijgt de arbeider een hoge routine, waardoor weer hogere flexplek hilversum productienormen gehaald kunnen worden. 3 Een hechte en vriendschappelijke samenwerking tussen leiding en arbeiders. 4 De bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren van en het zoeken naar werkmethoden en het scheppen van productievoorwaarden; voorheen werd dit naar de uitvoering geschoven. s De juiste man op de juiste plaats door zorgvuldige selectie. 6 Het invoeren van prestatiebeloning met als doel te komen tot lagere productiekosten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het ontstaan van het vakgebied

Gerelateerde afbeelding

Het vak is ontstaan uit de behoefte op gestructureerde wijze na te denken over en vat te krijgen op organisaties en wat erin gebeurt. Zo geformuleerd is het vak al erg oud. Socrates en Plato stelden reeds in de vierde eeuw voor Christus theorieën op over leiding geven, taakverdeling en specialisatie. Het wordt voor de eerste maal als vak gedoceerd, hoewel nog niet in de huidige vorm, in de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het management wordt door de groter wordende bedrijven na de industriële revolutie namelijk steeds gecompliceerder en vereist aparte vaardigheden. Een van de eersten die gesteld hebben dat management een vak is dat geleerd kan en moet worden, in plaats van een door talent of erfenis verkregen positie, is Henry Fayol (1841-1925). In paragraaf 4.3.3 zullen we aandacht aan hem besteden.
Hoofdstuk 4 1 Organisatiekunde 155
In Nederland is organisatiekunde als afstudeerrichting aan de Technische Hogescholen kort na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Het vak heette toen bedrijfsorganisatie en was sterk technisch georiënteerd. bedrijfsorganisatie In de jaren zestig en zeventig is de organisatiekunde zoals we die nu organisatiekunde kennen in Nederland ontstaan. Andere wetenschappen werden erin betrokken, zoals de bedrijfseconomie, logistiek, de gedragswetenschappen en de juridische wetenschap. In die tijd werd ook het begrip interdisciplinariteit geïntroduceerd. De achterliggende reden voor introductie was het complexer en groter worden van vergaderruimte hilversum organisaties, met name van ondernemingen, door de sterke ontwikkeling van de techniek en de algemene economische ontwikkelingen. De besturing van dergelijke organisaties vereiste meer dan het kundig zijn in een van de vakgebieden, of het beschikken over leidinggevende capaciteiten. Er ontstond behoefte aan mensen die het totaal van de bijdragen van de verschillende vakgebieden konden overzien, integreren en hieruit conclusies konden trekken. Mensen dus die beschikten over een totaalvisie. In eerste instantie ontstond die behoefte binnen het bedrijfsleven. Vandaar dat de benaming van het nieuwe vakgebied bedrijfskunde werd. Later zagen ook andere organisaties de voordelen van de benadering in en pasten veel van de nieuwe inzichten toe. Op een aantal universiteiten en hogescholen bestaan studierichtingen bedrijfskunde. Het vak Bedrijfskunde binnen overige studierichtingen aan universiteiten en hogescholen wordt ook wel aangeduid met: Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie en Management Organisatie, Organisatie en Management of alleen Management.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Succesfactoren voor strategische allianties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volledige joint venture volledige joint venture Hier is sprake van een lange-termijnsamenwerking, waarbij de samenwerkende ondernemingen uitgebreide middelen ter beschikking stellen en een gezamenlijke onderneming opzetten. Het overgrote deel van de output blijft binnen de nieuw opgezette onderneming. Voorbeelden hiervan liggen in de productiesfeer. Het doel is het behalen van schaalvoordelen.
Tussen deze twee uiterste vormen kan voor een tussenvorm gekozen worden, bijvoorbeeld een tijdelijke joint venture. Ondernemingen gaan tijdelijk tot samenwerking over, beperkte middelen worden ingebracht, maar de output wordt binnen het samenwerkingsverband gehouden. De enige output die naar de partners terugvloeit bestaat uit de winst van de gezamenlijke onderneming. Dit type van samenwerking wordt bijvoorbeeld gekozen wanneer flexplek hilversum organisaties buitenlandse markten willen betreden. ‘!ff Gezamenlijke advertentie Future Elektronics en Microchip
Indien ondernemingen gaan samenwerken brengen ze allebei iets in, bijvoorbeeld productiecapaciteit, product-know-how, distributiemogelijkheden en kennis van specifieke markten. Het is van groot belang dat beide organisaties hiervan de vruchten plukken en een gezamenlijke voorsprong creëren op de concurrenten, zonder de meest essentiële kennis en vaardigheden aan de samenwerkende partner over te dragen. Zo is gebleken dat veel westerse ondernemingen meer weggeven dan ze ervoor terugkrijgen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment