Specifieke omstandigheden

Braaksel is doorgaans aan specifieke omstandigheden gekoppeld, zoals katers en voedselvergiftiging. U bent nu dan ook gereed om woorden te herkennen die geassocieerd worden met andere oorzaken van deze onplezierige uitkomst. Bovendien detecteerde uw Systeem r het feit dat de flexplek huren breda combinatie van de twee woorden ongebruikelijk is; waarschijnlijk had u dit verband niet eerder gelegd. U ervoer een lichte verbazing. Deze complexe samenloop van reacties vond snel, automatisch en moeiteloos plaats. U was het niet van plan en kon er niets tegen doen allemaal dankzij Systeem r. Datgene wat zich in uw hoofd afspeelde, vond plaats dankzij een proces van associatieve activering: opgeroepen beelden activeren andere flexplek huren groningen beelden, resulterend in een kettingreactie van associaties.
4. De associatieve machine 59
Een essentieel kenmerk van dit complexe proces is samenhang. Elk element is gerelateerd aan andere elementen en elementen ondersteunen en versterken elkaar. Een woord roept herinneringen op, deze herinneringen ontlokken bepaalde gevoelens, en deze gevoelens veroorzaken weer gelaatsuitdrukkingen en andere reacties, zoals gespannen spieren en vermijdende gebaren. Deze gebaren flexplek huren amersfoort versterken weer de gevoelens waaraan ze gerelateerd zijn en de gevoelens versterken weer gerelateerde concepten. Dit alles gebeurt snel en tegelijkertijd, resulterend in een zichzelf versterkend patroon van cognitieve, emotionele en fysieke reacties dat zowel divers als coherent is – associërend coherent. In enkele seconden presteerde u iets opmerkelijks, geheel automatisch en onbewust. Op basis van volledig onverwachte input probeerde Systeem r de situatie zo verklaarbaar mogelijk te maken. Twee simpele, op het eerste gezicht niet-gerelateerde woorden werden in een causaal verhaal aan elkaar gekoppeld. De mogelijke dreiging werd ingeschat (zwak tot gemiddeld) en er werd een context voor toekomstige input gegenereerd door u voor te flexplek huren apeldoorn bereiden op gebeurtenissen die ineens een stuk waarschijnlijker werden. Ook werd er een context voor de huidige input gegenereerd doordat er een inschatting werd gemaakt van hoe verrassend deze input was. Het resultaat was dat u geïnformeerd werd over wat gebeurd is en voorbereid voor wat komen gaat.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een mentaal sprintje

We ontdekten dat mensen die een mentaal sprintje trekken, in wezen een blinde vlek ontwikkelen. De schrijvers van The Invisible Gorilla maakten de gorilla ‘onzichtbaar’ door de proefpersonen een veeleisende mentale taak te laten verrichten. In het experiment Plus-r ontdekten we ook een flexplek huren breda blinde vlek, hoewel minder ingrijpend. Onze proefpersonen werden tijdens het manipuleren van de cijferreeksen aan een reeks van snel flikkerende letters blootgesteld.5 We gaven de proefpersonen de instructie om de taak Plus-r prioriteit te geven, maar ook om na elke cijferreeks aan te geven of ze de letter K hadden zien verschijnen. De voornaamste ontdekking was dat het vermogen om de letter K waar te nemen en te flexplek huren groningen noemen in de loop van de tien seconden van de proef veranderde. De proefpersonen misten de letter nooit aan het begin of het einde van de taak, maar slechts de helft merkte de letter op halverwege de proef, toen de mentale inspanning het intensiefst was (hoewel uit onze beelden bleek dat ze direct naar de letter keken). Dit (on)vermogen om de letter te detecteren volgde hetzelfde omgekeerde V-patroon als de pupilverwijding. Deze correlatie was geruststellend: de pupil bleek een goede maatstaf voor de fysieke prikkel die gepaard gaat met mentale inspanning. We konden de pupil nu gebruiken als instrument om processen in onze hersenen in kaart te brengen. Net zoals de elektriciteitsmeter in de gangkast geeft de pupil ons een indicatie van de snelheid waarmee mentale energie wordt opgebruikt.6 En we kunnen deze analogie nog doortrekken. Uw flexplek huren amersfoort elektriciteitsgebruik is afhankelijk van wat u doet, of u een lamp aandoet of een boterham roostert. Als u het licht aandoet of de broodrooster aanzet, kost dit een bepaalde hoeveelheid energie. Op soortgelijke wijze besluiten we om iets te doen, maar hebben we verder weinig controle over de inspanningen die dit vergt. Stel, u krijgt vier cijfers te zien: 9462. Vervolgens krijgt u te horen dat uw leven afhangt van het feit of u deze cijfers gedurende tien seconden kunt onthouden. Uw leven is u lief, maar flexplek huren apeldoorn u kunt eenvoudigweg niet dezelfde hoeveelheid energie besteden aan het onthouden van deze vier cijfers als de hoeveelheid die u nodig hebt om met dezelfde cijfers een Plus-3-oefening te doen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wetenschappers uit uiteen­lopende disciplines

Het gebruik van dergelijke voorbeelden gaf wetenschappers uit uiteen­lopende disciplines – met name filosofen en economen – een ongebruike­lijke kans om mogelijke fouten in hun eigen denken waar te nemen. Na zichzelf te zien falen waren ze sterker geneigd flexplek huren breda om vraagtekens te zetten bij de, op dat moment overheersende, dogmatische veronderstelling dat de menselijke geest rationeel en logisch werkzaam is. De keuze van een methode was allesbepalend: wanneer we alleen maar resultaten van con­ventionele experimenten hadden gerapporteerd, zou het artikel minder opmerkelijk zijn geweest en sneller in het vergeetboek zijn geraakt. Daar­naast zouden sceptische lezers zich van de resultaten hebben gedistanti­eerd door beoordelingsfouten toe te schrijven aan de algemeen bekende lamlendigheid van bachelorstudenten, de standaarddeelnemers aan psy­chologisch onderzoek. Natuurlijk gaven we niet de voorkeur aan demon­straties boven standaardexperimenten omdat we filosofen en economen wilden beïnvloeden. We gaven flexplek huren groningen de voorkeur aan demonstraties omdat die leuker waren, en net als op andere punten hadden we geluk met onze keuze van een methode. Een steeds terugkerend thema van dit boek is dat geluk in elk succesverhaal een belangrijke rol speelt: het is bijna altijd eenvoudig een kleine verandering in het verhaal aan te brengen waardoor een opmerkelijke prestatie omslaat in een middelmatig resultaat. Ons verhaal was op die regel geen uitzondering.

De reactie op ons werk was niet onverdeeld positief. In het bijzonder werd onze nadruk op biases door talrijke auteurs aangevochten omdat we hiermee een al te negatief beeld van de flexplek huren amersfoort menselijke geest zouden voor­stellen.? Een deel van deze kritiek was heel vijandig. Maar zoals in het normale wetenschappelijke verkeer verwacht mag worden, werden onze ideeën ook in sommige reacties verfijnd en kregen we in andere commen­taren plausibele alternatieven aangeboden.4

Over het geheel genomen wordt het idee dat ons denken vatbaar is voor stelselmatige fouten op dit moment echter algemeen geaccepteerd. Ons onderzoek naar oordeelsvorming heeft een veel sterker effect gehad op de sociale wetenschap dan we voor mogelijk hielden toen we met dit onderzoek bezig waren.

Direct na het afsluiten van ons onderzoek naar oordeelsvorming richt­ten we onze aandacht op besluitvorming in onzekerheid. Ons doel was een psychologische theorie te ontwikkelen over de manier flexplek huren apeldoorn waarop mensen beslissingen nemen in eenvoudige goksituaties, zoals ‘zou je bereid zijn een weddenschap aan te gaan over het opgooien van een munt waarbij je met “kop” 130 dollar wint en met “munt” roo dollar verliest?’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Aandachtsgebieden van het logistiek concept

Aandachtsgebieden van het logistiek concept Het vinden van het evenwicht tussen de realisatie van zowel externe als interne doelstellingen vormt een van de kerntaken van logistiek management. Maatregelen tot realisatie van de geformuleerde logistieke doelstellingen worden door genoemde auteur onderscheiden in vier aandachtsgebieden. 1 De fysieke inrichting: deze betreft flexplek huren breda de fysieke kenmerken van de faciliteiten die direct van invloed zijn op het bewerken, verplaatsen en opslaan van goederen, bijvoorbeeld de lay-out van een fabriek of een magazijn en het groeperen van machines tot bewerkingsplaatsen (dat wil zeggen het opzetten van het primaire proces). 2 De beheersing: de wijze waarop de primaire processen worden aangestuurd en bewaakt (bijvoorbeeld het plannen van het werk). 3 De informatievoorziening: logistieke beheersing is niet mogelijk zonder een adequaat informatiesysteem (bijvoorbeeld het laten doorrekenen van de planning voor flexplek huren groningen wat betreft materiaalgebruik). 4 De personele organisatie: hoe kan een effectieve coördinatie tussen logistiek en andere functies in de organisatie worden gerealiseerd (wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het uitvoeren van de planwerkzaamheden)?
De vier aandachtsgebieden liggen in elkaars verlengde. De invulling hiervan in een concrete bedrijfssituatie is bepalend voor de logistieke performance: de mate waarin de externe en interne logistieke doelstellingen worden gerealiseerd. De door genoemde auteur geformuleerde aandachtsgebieden treft men ook – zij het onder deels verschillende benamingen – aan bij andere auteurs die over het logistieke concept hebben geschreven. Met name het begrip grondvorm is meer ingeburgerd dan het begrip fysieke inrichting. In dit boek zullen we de vier genoemde flexplek huren amersfoort aandachtsgebieden samenvatten tot het begrip logistiek concept.
Van een logistiek concept is sprake als er op een samenhangende wijze beslissingen worden genomen over: • de grondvorm; • het besturingssysteem; • het informatiesysteem; • de personele organisatie.
De vier in figuur 3.2 genoemde beslissingen liggen in elkaars verlengde en moeten om die reden in deze volgorde worden genomen. De concrete invulling van de vier genoemde elementen van het logistieke concept flexplek huren apeldoorn is bepalend voor de logistieke prestatie. Logistieke prestatie-indicatoren zijn dus de graadmeter voor de kwaliteit van het door een onderneming gehanteerde logistieke concept. Dit wordt vaak weergegeven in de vorm van rapportcijfers.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Marktpenetratie en Marktontwikkeling

De groeistrategie van een bedrijf moet binnen de matrix van figuur 2.9 beperkt worden tot een stap. Dat wil zeggen dat men nooit een oud product uit een oude markt mag uitbreiden met een nieuw product in een nieuwe markt.
TUSSENVRAAG 2.8 Pan Holdings is importeur van onder andere VW, Audi, Seat en Skoda. Meer dan de helft van haar omzet kamt echter uit andere activiteiten: als importeur van mobiele telefoons en vorkheftrucks (Linde) en als producent van industriele lagers. In de krant lazen we het bericht dat flexplek huren breda Pan samen met Macintosh (Kwantum, Halfords) een winkelketen heeft geopend met een telecommunicatieassortiment – als concurrent van Primafoon. Hoe past deze strategie in de product-marktmatrix van Pan? Distributie naar klanten
\\le/ke commercie/e nspecten kent de distributie 1war k/a11te11?
Vanwege de nauwe relatie tussen distributielogistiek en commerciele distributie behandelen we in deze paragraaf het marktinstrument distributie. Het woord ‘distributie’ kan twee betekenissen hebben: commercieel en logistiek. Binnen de marketing beperken we ans tot het marketinginstrument commercie!e distributie. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt de distributielogistiek besproken. Het flexplek huren groningen commerciele distributiebeleid spitsen we toe op twee vragen: die van de kanaalkeuze en die van distributiespreiding.
2.4.1 Keuze van een distributiekanaal De fabrikant die bezig is zijn distributiebeleid uit te stippelen, moet zieh afvragen via welke distributiekanalen (grossiers en/of detaillisten) hij zijn producten kan afzetten. De opbouw ende samenstelling van een distributiekanaal verschillen vaak per productgroep. Binnen een bepaalde branche zijn er dan ook veel samten distributiekanalen. Deze flexplek huren amersfoort verzameling wordt de distributiestructuur of distributiegrondvorm van die branche genoemd. Vaak is de beschrijving van een distributiestructuur
een momentopname: vooral door allerlei vormen van in- en uitschakeling (bijvoorbeeld horizontale en verticale integratie) is een distributiestructuur steeds aan veranderingen onderhevig. Wat verstaan we nu onder een distributiekanaal? Een distributiekanaal is de weg die een product aflegt van producent naar consument. Dit begrip vertoont daarom grote overeenkomsten met het begrip ‘bedrijfskolom’. Een distributiekanaal bestaat uit een aantal min of meer bij elkaar horende bedrijfshuishoudingen ( distributieschakels ), die een product voortstuwen van flexplek huren apeldoorn producent naar consument. Deze schakels in het distributiekanaal worden gevormd door detaillisten, grossiers, agenten en importeurs. Schematisch kan de distributiestructuur van een bepaalde branche worden weergegeven als in figuur 2.10.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Tijdreductie

Tijdreductie Tijd is voor veel ondernemingen steeds meer een kritisch managementonderwerp geworden. Productlevenscycli zijn korter dan ooit, industriele klanten en distributeurs eisen just-in-timeleveringen, supermarkten willen vijf uur na bestellen worden herbevoorraad en consumenten stappen gemakkelijk over op een ander product, als hun eerste keuze niet ogenblikkelijk beschikbaar is. Door uitgekiend lead time management kan de logistieke functie een belangrijke flexplek huren breda bijdrage leveren aan het op de juiste tijd en de juiste plaats beschikbaar hebben van goederen en diensten. De gedachte achter lead time management is eenvoudig: hoelang duurt het om een klantenorder om te zetten in inkomsten (cash) voor het bedrijf? Vanaf het moment dat er grondstoffen worden flexplek huren groningen ingekocht, via het produceren van het product in een fabriek toten met het afleveren aan de klant en het verlenen van service en nazorg, bestaat er een complex netwerk van relaties, dat nauwkeurig gemanaged moet worden om ervoor te zorgen dat klanten behouden blijven. Het zo veel mogelijk beheersen en reduceren van de doorlooptijd tijdens dat proces, is de werkelijke uitdaging voor logistics lead time flexplek huren amersfoort management. Ad 3 Globalisatie De derde uitdaging voor logistiek management is de trend naar globalisatie. In global logistics worden grond- en hulpstoffen op wereldwijde schaal ingekocht, worden producten in lagelonenlanden gefabriceerd en vervolgens verkocht in zeer veel verschillende landen, vaak nog voorzien van lokale kenmerken (zoals verpakkingen of artikelcoderingen). Voor global companies als Philips, Hewlett Packard en Caterpillar is het managen van het wereldwijde logistieke proces een top-issue geworden. Het verschil tussen een winstgevend of een verliesgevend product hangt nauw samen met de wijze waarop de global pipeline kan worden geoptimaliseerd, omdat de logistieke kosten zo hoog zijn. Zelfs in een werelddeel als Europa zijn er grote verschillen in lokale/ nationale klantenwensen. Een vaak genoemd onderwerp flexplek huren apeldoorn in dit verband, zijn de wasmachines. Franse consumenten hebben de voorkeur voor bovenladers, Engelsen gaan voor front leaders, Duitsers willen snelle wasmachines en Italianen hebben een voorkeur voor lage toerentallen. Voor een bedrijf als Whirlpool is het dus een enorme uitdaging om voor iedere markt een apart product te maken. Door logistieke standaardisatie van onderdelen en flexibele productie probeert men een balans te vinden tussen klantenwensen en logistieke kosten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten

Nederland heeft het recht om positie in ketenregie te claimen Het aantrekken en verankeren van ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten is haalbaar en bereikbaar voor Nederland. Belangrijk is dat het ontwikkelen van ketenregie en -eonfiguratie niet mogelijk is zonder de aanwezigheid van sterke fysieke logistieke aetiviteiten en sterke logistieke supportdiensten. Nederland heeft daarom een goede uitgangspositie om de kansen te benutten: • sterke positie in de fysieke logistiek: sterke logistieke seetor en hoge kwaliteit, bekendheid en reputatie als kantoorruimte huren breda vestigingsland voor logistiek en supply-ehainaetiviteiten; • goede vertegenwoordiging van sterk (internationaal) presterende Nederlandse logistieke supportdiensten; • internationaal en hoog gewaardeerde kennispositie.
Samenwerking en innovatie zijn noodzakelijk om de ketenregie- en eonfiguratieaetiviteiten naar Nederland te halen. Samenwerking tussen marktpartijen onderling en met kennisinstituten kantoorruimte huren groningen om nieuwe supply-ehaineoneepten te bedenken en toe te passen.
Ambitie voor het benutten van de kansen Vanuit de visie dat er voor Nederland grote kansen liggen op het vlak van ketenregie en eonfiguratie heeft de Commissie Van Laarhoven de ambitie om als Nederland in 2020 het Europese marktleidersehap te verwerven in de aansturing van alle transnationale stromen, die een of meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit geeentraliseerde regiefuneties van marktpartijen. Deze ambitie is voor 2020 gekwantificeerd in: het realiseren van een verdrievoudiging van de toegevoegde waarde in ketenregie en -configuratie. Dit betekent een groei van 200% (ten opzichte van kantoorruimte huren amersfoort cijfers zoals bekend over 2007) van de toegevoegde waarde tot ruim
10 miljard euro. Voor de kantoorruimte huren apeldoorn middellange termijn (2015) is de ambitie gekwantificeerd in een groei van 100%. De werkgelegenheid zal minder hard groeien, waardoor de toch al hoge arbeidsproductiviteit ook verder zal verbeteren.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De bereidheid van de vakcentrales

In ruil voor de bereidheid van de vakcentrales hun looneisen te matigen, boden de werkgevers een verkorting van de arbeidsduur aan van 40 uur per week naar 38 en later in een groot aantal bedrijfstakken naar 36 uur. Ook de VUT (Vervroegde Uittreding) dateert uit die tijd. Deze regeling, kantoorruimte huren breda die in veel CAO’s werd opgenomen, maakte het voor oudere werknemers (meestal vanaf 571/ 2 jaar) mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Het doel van deze VUT-regeling was jeugdige werklozen aan werkte helpen: ‘oud maakt plaats voor jong’. Inmiddels staat niemand meer stil bij deze oorspronkelijke doelstelling en wordt de vervroegde pensionering algemeen beschouwd als een verworven recht van ouderen. De medicijn van de loonmatiging is twintig jaar consequent toegediend. Het resultaat blijkt echter minder indrukwekkend dan het op het eerste gezicht lijkt Zo duurde het kantoorruimte huren groningen tot 1995 tot het effect van de ‘de-industrialiseringscrisis’ overwonnen was. Niet gemeten in aantallen banen. Het aantal mensen dat aan het werk is, begon na 1984 weer te stijgen en bereikte een niveau van 130% ten opzichte van 1970, v66r het begin van de crisis. Maar het duurde tot 1995 tot het arbeidsvolume, gemeten in aantallen gewerkte uren, weer hetzelfde peil had bereikt als in 1970.18
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode 1970-1995 is de resultante van vier factoren, zoals grafiek 9 laat zien:
Grafiek 9 Effecten op kantoorruimte huren amersfoort werkgelegenheid (banen x 1000)
-4000 -3000 -2000 -1000 1000 2000 3000 4000 O economische groei D productiviteit • arbeidsduurverkorting ll!l deeltijdwerk
Factoren die de werkgelegenheid bepalen Allereerst droeg de economische groei bij aan de toename van de werkgelegenheid, met in totaal 3-493.000 extra banen. Maar de stijging van de arbeidsproductiviteit vernietigde dit effect echter weer: min 3.539.000 banen. Het uiteindelijk positieve effect was geheel te danken aan twee andere factoren. Allereerst leverde de kantoorruimte huren apeldoorn arbeidsduurverkorting 880.000 banen op. Vervolgens resulteerde de toename van het deeltijdwerk in nog eens 679.000 banen. Per saldo kunnen we over deze periode dus eerder spreken van herverdeling van werk dan van creatie van werk.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het bijbehorende organisatiemodel

Zijn analyse richtte zieh op het bijbehorende organisatiemodel: de bureaucratie. Het bureaucratische stelsel kantoorruimte huren breda wordt gekenmerkt door een strakke hierarchie, duidelijke bevelslijnen en een complexe arbeidsverdeling. De persoonlijke belangen van de mensen die werken in een bureaucratie zijn ondergeschikt aan de formeel vastgestelde doelstellingen van de organisatie. Deze perken enerzijds hun vrijheid in, maar scheppen tevens voorspelbaarheid en stabiliteit, en daarmee zekerheid. Bureaucratieen zijn zo oud als de menselijke beschaving. De Romeinse legioenen, het ambtelijke bestuursapparaat van kantoorruimte huren groningen de Chinese keizers en de rooms-katholieke kerk zijn historische voorbeelden van bureaucratisch bestuurde instellingen. Nieuw was echter dat dit stelsel zijn invloed uitbreidde tot in alle vezels van de samenleving. Weber verwachtte dat het bureaucratische model zieh zou verspreiden omdat het het meest efficiente systeem is om een complexe arbeidsverdeling te coördineren en zo complexe maatschappelijke doelstellingen te realiseren. En de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven: de 2oe eeuw was de eeuw van de bureaucratie. Het bureaucratische systeem heeft altijd op gespannen voet gestaan met verandering, juist door de rigide structuur kantoorruimte huren amersfoort die voorspelbaarheid en zekerheid schept. Echter, ‘kapitalisme is, door zijn aard, een vorm of methode van economische verandering en kan dan ook nooit stil staan’, zoals de econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) schreef. ‘Creatieve destructie’ is volgens Schumpeter een wezenskenmerk van het kapitalistische stelsel. Het vernietigt voortdurend bestaande structuren en verhoudingen om er iets anders voor in de plaats te stellen – iets beters, zeggen de voorstanders en kantoorruimte huren apeldoorn daaraan danken wij de vooruitgang. Schumpeter schreef zijn magnum opus Capitalism, Socialism and Democracy in 1942 ter verdediging van het kapitalistische stelsel, dat hij bedreigd zag door de totalitaire staatsvorm die toen grote delen van de wereld beheerste.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De informatietechnologie

Zijn ontwerp was gericht op de optimalisering van de toezichthoudende functie. Het bestand uit een veelhoekig gebouw waarin aan de buitenwand cellen waren geplaatst die aan twee zijden waren voorzien van glazen wanden. Ookde centrale toren in het midden van het gebouwwas rondom geheel van glas, zodat een man toezicht kon houden op alles wat zieh binnen de muren kantoorruimte huren breda afspeelde. ‘De genialiteit van het panopticon lag daarin dat verlichting en doorzichtigheid de mogelijkheid schiepen van totale beheersing. ( … ) Het panopticon vertegenwoordigt een vorm van macht die zichzelf automatisch en doorlopend manifesteert. Panoptische macht ligt in zijn materiele structuur en permanente aanwezigheid.’ Op analoge wijze kan met behulp van de informatietechnologie een
vorm van automatische kantoorruimte huren groningen en continue macht worden gecreeerd, die vastligt in de technologie op dezelfde wijze als deze vastlag in Benthams architectuur. Vertaling van elke productiehandeling in bits en bytes maakt het hele proces doorzichtig en schept een volledig doorzichtige organisatie. ‘De computer is als een röntgenfoto’, zei een manager tegen Zuboff. ‘Het maakt de mensen die het proces uitvoeren erg vijandig. Het is of je een steen oplicht en de kakkerlakken ziet wegkruipen.’ De oude managementmacht manifesteerde zieh in rechtstreeks contact met de ondergeschikte. De kantoorruimte huren amersfoort elektronische variant plaatst het toezicht op afstand, waardoor het abstract wordt en geanonimiseerd. Zuboff geeft het voorbeeld van de invoering van een workflow-systeem bij een telefoonmaatschappij, waarin gegevens werden samengevoegd over de hoeveelheid werk dat telefoonmonteurs te doen hadden in combinatie met de voortgang van iedere opdracht afzonderlijk. Het systeem berekende automatisch het aantal uren en minuten dat voor elke taak beschikbaar was. Een manager: ‘Ik kan het kantoorruimte huren apeldoorn werk van mijn mensen precies volgen. Het enige wat ik hoef te doen is de initialen van een monteur int ypen en ik zie wat hij gedaan heeft. Vroeger moesten we mensen beoordelen op basis van wat we hoorden. Nu hebben wehet zwart op wit.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment