Recepten voor succes

Recepten voor succes De zingevingsmachine van Systeem r toont ons de wereld als ordelijker, eenvoudiger, voorspelbaarder en samenhangender dan hij in werkelijkheid is. De illusie dat je het verleden begrepen hebt, voedt de verdere illusie dat je de toekomst kunt voorspellen en beheersen. Deze kantoor huren breda illusies stellen ons op ons gemak: ze verminderen de angst die we zouden ervaren als we onszelf zouden toestaan de onzekerheden van het bestaan volledig te erkennen. We hebben allemaal behoefte aan de geruststellende boodschap dat onze handelingen tot het gewenste doel leiden, en dat wijsheid en moed met succes beloond zullen worden. Veel boeken over succes in zaken zijn bedoeld om deze behoefte te bevredigen. Zijn kantoor huren groningen leiders en hun werkwijzen van invloed op de resultaten van bedrijven op de markt? Natuurlijk zijn ze dat, en de effecten zijn bevestigd door systematisch onderzoek waarin de kenmerken van ceo’s en hun werkwijzen objectief beoordeeld zijn en met de resultaten van het bedrijf in verband zijn gebracht. In één onderzoek werden de ceo’s gekenmerkt
214 Deel 111 – Overmatig vertrouwen
door de strategie van de bedrijven die ze vóór hun huidige aanstelling hadden geleid, en daarnaast door kantoor huren amersfoort beleidsprincipes en -procedures die na hun aanstelling waren aangenomen.1′ Ceo’s beïnvloeden de resultaten, maar de effecten zijn veel kleiner dan je uit de zakelijke pers zou opmaken. Onderzoekers meten de sterkte van verbanden met een correlatiecoëfficiënt die varieert tussen o en r. Deze coëfficiënt is in een eerder hoofdstuk (over regressie naar het gemiddelde) omschreven als de mate waarin twee metingen door gemeenschappelijke factoren worden bepaald. Een behoorlijk positieve waardering van het kantoor huren apeldoorn verband tussen het succes van het bedrijf en de kwaliteit van de ceo zou worden aangegeven door een correlatiecoëfficiënt van 0,30, die wijst op een overlap van 30 procent. Om de betekenis van dit getal te begrijpen kan de volgende vraag dienen:

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het regressieconcept

Onze problemen met het regressieconcept vinden hun oorsprong in zowel Systeem l als Systeem 2. Zonder specifieke informatie, en vaak zelfs na het verstrekken van enige statistische gegevens, blijft de relatie tussen
192 Deel Il – Heuristieken en biases
correlatie en regressie kantoor huren breda obscuur. Systeem 2 vindt het lastig om te begrijpen en te leren. Dit is deels te wijten aan de behoefte aan causale interpretatie, een kenmerk van Systeem r.
Depressieve kinderen voelen zich beter na energiedrankje.
Deze krantenkop heb ik zelf bedacht, maar het verschijnsel is echt waar: als men een groep depressieve kinderen gedurende een periode van drie maanden energiedrankjes te drinken geeft, zullen ze zich steeds beter gaan voelen. Dit geldt echter ook voor kinderen die enige tijd op hun hoofd moeten staan of twintig minuten per dag een kat moeten aaien. De meeste mensen die een kantoor huren groningen dergelijke kop lezen, zullen de conclusie trekken dat het energiedrankje of de kat voor de verbetering zorgde, maar deze conclusie is volstrekt ongerechtvaardigd. Depressieve kinderen vormen een extreme groep en zijn depressiever dan de meeste andere kinderen -en extreme groepen bewegen zich met verloop van tijd richting het gemiddelde. De correlatie tussen depressiescores bij opeenvolgende tests is minder dan r en dus vindt er regressie naar het gemiddelde plaats: depressieve kinderen zullen zich met verloop van tijd iets beter gaan voelen, zelfs als ze geen katten aaien of Red Bull drinken. Om te concluderen dat een energiedrankje effectief werkt tegen depressiviteit onder kinderen moeten we de groep patiënten die deze behandeling krijgt, vergelijken met een ‘controlegroep’ die geen behandeling krijgt (of, beter nog, een placebo ontvangt). De kantoor huren amersfoort controlegroep zou zich door regressie beter moeten gaan voelen. Het doel van deze opzet is om te bepalen of de behandelde patiënten zich beter gaan voelen dan door regressie kan worden verklaard. Incorrecte causale interpretaties van regressie-effecten zijn niet beperkt tot mediaconsumenten. De statisticus Howard Wainer heeft een lange lijst opgesteld met onderzoekers die dezelfde fout hebben begaan: het verwarren van correlatie met causaliteit.? Regressie-effecten kantoor huren apeldoorn veroorzaken veel hoofdbrekens in de wetenschap, maar ervaren onderzoekers ontwikkelen een zesde zintuig voor het detecteren van ongewenste causale deductie.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het foutpercentage

Het foutpercentage bedroeg 6 5 in de groep die het vraagstuk links te lezen kreeg en slechts 25 in de groep die de formulering rechts onder ogen kreeg. Waarom is de vraag ‘Hoeveel van de honderd?’ zoveel gemakkelijker dan ‘Welk percentage?’ Een mogelijke verklaring is dat de referentie aan honderd flexplek huren breda individuen een ruimtelijk beeld bij mensen oproept. Stel, een
172 Deel Il – Heuristieken en biases
groot aantal mensen wordt verteld om zichzelf in groepjes te verdelen: ‘Degenen wier naam begint met de letters A tot en met L moeten zich in de hoek linksachter verzamelen.’ Vervolgens moeten ze zichzelf verder onderverdelen. Het omvattingsprincipe is duidelijk en iedereen zal snappen dat de mensen wier naam begint met de letter C, deel uitmaken van de groep in de hoek linksachter. In de vraagstelling hiervoor worden de slachtoffers van een hartaanval in een hoek van flexplek huren groningen de kamer gegroepeerd, en sommigen van hen zijn 55 jaar of ouder. Niet iedereen zal dit zo beeldend voor zich zien, maar vervolgonderzoek heeft aangetoond dat de frequentierepresentatie (zoals dit principe wordt genoemd) het gemakkelijker maakt voor mensen om te snappen dat een bepaalde groep deel uitmaakt van een andere. De oplossing voor het vraagstuk lijkt te zijn dat een vraag geformuleerd als ‘hoeveel?’ ons aan individuen doet denken, in tegenstelling tot de formulering ‘welk percentage?’ Wat hebben we nu van dit onderzoek naar de werking van Systeem 2 geleerd? Eén conclusie, die zeker niet nieuw is, is dat Systeem 2 niet opvallend alert is. De flexplek huren amersfoort studenten die deelnamen aan ons onderzoek naar de conjunctiefout, waren zich ongetwijfeld bewust van de logica van venndiagrammen, maar pasten deze kennis niet goed toe, zelfs niet toen alle relevante informatie werd aangereikt. Het absurde van het minder-isméér-principe kwam duidelijk naar voren in Hsee’s serviezenexperiment en was ook waarneembaar in de ‘hoeveel’-formulering, maar bleek ongrijpbaar flexplek huren apeldoorn voor de duizenden mensen die de conjunctiefout maakten in het Linda-vraagstuk en vergelijkbare experimenten. In alle gevallen leek de conjunctie plausibel, en dat was voldoende voor een ondersteuning van Systeem 2.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

‘Populistische’ excessen

Cass Sunstein, een andere onderzoeker die ik bewonder (en met wie ik persoonlijk bevriend ben), is het oneens met Slovics opvattingen over de verschillen tussen experts en het grote publiek en verdedigt de rol van de expert als tegenwicht voor ‘populistische’ excessen. Sunstein is een flexplek huren breda vooraanstaand juridisch onderzoeker in de Verenigde Staten en heeft, net als de andere kopstukken in zijn professie, de karaktereigenschap van intellectuele onverschrokkenheid. Hij kan kennis snel en accuraat tot zich nemen en heeft zich veel verschillende disciplines eigengemaakt, waaronder de psychologie van keuze- en inschattingsprocessen en vraagstukken op het gebied van risicobeleid. Sunstein meent dat de bestaande regelgeving in de Verenigde Staten slecht geprioriteerd is en eerder draait om publieke druk dan om zorgvuldige, objectieve analyse. Volgens hem moeten risico-indamming en overheidsinterventie primair worden gebaseerd op een rationele afweging van kosten en baten, met het aantal geredde mensenlevens (of wellicht het aantal geredde levensjaren, om de nadruk meer op jongeren te leggen) en de economische kosten in dollars als natuurlijke meeteenheden. Slechte regelgeving kost mensenlevens en geld; zaken flexplek huren groningen die objectief kunnen worden gemeten. Sunstein heeft zich niet laten overtuigen door Slovics argument dat risico en risicometing subjectief zijn. Veel aspecten van risico-inschatting zijn onzeker, maar hij heeft vertrouwen in de objectiviteit die ontstaat door onderzoek, kennis en zorgvuldige beredenering. Sunstein kreeg het vermoeden dat vooringenomen reacties op risico’s een belangrijke bron van ongebruikelijke en foute prioriteiten in over
I 50 Deel Il – Heuristieken en biases
heidsbeleid waren. Wet- en regelgevende instanties luisteren wellicht te veel naar irrationele zorgen van de flexplek huren amersfoort burger, om electorale redenen en omdat ze zelf ontvankelijk zijn voor dezelfde cognitieve biases. Sunstein en zijn partner, de jurist Timur Kuran, bedachten een naam voor het mechanisme waarmee bias in beleid sluipt: de availability cascade, of de beschikbaarheidscascade.6 Ze stellen dat in een sociale context ‘alle heuristiek gelijk is, maar beschikbaarheid gelijker is dan andere vormen van heuristiek.’ Sunstein en Kuran gaan uit van een uitgebreid concept van heuristiek waarin beschikbaarheid een heuristiek is voor het inschatten van andere zaken dan frequentie. Het belang van een bepaald idee flexplek huren apeldoorn wordt vaak ingeschat aan de hand van de snelheid waarmee het idee in onze gedachten komt, en de emotionele lading ervan.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De referentie-index

De referentie-index Veel psychologische fenomenen kunnen experimenteel worden aangetoond, maar slechts weinige kunnen worden gemeten. Het effect van referentie vormt hierop een uitzondering. Referentie kan worden gemeten en blijkt een verrassend groot effect te hebben. Bezoekers flexplek huren breda van het San Fransisco Exploratorium kregen de volgende twee vragen voorgelegd:
Is de lengte van de hoogste sequoia meer of minder dan 1200 (eet? Hoe hoog zou u de hoogste sequoia inschatten?5
Het ‘hoge referentieniveau’ in dit onderzoekje bedroeg 1200 feet. Andere bezoekers kregen dezelfde vraag, maar dan met het ‘lage niveau’ van 180 feet. Het verschil bedroeg dus ro20 feet. Zoals verwacht produceerden beide groepen verschillende gemiddelde schattingen: 844 en 282 feet; een verschil van 562 feet. De referentie-index is eenvoudigweg de verhouding tussen de twee flexplek huren groningen verschillen (562/ro20), uitgedrukt als percentage: 55 procent. De referentie-index bedraagt
132 Deel Il – Heuristieken en biases
roo procent voor mensen die het referentieniveau slaafs als inschatting gebruiken en o procent voor mensen die het referentieniveau geheel negeren. De waarde van 55 procent in dit voorbeeld bleek typisch; met andere vraagstukken kwam men op soortgelijke waarden uit. Het referentie-effect is geen labcuriositeit: het kan in de echte wereld net zo sterk zijn. In een experiment van enkele jaren geleden kregen makelaars het verzoek de waarde in te schatten van een woning die daadwerkelijk in de verkoop stond. Ze bezochten de woning en bekeken een informatiebrochure waarin ook de vraagprijs stond vermeld. De helft van de makelaars kreeg een vraagprijs onder ogen die aanzienlijk hoger was dan de marktwaarde van de woning; de flexplek huren amersfoort andere helft kreeg een aanzienlijk lagere vraagprijs te zien.6 Alle makelaars gaven vervolgens aan wat een redelijke vraagprijs was en de laagste prijs die ze zelf zouden accepteren als ze de eigenaar zouden zijn. Vervolgens vroeg men naar de factoren die hun inschatting hadden beïnvloed. Opmerkelijk genoeg werd de vraagprijs niet genoemd; kennelijk waren de makelaars te trots om deze mee te laten wegen. Men stelde niet beïnvloed te zijn door de vraagprijs, maar dit bleek niet waar: het referentie-effect bedroeg 41 procent. De professionals bleken dus bijna even ontvankelijk voor het referentie-effect te zijn als een controlegroep van studenten zonder enige flexplek huren apeldoorn makelaardij-ervaring, die 48 procent scoorden. Het enige verschil tussen de twee groepen was dat de studenten toegaven beïnvloed te zijn door het referentieniveau, terwijl de professionals die invloed ontkenden.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De uitkomsten

Ditmaal waren de uitkomsten heel anders. Bij deze volgorde was de correlatie tussen het aantal afspraakjes en het geluksgevoel ongeveer zo hoog als bij psychologische maatstaven mogelijk is.3 Wat was er nu precies anders? De verklaring is eenvoudig en vormt een goed voorbeeld van substitutie. Afspraakjes maken vormt kennelijk geen kernonderdeel van het leven van studenten flexplek huren breda (in de eerste enquête bleken geluk en afspraakjes niet-gecorreleerd te zijn), maar wanneer de studenten moesten nadenken over hun liefdesleven, vertoonden ze een emotionele reactie. De studenten met veel afspraakjes werden herinnerd aan een geslaagd aspect van hun leven, terwijl de anderen aan eenzaamheid en afwijzing flexplek huren groningen moesten denken. De door de afspraakjesvraag opgeroepen emoties waren nog aanwezig toen men de geluksvraag moest beantwoorden. De psychologie van dit alles is vergelijkbaar met wat er gebeurt met de optische illusie van figuur 9. Hoe gelukkig we ons tegenwoordig voelen, is niet iets wat direct of gemakkelijk in te schatten is. Een goed antwoord vereist veel denkwerk. De studenten die net de vraag over hun afspraakjes hadden beantwoord, hoefden echter niet lang na te denken, omdat ze al een antwoord op een gerelateerde vraag in hun hoofd hadden: hoe tevreden ze waren met hun liefdesleven. Ze gebruikten de vraag waarop ze al een antwoord hadden flexplek huren amersfoort voor de lastige vraag die hun werd gesteld. Net als bij de optische illusie kunnen we ook nu weer de vraag stellen: waren de studenten niet gewoon in de war? Dachten ze niet gewoon dat de twee vragen (de vraag die hun werd gesteld en de vraag waarop ze het antwoord hadden) synoniem zijn? Uiteraard niet. De studenten hadden niet ineens het vermogen verloren om hun liefdesleven te onderscheiden van hun leven als geheel. Als we ze hiernaar hadden gevraagd, zouden ze geantwoord hebben dat de flexplek huren apeldoorn twee los van elkaar staan. Maar de vraag luidde niet of de twee concepten los van elkaar stonden. De vraag was hoe gelukkig ze zich voelden, en Systeem I had hier al een antwoord voor bedacht.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het principe van onafhankelijke oordelen

Het principe van onafhankelijke oordelen (en niet-gecorreleerde fouten) is direct toepasbaar in vergaderingen, voor veel managers een welbekende dagbesteding. Een eenvoudige regel kan flexplek huren breda hierbij helpen: voordat een bepaald vraagstuk wordt besproken, moeten alle leden van de werkgroep een korte samenvatting van hun standpunt opschrijven. Door deze werkwijze wordt goed gebruikgemaakt van de diversiteit van kennis en meningen in een groep. De standaardmethode van een open discussie legt
te veel nadruk op degenen die flexplek huren groningen assertief zijn en het voortouw nemen, waarna anderen zich naar hun mening schikken.
What You See Is All There Is (WYSIATI) Een van mijn beste herinneringen aan mijn vroege werk met Amos Tversky is een sketch die hij graag opvoerde. Hij kon een perfecte imitatie weggeven van een van de professoren van wie hij vroeger les kreeg. Met een vet Duits accent gromde hij dan het volgende in het Hebreeuws: ‘Vergeet nooit het Primaat van het Is.’ Wat die professor hiermee precies bedoelde, is mij nooit duidelijk geworden (ook Amos zelf wist flexplek huren amersfoort het niet echt), maar Amos’ grappen waren altijd relevant. Kennelijk moest hij aan die uitspraak denken toen we meer zicht kregen op de opzienbarende symmetrie tussen de manier waarop ons brein beschikbare en niet-beschikbare informatie verwerkt. Een belangrijk kenmerk van het associatieve brein is dat het alleen geactiveerde ideeën vertegenwoordigt. Informatie die niet uit het geheugen wordt opgehaald (zelfs niet onbewust), kan net zo goed niet bestaan. Systeem r blinkt uit in het verzinnen van het flexplek huren apeldoorn best mogelijke verhaal op basis van geactiveerde ideeën, maar kan geen informatie gebruiken die niet voorhanden is.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Mysterieuze reeks

Na afloop van deze mysterieuze reeks van advertenties stuurden de onderzoekers vragenlijsten op naar de universiteiten, met de vraag of de woorden iets slechts of iets goeds zouden kunnen betekenen. De uitkomst was opzienbarend: de woorden die vaker waren afgedrukt, werden gunstiger beoordeeld dan de woorden die slechts een of twee keer te zien waren flexplek huren breda geweest. Deze uitkomst is in talloze andere experimenten geverifieerd, onder andere met Chinese tekens, gezichten en willekeurig gevormde polygonen. Het mere exposure effect is niet afhankelijk van de bewuste ervaring van bekendheid. Het effect is zelfs helemaal niet afhankelijk van bewustzijn: het vindt zelfs plaats als de herhaalde woorden of plaatjes zo snel worden weergegeven, dat ze niet eens worden opgemerkt. Ook in dat geval worden de vaker weergegeven woorden of plaatjes gunstiger beoordeeld. Systeem r kan dus reageren op indrukken waarvan Systeem 2 zich niet eens bewust is. Het mere exposure effect is zelfs sterker bij stimuli die we nooit bewust opvangen.16 Zajonc stelde dat flexplek huren groningen het effect van herhaling op de emotionele respons een belangrijk biologisch gegeven is en bij alle diersoorten een rol speelt. Om in een gevaarlijke omgeving te kunnen overleven moet een organisme voorzichtig op nieuwe stimuli reageren, met een bepaalde mate van angst en
5. Cognitief gemak 7 5
terughoudendheid. De overlevingskansen voor een dier dat niet argwanend is, zijn klein. Organismen moeten zich echter ook kunnen aanpassen als blijkt dat de stimulus veilig is. Het mere exposure effect vindt kantoor huren amersfoort plaats, zo stelt Zajonc, omdat de herhaalde blootstelling aan een stimulus door niets ergs wordt gevolgd. Een dergelijke stimulus wordt dan een signaal van veiligheid en veiligheid is goed. Uiteraard geldt dit niet alleen voor mensen. Om dit aan te tonen stelde een van Zajoncs onderzoekers twee setjes bevruchte kippeneieren bloot aan verschillende tonen. Nadat de kuikens uit het ei waren gekropen, reageerden de kuikens minder angstig wanneer ze de toon hoorden waaraan ze in het ei waren blootgesteld.17 Zajonc vatte zijn lange onderzoek als volgt samen:
De gevolgen van herhaalde blootstelling zijn het organisme van dienst in de directe omgeving van andere organismen en objecten. Het stelt het organisme in staat veilige en onveilige objecten en habitats te onderscheiden en vormt een fundamentele basis voor het aangaan van sociale banden. Het vormt dus ook de basis voor sociale organisatie en samenhang – de bronnen flexplek huren apeldoorn van psychologische en sociale stabiliteit. IS
Het verband tussen positieve emoties en cognitief gemak in Systeem 1 kent een lange evolutionaire geschiedenis.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Specifieke omstandigheden

Braaksel is doorgaans aan specifieke omstandigheden gekoppeld, zoals katers en voedselvergiftiging. U bent nu dan ook gereed om woorden te herkennen die geassocieerd worden met andere oorzaken van deze onplezierige uitkomst. Bovendien detecteerde uw Systeem r het feit dat de flexplek huren breda combinatie van de twee woorden ongebruikelijk is; waarschijnlijk had u dit verband niet eerder gelegd. U ervoer een lichte verbazing. Deze complexe samenloop van reacties vond snel, automatisch en moeiteloos plaats. U was het niet van plan en kon er niets tegen doen allemaal dankzij Systeem r. Datgene wat zich in uw hoofd afspeelde, vond plaats dankzij een proces van associatieve activering: opgeroepen beelden activeren andere flexplek huren groningen beelden, resulterend in een kettingreactie van associaties.
4. De associatieve machine 59
Een essentieel kenmerk van dit complexe proces is samenhang. Elk element is gerelateerd aan andere elementen en elementen ondersteunen en versterken elkaar. Een woord roept herinneringen op, deze herinneringen ontlokken bepaalde gevoelens, en deze gevoelens veroorzaken weer gelaatsuitdrukkingen en andere reacties, zoals gespannen spieren en vermijdende gebaren. Deze gebaren flexplek huren amersfoort versterken weer de gevoelens waaraan ze gerelateerd zijn en de gevoelens versterken weer gerelateerde concepten. Dit alles gebeurt snel en tegelijkertijd, resulterend in een zichzelf versterkend patroon van cognitieve, emotionele en fysieke reacties dat zowel divers als coherent is – associërend coherent. In enkele seconden presteerde u iets opmerkelijks, geheel automatisch en onbewust. Op basis van volledig onverwachte input probeerde Systeem r de situatie zo verklaarbaar mogelijk te maken. Twee simpele, op het eerste gezicht niet-gerelateerde woorden werden in een causaal verhaal aan elkaar gekoppeld. De mogelijke dreiging werd ingeschat (zwak tot gemiddeld) en er werd een context voor toekomstige input gegenereerd door u voor te flexplek huren apeldoorn bereiden op gebeurtenissen die ineens een stuk waarschijnlijker werden. Ook werd er een context voor de huidige input gegenereerd doordat er een inschatting werd gemaakt van hoe verrassend deze input was. Het resultaat was dat u geïnformeerd werd over wat gebeurd is en voorbereid voor wat komen gaat.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een mentaal sprintje

We ontdekten dat mensen die een mentaal sprintje trekken, in wezen een blinde vlek ontwikkelen. De schrijvers van The Invisible Gorilla maakten de gorilla ‘onzichtbaar’ door de proefpersonen een veeleisende mentale taak te laten verrichten. In het experiment Plus-r ontdekten we ook een flexplek huren breda blinde vlek, hoewel minder ingrijpend. Onze proefpersonen werden tijdens het manipuleren van de cijferreeksen aan een reeks van snel flikkerende letters blootgesteld.5 We gaven de proefpersonen de instructie om de taak Plus-r prioriteit te geven, maar ook om na elke cijferreeks aan te geven of ze de letter K hadden zien verschijnen. De voornaamste ontdekking was dat het vermogen om de letter K waar te nemen en te flexplek huren groningen noemen in de loop van de tien seconden van de proef veranderde. De proefpersonen misten de letter nooit aan het begin of het einde van de taak, maar slechts de helft merkte de letter op halverwege de proef, toen de mentale inspanning het intensiefst was (hoewel uit onze beelden bleek dat ze direct naar de letter keken). Dit (on)vermogen om de letter te detecteren volgde hetzelfde omgekeerde V-patroon als de pupilverwijding. Deze correlatie was geruststellend: de pupil bleek een goede maatstaf voor de fysieke prikkel die gepaard gaat met mentale inspanning. We konden de pupil nu gebruiken als instrument om processen in onze hersenen in kaart te brengen. Net zoals de elektriciteitsmeter in de gangkast geeft de pupil ons een indicatie van de snelheid waarmee mentale energie wordt opgebruikt.6 En we kunnen deze analogie nog doortrekken. Uw flexplek huren amersfoort elektriciteitsgebruik is afhankelijk van wat u doet, of u een lamp aandoet of een boterham roostert. Als u het licht aandoet of de broodrooster aanzet, kost dit een bepaalde hoeveelheid energie. Op soortgelijke wijze besluiten we om iets te doen, maar hebben we verder weinig controle over de inspanningen die dit vergt. Stel, u krijgt vier cijfers te zien: 9462. Vervolgens krijgt u te horen dat uw leven afhangt van het feit of u deze cijfers gedurende tien seconden kunt onthouden. Uw leven is u lief, maar flexplek huren apeldoorn u kunt eenvoudigweg niet dezelfde hoeveelheid energie besteden aan het onthouden van deze vier cijfers als de hoeveelheid die u nodig hebt om met dezelfde cijfers een Plus-3-oefening te doen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment