De voortgangscontrole

Gerelateerde afbeelding

Daarbij is het dan de kunst om pieken in de bezetting of onderbezetting en ‘bottlenecks’ wachttijd of wachttijden in de productie te voorkomen. Materiaalverlies door uitval of afval zal zoveel mogelijk moeten worden beperkt, terwijl de bewerkingsplaatsen zo doelmatig mogelijk moeten worden gekozen. Heen-en-weergeloop en intern transport worden daardoor waar mogelijk vermeden. Aan wettelijke aspecten van vereiste veiligheid (Arbowet, zie subparagraaf 2.3.3) voor het productiepersoneel zal uiteraard moeten worden voldaan. Om het verloop van het productieproces te kunnen beheersen is het nodig de bewerkingstijden te normeren op basis van tijd- en methodestudies. Deze kunnen als uitgangssrandaardkostprijs punt dienen bij het bepalen van de standaardkostprijs, die als norm wordt gebruikt bij het signaleren van afwijkingen in de productiekosten. In het productieplan kunnen de taakstellingen voor de verschillende afdelingen en werkplaatsen nu worden aangegeven in termen van: hoeveelheid (product); variëteit (in producten); tijdstip van aflevering (van producten); kwaliteit (van producten).
Op basis van het door het bedrijfsbureau opgestelde productieplan kan vervolgens de werkuitgifte plaatsvinden.
De voortgangscontrole dient vervolgens om eventuele afwijkingen vast te stellen. Het gaat dan om tijdige signalering van waar en wanneer achterstand, stilstand of overschrijding optreedt ten opzichte van gestelde budgetten en de geplande machinetijden (volgens het planbord of beeldscherm). Afwijkingen van de werkelijke kosten of bestede tijd ten opzichte van de geplande kosten en tijden kunnen onder meer ontstaan door: te laat aanvullen van materialen, onderdelen, enzovoort; slechte materialen; ziekteverzuim onder het personeel; machinestilstand door defecten; geringe motivatie.
Ook zal de kwaliteit van de producten of diensten moeten worden bewaakt. Soms is de kwaliteitscontrole ondergebracht in de kantoorruimte hilversum productieafdeling. In andere gevallen is de afdeling dienst Kwaliteitscontrole in een afzonderlijke afdeling ondergebracht, zodat deze dienst onafhankelijk van de productieafdeling kan optreden. Kwaliteitscontrole kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het verrichten van (steek)proeven en het toetsen van het product aan de gestelde kwaliteitseisen. Op grond daarvan kan eventueel bijsturing plaatsvinden, óf in het productontwerp óf in de eigenlijke productieactiviteiten om in de toekomst betere producten te maken. Via de administratieve voorzieningen dient beheersing van de productieactiviteiten mogelijk gemaakt te worden. Gegevens over verbruikte materialen, gewerkte uren, storingen en dergelijke moeten op overzichtelijke wijze aangeboden worden om snel een beeld te kunnen vormen van de (voort)gang van de zaken van deze afdeling.
Massastukproductie: ‘customisation’ als recente ontwikkeling Met gebruikmaking van recente productietechnieken via automatisering en robotisering is klantspecifieke producten het inmiddels ook mogelijk geworden onder condities van seriemassaproductie toch klantspecifieke producten te maken. Qua beschikbaarheid/levertijd en prijsstelling benadert dit vrijwel seriemassaproducten, qua specificaties worden producten op de wensen van de individuele klant toegesneden. Als standaardvoorbeeld wordt vaak gewezen op National Bicycle in Japan, waar een productiesysteem is ontwikkeld om op individuele klantwensen een fiets te ‘bouwen’ die slechts 15% duurder is dan het topmodel uit de seriemassaproductie. De klant wordt ‘de maat genomen’ in de winkel op een speciaal ontworpen frame en de klant kan vervolgens stijl, kleur, remmen, banden, pedalen enzovoort zelf uitkiezen. Elke unieke fiets wordt vervolgens binnen twee weken afgeleverd. In de autowereld gaat dit dan om het Toyota-principe. Inmiddels is dit als productietechniek bekend geworden mass customisation als ‘mass customisation’1 De sleutelfactor ligt in een aansluiting tussen informatietechnologie en procestechnologie, respectievelijk computergestuurde machines (zie verder in subparagraaf 1 2.4.1). Levi Strauss doet ook iets dergelijks, maar dan in producten als jeans, schoenen, T-shirts en golfstokken.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Informatiemanagement en informatiemanager

Gerelateerde afbeelding

In de ontwikkeling van de ‘oude’ administrateursfunctie zien we inmiddels (in grote organisaties) zelfs een vierdeling ontstaan bij afsplitsing van taken en inschakeling/ aanstelling van specialisten, namelijk de controllersfunctie, de treasuryfunctie, de belasting-(‘tax-planning’)functie en de informatiemanagementfunctie. Daar waar in bedrijven en instellingen informatietechnologie een steeds belangrijker betekenis krijgt, niet alleen met gevolgen voor processen en organisatievormen, maar ook met gevolgen voor producten en concurrentiepositie, worden op (het) hoog(ste) niveau in organisaties functionarissen aangesteld die belast worden met informatiemanagement (veelal een informatiemanager die aan de financieel-economisch directeur rapporteert, soms een informatiedirecteur). Een informatiedirecteur komt vrijwel alleen voor bij de grote en/ of informatie intensieve organisaties, denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen, en soms ook bij ministeries en overheidsdiensten. In die gevallen is benutting van de mogelijkheden die informatietechnologie biedt veelal van strategisch belang, is de informatiebehoefte groot, is het belang van informatiesystemen groot en dient er veel sturing aan toepassing van informatietechnologie te worden gegeven. In veel bedrijven en instellingen wordt een informatiemanager belast met de coördinatie van de informatieverzorging op de verschillende functionele gebieden. De informatiemanager staat soms nog naast de zogenoemde EDP-manager (‘electronic-data-processingmanager’) die als technisch deskundige belast is met het coördineren van de aanschaf van apparatuur en programmatuur, het tot stand brengen van systemen en met het beheren van een computer( centrum). De functies informatiemanager en EDP-manager gaan in elkaar over als vanuit de technische invalshoek, informatieproducten en informatiediensten worden aangeboden die kantoorruimte hilversum steeds beter aansluiten bij de informatiebehoefte in de functionele gebieden in de verschillende bedrijfsafdelingen.
Aanhoudingen softwarepolitie De Business Software Alliance (BSA) is een samenwerkingsverband tussen een aantal softwarehuizen waaronder Microsoft en Adobe. De BSA strijdt wereldwijd tegen illegaal gebruik van software, zowel zakelijk als privé. Adelheid van der Werf (35): ‘Wereldwijd ligt het gebruik van illegale software op 43%, in België is dat 39%. Nederlanders scoren met 53% zelfs extreem hoog. Omdat het op het werk vaak gebeurt dat een reeds aangeschaft pakket opnieuw wordt geïnstalleerd zonder dat daar een licentie voor is, richten onze acties zich op het bedrijfsleven. Afgelopen jaar hebben we het MKB via een aangetekende brief ingelicht over de problematiek en ze aangespoord eventueel aanwezige illegale software binnen acht dagen te verwijderen. Daarnaast hebben we via een advertentiecampagne de risico’s van illegaal softwaregebruik onder de aandacht gebracht. Momenteel beraden we ons op de vraag hoe we ook de grote bedrijven kunnen benaderen. Die campagne moet dit jaar van start gaan.’A angezien de meeste bedrijven niet vrijwillig doorgeven dat zij de wet overtreden heeft BSA een helpdesk, die vroeger nog gewoon als ‘kliklijn’ werd aangeduid. Van der Werf: ‘Per maand krijgen we ongeveer vijftig telefoontjes met vragen en tips over het
Bron: Elan, maart l 998
gebruik van illegale software. De meeste daarvan komen van (oud-)werknemers en van dealers die een opdracht verloren hebben.’ Maar als de tipgever een verklaring heeft ondertekend waarbij alle gegevens uiteraard anoniem blijven, stormt de BSA niet gelijk met een politiepet op hel bedrijf in. Van der Werf: ‘Als na onderzoek blijkt dat de aanwijzingen sterk genoeg zijn, vragen we toestemming aan de rechter om onder begeleiding van een deurwaarder bij een bedrijf binnen te gaan. Het betreffende bedrijf moet vervolgens bewijzen dat de software legaal is. Zo niet, dan volgt er behalve het in rekening brengen van de software, een boete van tussen de 10 en 100%. Zo hebben we vorig jaar zestien inbeslagnames gedaan.’ Volgens Van der Werf kunnen bedrijven zelf op voorhand ook al het een en ander ondernemen. ‘Veel directeuren zijn onwetend. Een dit voorjaar te starten campagne zal zich dan ook voornamelijk richten op de educatieve kant: hoe ga je met software om, hoe voorkom je het illegaal kopiëren. Daarnaast adviseren wij om in het arbeidscontract met de werknemers vast te leggen dat op illegaal softwaregebruik ontslag volgt en dat de werknemer financieel aansprakelijk is. Dat staat ook in mijn arbeidscontract.’
11

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Voorraadbeheer

Gerelateerde afbeelding

Productiebedrijven houden meestal voorraden aan in de vorm van grondstoffen, goederen in bewerking en eindproducten. Daarmee worden verschillende doelen gediend. Allereerst kunnen daardoor fluctuaties in de vraag worden opgevangen. Bovendien is het mogelijk om te profiteren van schaalvoordelen bij productie en inkoop. Sommige schattingen geven aan dat 25 % van het balanstotaal uit voorraden bestaat. De kosten die aan het houden van voorraden zijn verbonden zijn dan ook aanzienlijk. Denk hierbij aan de benodigde ruimte,
gederfde rente, het risico van veroudering, bederf of diefstal, de noodzaak van administratie, enzovoort. Meestal liggen de totale voorraadkosten rond de 1 5 %. Het spreekt vanzelf dat organisaties zullen proberen die kosten zo laag mogelijk te houden.
10.4. 3 Optimale beste/grootte en veiligheidsvoorraad
Een van de methoden om de voorraadkosten te verminderen is het hanteren van de zogeoptimale beste/grootte noemde optimale bestelgrootte. Deze methode houdt in dat een zodanige hoeveelheid goederen besteld wordt dat de bestelkosten en de kosten van het houden van de voorraad zo laag mogelijk zijn. Naarmate men meer bestelt dalen de kosten per eenheid product. Het plaatsen van een bestelling kost namelijk een vast bedrag, dat onafhankelijk is van de bestelde hoeveelheid. Anderzijds zal duidelijk zijn dat naarmate men meer bestelt, de kosten toenemen die verbonden zijn aan het aanhouden van de voorraad. Als het verloop van de vraag, de periode tussen bestellen en afleveren, de bestelkosten en de kantoorruimte hilversum voorraadkosten bekend zijn, kan men met behulp van een formule, de zogenoemde formule van Camp, de optimale bestelgrootte berekenen. Aangezien het vraagverloop en de besteltermijn nooit met absolute zekerheid kunnen worden voorspeld, houdt men een veiligheidsvoorraad zogenoemde veiligheidsvoorraad aan. Materials requirement planning (MRP) is een methode die niet alleen gericht is op het omlaag brengen van de voorraden, maar ook op het maken van productieplannen. De MRP-benadering begint met het voorspellen van de vraag naar een product. Op basis van deze voorspelling wordt een zogenoemd ‘master production schedule’ opgesteld, waarin de hoeveelheden te produceren goederen staan vermeld. Met behulp van een specificatie van de benodigde onderdelen voor elk product, de ‘bil! of materials’ of de zogenoemde stuklijst, wordt vastgesteld hoeveel onderdelen van welk type voor de productie in een bepaalde periode vereist zijn. Na een confrontatie hiervan met de ‘inventory status records’, die de aanwezige voorraad per onderdeel, de reeds voor productie van andere orders vastgelegde hoeveelheden, besteltijd en bestelde hoeveelheden aangeven, wordt uitgerekend welke hoeveelheden van de verschillende onderdelen moeten worden bijgesteld. Op grond van deze voorspelde behoefte worden de materialen de productieafdelingen push-systeem als het ware ingeduwd. Men spreekt wel van een ‘push’ -systeem.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Stijl van leidinggeven en conflicthantering

Gerelateerde afbeelding

Zo kan de wielstructuur gezien worden als een chef die vier ondergeschikten heeft die alleen aan hem rapporteren. De kettingstructuur vertoont overeenkomst met de hiërarchie, terwijl de cirkel- en openkringstructuur overeenkomst vertonen met horizontaal en lateraal overleg. De effectiviteit van de verschillende vormen kan worden beoordeeld op grond van factoren als snelheid waarmee de oplossing totstandkwam, aantal gemaakte fouten, aantal verzonden berichten en tevredenheid van de deelnemers. Uit onderzoeken blijkt dat de wielstructuur leidt tot de kortste oplossingstijd, het geringste aantal berichten, maar ook tot de minste tevredenheid. Deze vorm heeft dus op het punt van efficiency duidelijke voordelen, terwijl de nadelen ervan liggen op het vlak van de menselijke bevrediging. De cirkelstructuur neemt de meeste tijd, vergt veel berichten en maakt de meeste fouten, maar geeft daarentegen de meeste voldoening in het werk. De kettingstructuur zit in een tussenpositie. De openkringstructuur bereikt dezelfde effectiviteit als de wielstructuur, maar pas na veel langere tijd. De tevredenheid ligt dan wel op een hoger niveau. Opvallend is dat de openkringstructuur na verloop van tijd vrijwel altijd enigerlei vorm van hiërarchie gaat vertonen.
Waar mensen samenwerken is dikwijls sprake van verschillen in opvattingen, doelstellingen en belangen. Daarin is kenmerkend dat ieder mens zijn eigen behoeften en gevoelens heeft en is het bijvoorbeeld zo dat spanningen thuis kunnen doorwerken in de werksituatie. Onderzoek heeft (in de jaren zeventig) aangetoond dat de middle manager ± 26% conflict(hantenngJ van zijn tijd besteedt aan conflict(hantering). Toen is de verwachting uitgesproken dat dit in kantoorruimte hilversum de jaren tachtig en negentig een groter tijdsbeslag zou gaan vergen.
De benaderingswijze zal sterk afüangen van de eigen betrokkenheid bij de problematiek, de ‘eigen kracht’, de mate waarin men over zich heen laat lopen en de mate waarin men bereid is de ander de ruimte te geven bij probleemoplossing. Organisaties vertonen karakteristieken die passen bij de in figuur 9. 1 2 aangegeven conflictstijlen.
Doordrukken/forceren doordrukken/forceren Kenmerken van doordrukken/forceren zijn: confrontaties zijn aan de orde van de dag, er is veel te ‘bevechten’, harde opstelling in conflicten, ‘alles of niets’ – instelling, macht speelt een belangrijke rol. Iemand die deze stijl volgt streeft zijn eigen belangen na ten koste van die van een ander. De conflictsituatie wordt gezien als een zaak van ‘winnen of verliezen’ en de wederzijdse belangen worden beschouwd als tegenovergesteld en elkaar uitsluitend. Deze stijl is georiënteerd op macht: het eigen doel moet bereikt worden en daarbij wordt gebruikgemaakt van of gedreigd met alle mogelijke machtsmiddelen (geen verdere promotie, degradatie, ontslag) als ze maar tot ‘winnen’ leiden.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Beloning: prestatie en/of verdienstelijkheid?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Beheersing van het personele proces is een onderdeel van het leidinggeven dat zowel op beleidsniveau als op het uitvoerende niveau inhoud moet krijgen. Het inhoud geven aan de personele functie behoort tot de verantwoordelijkheden van het management van een bedrijf of instelling. Hierbij behorende taken kunnen worden opgedragen aan de ‘dienst personeelszaken’. De uitvoering van een deel van het uitvoerende werk kan vervolgens worden gedelegeerd aan managers ‘in de lijn’ in de afdelingen in samenwerking met de beoordeling personeelsafdeling. De beoordeling van een medewerker vindt bijvoorbeeld plaats op de beoordelingssysteem afdeling door de afdelingschef, terwijl het beoordelingssysteem en de bij behorende procedure worden ontworpen en bewaakt door de dienst personeelszaken.
De soorten beloningen die in organisaties aan leidinggevende en uitvoerende medewerkers kunnen worden gegeven zijn gevarieerder dan in het algemeen wordt aangenomen. Voor de hand liggen de directe vergoedingen. Maar er zijn ook indirecte vergoedingen en niet-financiële beloningen. In figuur 8. l 3 zijn de verschillende typen beloningen aangegeven. Al die soorten beloningen kunnen verdeeld worden over individuen, groepen of organisaties. vormen van beloning Intrinsieke vormen van beloning komen uit het werk zelf voort en zijn dus vooral het resultaat van arbeidssatisfactie. Extrinsieke vormen van beloning kunnen worden onderverdeeld in directe vergoedingen, indirecte vergoedingen en niet-financiële beloningen. Een kantoorruimte hilversum medewerker verwacht dat de directe en indirecte vergoedingen overeenstemmen met zijn bijdrage aan de organisatie en zich bovendien goed verhouden tot de vergoedingen van andere medewerkers met soortgelijke kwaliteiten en resultaten. De niet-financiële beloningen vormen al snel een vergaarbak van wensen die de organisatie wellicht kan vervullen. Ze worden slechts beperkt door de vindingrijkheid van managers en mogelijkheden om beloningen te geven die mensen in de organisatie wensen en waarover managers kunnen beschikken.
Veel mensen zijn het erover eens dat een beloningssysteem op verdienstelijkheid gebaseerd moet zijn, maar wat daaronder wordt verstaan is erg discutabel. Verdienstelijkheid is derhalve slechts één van de factoren die de uiteindelijke beloning bepalen. Andere factoren waaraan criteria kunnen worden ontleend, zijn:
prestaties inzet anciënniteit vakbekwaamheid moeilijkheidsgraad oordeelkundigheid.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Assessmentcenter

Gerelateerde afbeelding

Assessmentcenter betekent letterlijk beoordelingscentrum of diagnosecentrum. Een assessmentcenter betreft dan een toepassing van meerdere assessmentinstrumernen, waaronder in elk geval zogenaamde situatietests om in zo kort mogelijke tijd informatie over kandidaten te krijgen met het oog op het aannemen, promoveren of (verder) opleiden van medewerkers. Zo worden assessmentcenters ook steeds meer gebruikt om sterke en zwakke kanten van zittende medewerkers op te sporen. In één of meerdere situatietests wordt dan bijvoorbeeld aan kantoorruimte huren breda kandidaten voor een managementpositie gevraagd gedurende korte tijd (denk aan een halve dag) in een zeer gestructureerde situatie een belangrijk onderdeel van die managementfunctie te vervullen. Zo kan een kandidaat gevraagd worden een ‘ernstig gesprek’ met een medewerker te voeren (die wordt gespeeld door een getrainde rollenspeler) of de schriftelijke opdracht de achterstallige post (denk aan zo’n twintig poststukken) van zijn voorganger in een fictieve leidinggevende positie, snel weg te werken. Bij de ‘inbasket’ als simulatie van het ‘inbakje’ van de postbak van de manager krijgt kantoorruimte huren groningen de kandidaat een grote variëteit aan geschreven documenten voorgelegd: telefoonbriefies, kattebelletjes, memo’s van directieleden, delen van beleidsnota’s, personele bescheiden (sollicitatiebrief, beoordelings- en bevorderingsrapport), klachtenbrieven van klanten enzovoort waarvan de kandidaatmanager moet bepalen of en waarom het voor hem of haar bestemd is. De kandidaat heeft dan twee of drie uur de tijd aan te geven wat hij of zij ermee zou doen en waarom. De managers/beoordelaars kijken dan als assessor toe, gaan beslissingen na, noteren observaties en trachten na onderlinge discussie tot een gemeenschappelijk oordeel over de kandidaat te komen. Door de bundeling van meerdere assessmentinstrumenten (bijvoorbeeld intelligentietests + interview + inbasket-situatietest) geeft een assessmentcenter dan een grote kantoorruimte huren amersfoort voorspellende waarde voor het toekomstig functioneren als manager.
Aanstelling en bepaling arbeidsvoorwaarden Een passend stelsel van arbeidsvoorwaarden, waarin de wijze van beloning en salariëring is begrepen, is uiteraard een vereiste voor een goed personeelsbeleid. Arbeidsvoorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op vakantieregeling, regeling van werk- en rusttijden, pensioenregeling en overige secundaire arbeidsvoorwaarden als reis- en kostenvergoedingen en dergelijke. Beloning en salariëring vormen een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Beloning zal nog afzonderlijk aandacht krijgen in paragraaf 8.9. Over het algemeen worden hogere managementfuncties nog weinig door vrouwen vervuld. Dit is echter aan het veranderen. In traineeprogramma’s van grote kantoorruimte huren apeldoorn organisaties worden steeds meer jonge afgestudeerde vrouwen opgenomen. Om een loopbaan mogelijk te maken worden in een aantal organisaties ook maatregelen genomen die dit kunnen bevorderen. Denk aan zwangerschapsverlof, deeltijdarbeid, kinderopvang, mogelijk maken van herintreding en dergelijke.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gerelateerde afbeelding

Het politieke kader legt het accent op de conflicten tussen verschillende groepen en belangen met betrekking tot schaarse middelen. Politiek-gerichte managers zijn pleitbezorgers en onderhandelaars die een groot deel van hun tijd besteden aan het ontwikkelen van netwerken, het tot stand brengen van coalities, het opbouwen van een machtsbasis en het sluiten van compromissen. Ze beschouwen conflicten als een bron van energie en niet als een reden tot ongerustheid. Het symbolische kader ziet een chaotisch heelal waarin betekenis en kantoorruimte huren breda voorspelbaarheid maatschappelijk geconstrueerd zijn en waarin feiten niet objectief zijn maar voor interpretatie openstaan. Symbolisch-gerichte managers besteden zeer veel aandacht aan mythen, rituelen, ceremonies, verhalen en andere vormen van symboliek. Als er iets fout gaat, proberen ze een nieuw verhaal te formuleren of terug te keren naar gekoesterde waarden.
Alle vier de kaders zijn belangrijk, omdat ze ieder een essentieel deel van de organisatorische realiteit vastleggen. Uit een onderzoek naar effectieve groepen blijkt dat ieder kader een bijdrage kan kantoorruimte huren groningen leveren. In de jaren zestig en zeventig presenteerden auteurs als Douglas McGregor en Rensis Likert (vergelijk subparagraaf 2. 2. 2) een reeks recepten voor geslaagd teamwerk. Zij stelden dat een duidelijk doel, openhartige communicatie, gedeeld leiderschap en een prettige informele sfeer kenmerken van een succesvol team waren. In een recenter onderzoek (Hackman 1990) naar groepen en teams in verschillende soorten organisaties troffen de onderzoekers zowel structurele als human resources-variabelen aan die essentieel waren voor de effectiviteit van groepen. Groepen met een duidelijke opdracht en een duidelijke tijdslimiet hadden veel betere resultaten dan groepen die dat niet hadden. Een algemeen recept voor mislukking was: de groep opzadelen met een vaag doel, veranderende tijdslimieten en onduidelijke criteria, en vervolgens het team opdracht geven om ‘de details uit te werken’. Andere kantoorruimte huren amersfoort groepen hadden al vanaf het begin weinig kans omdat het hun aan essentiële middelen ontbrak. Soms was het knelpunt het ontbreken van de noodzakelijke deskundigheid bij de groepsleden of het ontbreken van de essentiële organisatorische samenhang. Andere keren had de groep onduidelijke of onvoldoende bevoegdheden en volmachten. Hackman en zijn collega’s kwamen ook tot de bevinding dat de geschiedenis van de groep erg belangrijk was. Groepen die goed waren begonnen en al in een vroeg stadium succes boekten, ontwikkelden vaak een zichzelf kantoorruimte huren apeldoorn instandhoudend proces waarin ze steeds beter functioneerden. Bij groepen die een ongunstige start hadden, werd slecht functioneren vaak een negatieve sleur. Als ze zich daaruit probeerden te bevrijden, zakten ze nog dieper weg.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Omspanningsvermogen van de leiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Omspanningsvermogen van de leiding
Elke manager kan slechts aan een beperkt aantal door anderen uit te voeren werkzaamheden leidinggeven. Leidinggeven (plannen, organiseren, motiveren en toezicht houden) kost nu eenmaal tijd en aandacht. Omdat de werktijd beperkt is en de capaciteiten van managers grenzen kennen, is het omspanningsvermogen van een manager beperkt.
omspanningsvermogen van Het omspanningsvermogen van een manager is te omschrijven als het aantal (directe) een manager medewerkers dat een manager effectief kan leiden en coachen. In vraagvorm kantoorruimte huren breda is aan de orde: In hoeverre kan het aantal onder een manager aan te stellen medewerkers worden uitgebreid zonder dat de kwaliteit van de leiding wordt aangetast/ Naast ‘omspanningsvermogen’ wordt ‘spanwijdte’ of ‘span of control’ onderscheiden. Spanwijdte of ‘span of control’ is het aantal medewerkers aan wie een manager feitelijk direct leidinggeeft. Als een manager ernaar streeft zelf aan zoveel mogelijk mensen direct leiding te geven, heeft dit gevolgen voor de organisatiestructuur van het bedrijf. Deze zal dan ‘plat’ kunnen zijn, hetgeen in figuur 7. 1 0 is weergegeven.
Wanneer het aantal medewerkers aan wie leiding moet worden gegeven groter is dan het aantal dat een manager kantoorruimte huren groningen verantwoord kan leiden, wordt zijn omspanningsvermogen overschreden. Omdat een manager in een dergelijke situatie onvoldoende tijd en aandacht geeft aan de coördinatie van de activiteiten en aan de kwaliteit van de werkzaamheden – omdat hij bij wijze van spreken ‘achter zichzelf aan rent en geleefd wordt’ en (te) veel dingen tegelijk aan z’n hoofd heeft die eigenlijk aandacht nodig hebben – zullen zich kantoorruimte huren amersfoort problemen voordoen, zoals levertijdproblemen, kwaliteitsproblemen, overspannenheid. Het kan dus voorkomen dat het een manager toch niet lukt goed overzicht te houden op het door anderen te verrichten werk. In deze gevallen is het mogelijk één of meer nieuwe medewerkers aan te stellen aan wie een deel van de kantoorruimte huren apeldoorn leidinggevende en toezichthoudende taken wordt overgedragen. Als er inderdaad meer managers ingeschakeld worden om leiding te geven, ontstaat een ‘steile’ of ‘diepe’ organisatiestructuur. Dit is in figuur 7.11 weergegeven.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

P-groepering tegenover F-groepering

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als we nu op uitvoerende niveaus naar voordelen en nadelen van de verschillende vormen van arbeidsverdeling kijken, dan is het voor een goed begrip dienstig de F(unctiegewijze)opzet te stellen tegenover de P(roductiegewijze)-opzet. De voor- en nadelen van deze twee vormen van arbeidsverdeling zullen we via vergelijking van de schema’s in de figuren 7 .1 en 7.2 nader bezien.
Horizontale differentiatie: voordelen kantoorruimte huren breda en nadelen In de naar functionele specialismen opgebouwde werkgroep of afdeling (P-groep) staat de aard van de te verrichten bewerking centraal. Uitvoerders doen in beginsel allen hetzelfde soort werk, terwijl de baas, voorman of afdelingschef als specialist op dat gebied is te beschouwen. Dit betreft bijvoorbeeld zagerij A, schaverij B en montageafdeling C. De algehele coördinatie van de kantoorruimte huren groningen productieactiviteiten ligt hier bij X, als het punt waar de fasen van bewerking als afzonderlijke vakgebieden bij elkaar komen en van waaruit deze kunnen worden overzien. Door deze afdelingen lopen dan onderdelen voor meer producten, namelijk voor tafels, stoelen en kasten. Schematisch is de groepering naar vakgebieden in figuur 7 .1 weergegeven (zie hierna).
Voordelen F-groepering Door concentratie van gelijksoortige bewerkingen in afdelingen en subafdelingen kunnen voordelen kantoorruimte huren amersfoort ontstaan door: mechanisering en aanschaf van gespecialiseerde hulpapparatuur ten behoeve van de te verrichten handelingen; een hoge bezettingsgraad van mensen en machines; het bereiken van grote vaardigheid en routine; het bereiken van hoge deskundigheid en kennis op deelbewerkingen; gelijkheid in werkhouding en taal.
Nadelen F-groepering Daartegenover staan dan de nadelen, die samenhangen met: eentonigheid, eenvormigheid en kantoorruimte huren apeldoorn eenzijdigheid; een geringe flexibiliteit, die ontstaat door het zich toeleggen op één of slechts enkele bewerkingen; coördinatieproblemen, die ontstaan door doorbreking van de natuurlijke samenhang tussen de opeenvolgende bewerkingen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Business unit-structuur (BU-structuur)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De business unit-structuur is in figuur 6.1 5 schematisch weergegeven. Binnen de business unit-structuur komen resultaatverantwoordelijkheid, decentralisatie van bevoegdheden en marktgerichtheid goed tot hun recht. In zuivere vorm vergt de business unit-structuur een volledige optuiging kantoorruimte huren breda met eigen ondersteunende afdelingen.
Ook de business unit-structuur is echter niet zonder problemen, zoals blijkt uit het volgende citaat van een concernmanager: ‘Het echte probleem voor mij is dat je zelf eindverantwoordelijk blijft. Wanneer moet je ingrijpen als iets mis dreigt te gaan, en wanneer moet je afstand houden?’
Het business unit-concept heeft momenteel de nodige populariteit en spreekt dus kennelijk aan. Hoe populair het business unit-concept ook is, in veel gevallen komt dit niet in een zuivere vorm voor, maar in een, soms zwakke, tussenvorm. In die gevallen is in eigenlijke zin niet echt sprake van een business unit-structuur. Dan overheerst veeleer de mode doordat men het zo wil kantoorruimte huren groningen noemen boven toepassing in eigenlijke zin. Wanneer we hier spreken van een business unit-structuur, gaat het om de toepassing in de zuivere vorm.
De voor- en nadelen van de business unit-structuur zijn hierna beknopt weergegeven.
Voordelen: goed middel voor delegatie van resultaatverantwoordelijkheid; strategie dichtbij ondernemingsspecifieke omgeving; eigen verantwoordelijkheid voor management van processen; bevordert ondernemerschap; top concentreert zich op strategie en portfolio.
Nadelen: afbakening van centrale en decentrale bevoegdheid; rivaliteit om diensten en aandacht van top; autonomie kantoorruimte huren amersfoort werkt synergie tegen; top nu afhankelijk van business unit-managers; duplicatie van staffuncties.
Een concernmanager sprak het argument van organiseren van synergie in het geheel niet aan: ‘Laat de business units maar concurreren, als ze maar geen prijzenslag voeren. Als je echte synergie wilt bereiken kantoorruimte huren apeldoorn moet je business units fuseren en integreren tot divisies.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment