Kennis van plannen, organiseren en besturen

Gerelateerde afbeelding

Kennis van plannen, organiseren en besturen van een organisatie De manager moet kennis bezitten van plannen, organiseren en besturen van een organisatie of van een deel daarvan, anders zal zijn leiderschap weinig doeltreffend zijn. Misschien kan hij zijn zwakte op deze punten een tijd lang verborgen houden door een enorme inzet, maar op een gegeven moment loopt kantoor huren breda hij toch altijd vast. Ad 2 Mensenkennis Omdat een manager werkt tussen en met mensen en zijn werk in hoge mate wordt beïnvloed door de gedragingen van de mensen om hem heen, en zijn eigen gedrag weer invloed uitoefent op zijn omgeving, dient de manager ten minste het normale gedragspatroon van de mensen in zijn werkomgeving te kennen en van zichzelf te weten hoe anderen op hem reageren. Alleen dan kan men verwachten dat zijn activiteiten op terreinen van coördineren en kantoor huren groningen motiveren doorgaans doeltreffend zullen zijn. Ad 3 Technische kennis Naast plannen, organiseren, besturen en het goed omgaan met mensen zal de manager het toch niet helemaal zonder kennis van het specifieke gebied waarin hij werkt, kunnen stellen. Zo zal een hoofd van de administratie enige kennis op het terrein van de boekhouding moeten hebben. Ook kan men zich nauwelijks een succesvolle marketingmanager voorstellen die op de terreinen van verkoop, distributie en reclame volkomen een leek is. De manager moet, zoals dat vaak ook genoemd wordt in kantoor huren amersfoort personeelsadvertenties, ten minste aantoonbaar technische kennis hebben van de afdeling waaraan hij leiding moet geven. Naarmate de manager hoger klimt op de hiërarchieke ladder wordt zijn werk minder operationeel, en neemt zijn ‘technische’ kennis in belangrijkheid af Ad 4 Kennis van de organisatie waarin men werkt Het spreekt vanzelf dat de manager zonder kennis van de eigen organisatie, haar doelstellingen en haar wijze van werken nauwelijks succesvol kan opereren. Hij zal terdege op de hoogte moeten zijn van de geschiedenis van de organisatie, maar ook van haar beleid, filosofie kantoor huren apeldoorn en cultuur, sterke en zwakke kanten, problemen, plaats in de branche en imago. Voor de hand ligt, dat de enige bron voor deze kennissoon de eigen organisatie is. Wanneer het initiatief voor de overdracht van deze informatie niet ligt bij de instelling, doet de manager er goed aan zich uit eigen beweging deze kennis eigen te maken.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Middle management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onder middle management verstaan we in beginsel het leidinggevende kader ‘in de lijn’ onder de topleiding: adjunct-directie, bedrijfsleiding, verkoopleiding en het management in de ‘eerste lijn': de chefs van (onder)afdelingen en voorlieden. Ook het divisiemanagement in een divisiegewijs opgebouwde organisatie moeten we tot het middle management rekenen. Binnen kantoor huren breda de categorie ‘middle management’ in grote organisaties kunnen verschillende hoger middle management lagen ‘middle managers’ voorkomen. Men spreekt dan wel van ‘hoger middle managelager middle management ment’ en ‘lager middle management’, ofwel van hogere of lagere leidinggevende functies.
‘Hogere’ managers uit het middenkader sturen dan de activiteiten aan van lagere managers en soms van uitvoerende medewerkers. De belangrijkste verantwoordelijkheid van deze ‘hogere middenkadermanagers’ bestaat dan uit het vertalen van het beleid van de top en het helpen aansturen van de uitvoerende activiteiten. Daarbij dienen zij in het bijzonder een evenwicht te kantoor huren groningen vinden tussen de eisen vanuit de top en de mogelijkheden van het eerstelUnsmanagement eerstelijnsmanagement om aan deze eisen te voldoen. In die zin vormen zij een soort bufferfunctie. Het middenkader ligt de laatste jaren sterk onder vuur. Het lijkt er overigens op dat de verwachtingen die in een organisatie bestaan ten aanzien van de positie en de rolvervulling van het middle management steeds in beweging zijn. Op het ene moment spreken we over het onmisbare middenkader, maar op andere momenten ligt het middenkader onder vuur en wordt de vraag gesteld: Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde ten opzichte van de eerste lijn7 De zelfstandigheid en bevoegdheid om zelf te beslissen worden daar immers steeds groter. Er bestaat dan steeds kantoor huren amersfoort minder behoefte aan bemoeienis of coaching vanuit een tussengeschoven laag management zonder directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van operationele taken. In middenkaderfuncties of middle managementfuncties wordt in meer of mindere mate directe leidinggegeven aan de uitvoerende werkzaamheden. Daarbij wordt toezicht gehouden op de uitvoering, worden problemen gesignaleerd die ‘ter plekke’ moeten worden opgelost, waarvoor men (mede)verantwoordelijk is. Wanneer kantoor huren apeldoorn dit ook andere afdelingen raakt, dient dikwijls de hoogste leiding te worden ingeschakeld. Het ‘middle management’ moet als het ware de plannen van de hoogste leiding naar de dagelijkse uitvoering vertalen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Organisatie en management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het dagelijks leven komt een ieder van ons steeds in aanraking met organisaties, namelijk via het doen en laten van bedrijven en instellingen. In allerlei vormen maken we gebruik van producten of kantoor huren breda diensten die vanuit organisaties, zoals fabrieken, scholen, ziekenhuizen of vervoersbedrijven, ter beschikking komen: brood, melkproducten, kleding, onderwijs, ziekenzorg, openbaar vervoer enzovoort.
Organisaties … vanzelfsprekend en gewoon maatschappij van We werken en leven in een maatschappij van organisaties. Wanneer we betaalde arbeid organisaties verrichten hebben we te maken met een kantoor huren groningen organisatie, bijvoorbeeld een productiebedrijf of een dienstverlenende instelling. Zelfs onze vrije tijd wordt in of door middel van organisaties doorgebracht; denk aan een reisbureau, camping, hotel of restaurant, een sportvereniging enzovoort. Eigenlijk vinden we dit zo vanzelfsprekend en zo gewoon dat we in veel gevallen niet stilstaan bij de vraag wat een organisatie is of bij de vraag hoe organisaties nu eigenlijk in elkaar zitten en bestuurd worden.
organiseren en
leidinggeven
Organisatie … als probleem Dit wordt anders zodra we in onze werksituatie iets van anderen gedaan moeten kantoor huren amersfoort krijgen, of als we een bedrijfje willen beginnen, of als er wat misgaat in het bedrijf waar we werken, of als er wat misgaat in de dagelijkse voorziening van productie en diensten. Dan gaan we iets merken van de betekenis van goed organiseren en leidinggeven. Dan komen we in aanraking met vraagstukken van manager en organisatie, namelijk de opzet, de werking en het besturen van een bedrijf of instelling. Toch kantoor huren apeldoorn is het dan in veel gevallen nog zo dat we eigenlijk vinden dat ‘ze’ het beter of anders hadden moeten doen. Maar hoe zit het als we daar zelf heel direct bij betrokken zijn? Dan komt het er toch wel op aan “. voor een ieder van ons’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een cognitieve illusie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Jaren later begreep ik dat mijn docent ons probeerde te waarschuwen voor de charme van de psychopaat. Een toonaangevend onderzoeker op het gebied van psychotherapie bevestigde dat mijn docent ons het juiste advies had gegeven.5 De overeenkomst met de Müller-Lyer-illusie is duidelijk. Wat mij geleerd werd, was niet hoe ik over die patiënt moest denken. Mijn docent kantoorruimte huren breda ging ervan uit dat ik de sympathie die ik voor de patiënt zou voelen niet kon sturen – deze sympathie vloeide immers voort uit Systeem I. Bovendien werd mij niet geleerd om over het algemeen argwanend te zijn over mijn gevoelens ten opzichte van bepaalde patiënten. Mij
36 Deel 1 -Twee systemen
werd verteld dat affectie voor een patiënt met een lange geschiedenis van mislukte behandelingen een signaal is om alert te zijn, zoals de diagonale lijnen aan de parallelle. Het is en blijft een illusie, een cognitieve illusie, en mij (Systeem 2) werd geleerd hoe ik dit signaal moest herkennen. Een vraag die vaak wordt gesteld over cognitieve illusies, is of men ze kan negeren. De kantoorruimte huren groningen voortekenen zijn niet bemoedigend. Omdat Systeem r automatisch werkt en niet naar goeddunken kan worden in- of uitgeschakeld, zijn fouten in ons intuïtieve denken vaak lastig te voorkomen. Biases kunnen niet altijd worden vermeden, omdat Systeem 2 zich eenvoudigweg niet van de fout bewust is. Zelfs als er signalen zijn dat er iets misgaat, kunnen fouten alleen door extra controle en inspanning van Systeem 2 worden voorkomen. In het dagelijkse leven is een dergelijke onophoudelijke kantoorruimte huren amersfoort waakzaamheid onpraktisch, laat staan wenselijk. Ons denken voortdurend in twijfel trekken is vermoeiend en Systeem 2 is veel te traag en te inefficiënt om in routineuze beslissingen als substituut voor Systeem r te dienen. Het beste wat we kunnen doen, is compromissen sluiten: leren situaties te herkennen waarin fouten zich kunnen voordoen en ons best doen om fouten te voorkomen wanneer er veel op het spel staat. Een kantoorruimte huren apeldoorn thema van dit boek is dat het over het algemeen gemakkelijker is om fouten van anderen te herkennen dan die van onszelf.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Rol van de burgerlijke rechter

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rol van de burgerlijke rechter Tot de competentie van de burgerlijke rechter behoort de kennisneming van alle geschillen over eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten, over schuldvorderingen of over (andere) burgerlijke rechten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de burgerlijke rechter geen taak heeft als deze niets kan toevoegen aan de administratieve kantoorruimte huren breda rechtsbescherming. Er kan slechts een beroep op de burgerlijke rechter worden gedaan wanneer de administratieve rechtsbescherming onvoldoende blijkt te zijn.
• Voorbeeld Een administratieve rechter heeft geoordeeld dat een besluit onrechtmatig is, maar hij laat na om aan de benadeelde een schadevergoeding toe te kennen. In dat geval kan (met succes) een beroep op de burgerlijke rechter worden gedaan tot verkrijging van een schadevergoeding. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6:162 BW, de onrechtmatige daad.
Het rechtsbeschermingssysteem tegen de overheid kan als volgt worden samengevat. 1 Indien een bijzondere wet speciale kantoorruimte huren groningen rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, moet daarvan gebruik worden gemaakt en kan geen gebruik worden gemaakt van de Awb-rechtsbescherming. 2 Indien een bijzondere wet geen speciale rechtsbeschermingsmogelijkheden bevat, kan gebruik worden gemaakt van de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de Awb. 3 In geval 2 begint de rechtsbescherming met het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 4 Indien het kantoorruimte huren amersfoort bestuursorgaan het bezwaarschrift ongegrond verklaart, is beroep mogelijk bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 5 Tegen een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 6 Indien een besluit wordt voorbereid volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb, hoeft tegen het besluit geen bezwaarschrift te worden ingediend, maar kan direct beroep worden aangetekend bij de rechtbank.
7 In spoedeisende gevallen kan nadat een bezwaarschrift is ingediend of nadat beroep is ingesteld, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd. Indien hoger beroep is ingesteld, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de kantoorruimte huren apeldoorn voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 8 Rechtsbescherming tegen feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen door de overheid kan worden gevonden bij de burgerlijke rechter.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Algemene wet bestuursrecht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Jansen dient een aanvraag in bij het bestuursorgaan om tegen zijn buurman Sampers bestuursdwang uit te oefenen. Sampers heeft namelijk een garage gebouwd zonder vergunning en Jansen ondervindt veel overlast van de bouw. De gemeente voldoet aan het verzoek. De beschikking tot bestuursdwang wordt gericht aan Sampers. Op grond van art. 3:41 Awb dient deze beschikking aan Sampers als belanghebbende bekendgemaakt te worden via toezending of kantoorruimte huren breda uitreiking. Omdat Jansen de aanvrager van de beschikking is, krijgt hij ook een exemplaar van de bestuursdwangbeschikking toegezonden.
Art. 3:42 Awb bepaalt dat besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden bekendgemaakt door kennisgeving in een dag-, nieuwsof huis-aan-huisblad, of op een andere wijze. Bij de hier bedoelde besluiten moet worden gedacht aan besluiten van algemene strekking. Besluiten van algemene strekking hebben rechtsgevolgen voor een grote groep personen die bij het kantoorruimte huren groningen bestuur niet met naam bekend zijn. Vandaar dat de wetgever heeft gekozen voor een zodanige wijze van bekendmaking dat een zo groot mogelijke groep van belanghebbenden kan worden bereikt. Het meest geschikte middel hiertoe is publicatie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Kennisgeving ‘op een andere geschikte wijze’, zoals de wet het uitdrukt, is ook toegestaan. Hierbij valt te denken aan bekendmaking in een publicatiekastje aan het kantoor van het bestuursorgaan. In de bekendmaking hoeft niet de hele tekst van het besluit te worden opgenomen. Volstaan kan worden met een zakelijke weergave van de inhoud van het besluit en de kantoorruimte huren amersfoort belangrijkste onderdelen ervan.
Art. 3:43 Awb regelt de mededelingsplicht van besluiten aan diegenen die in de voorbereidingsfase van een besluit hun zienswijze/bedenkingen hebben kenbaar gemaakt, maar aan wie het besluit niet conform art. 3:41 of 42 Awb is bekendgemaakt. Ook de insprekers dienen op de hoogte te worden gebracht van het besluit. Dit is een zorgvuldigheidseis. Het tweede lid van dit artikel bepaalt hoe de mededeling moet geschieden als het besluit is kantoorruimte huren apeldoorn voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Awb (de openbare voorbereidingsprocedure). Bekendmaking geschiedt dan conform het in art. 3:12 Awb bepaalde, namelijk via mededeling van de openbare kennisgeving.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De feitelijke werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Belanghebbende Volgens art. 1:2 Awb wordt onder ‘belanghebbende’ verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belang is in elk geval rechtstreeks als het een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk belang is, dat rechtstreeks bij het kantoorruimte huren breda besluit is betrokken. De aanvrager van een besluit, bijvoorbeeld degene die een milieuvergunning aanvraagt, is per definitie belanghebbend. Naast de aanvrager kunnen ook anderen belanghebbende zijn, bijvoorbeeld degene die last heeft van de gevolgen van de milieuvergunning van zijn buurman. Het belang van kantoorruimte huren groningen dit begrip is, dat alleen voor belanghebbenden bezwaar of beroep openstaat ingevolge de Awb. Degenen die geen belang hebben zijn van de mogelijkheden van de Awb uitgesloten. Het begrip ‘belang’ is niet in de Awb gedefinieerd. Wel is in art. 1:2 lid 2 bepaald dat de aan bestuursorganen toevertrouwde belangen, als hun belangen worden beschouwd. Het derde lid vervolgt dat de algemene en collectieve belangen die rechtspersonen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden kantoorruimte huren amersfoort behartigen, als hun belangen worden beschouwd.
• Voorbeeld In een zaak bij de Afdeling geschillen van bestuur ging het om een ingevolge art. 12 lid 1 Natuurbeschermingswet verleende vergunning voor de bouw van vier bungalows en een ontsluitingsweg, grenzend aan een beschermd natuurmonument. Verweerder stelde in zijn verweerschrift dat appellanten geen belanghebbenden waren en derhalve op grond kantoorruimte huren apeldoorn van art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet niet in hun beroep moesten worden ontvangen. Art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet geeft alleen belanghebbenden het recht tegen bepaalde beslissingen die worden genomen op grond van genoemde wet, beroep in te stellen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De WEB

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het saneringsplan moet de instemming van Gedeputeerde Staten verkrijgen die binnen 15 weken beslissen (art. 39 lid 2 WEB). In de vier grote steden keuren burgemeester en wethouders het plan. Na de instemming van het plan wordt toezicht gehouden op de sanering.
Art. 43 WEB geeft de kantoorruimte huren breda mogelijkheden aan Gedeputeerde Staten om bevelen te geven om te komen tot sanering. Het bevel kan worden gericht tot de vervuiler of tot de eigenaar van de bodem. Tot deze laatste kan geen bevel worden gericht als hij aan de volgende vier eisen kantoorruimte huren groningen voldoet: Er is geen rechtsbetrekking geweest met de veroorzaker. · Hij heeft geen betrokkenheid met de veroorzaking van de verontreiniging.
410 9 Wet milieubeheer
Hij was niet op de hoogte van de verontreiniging. Hij kon redelijkerwijze niet op de hoogte zijn van de verontreiniging.
In bepaalde urgente gevallen waarin er sprake is van een onverkoopbare woning die op ernstig vervuilde grond staat, is de gemeente verplicht op aanvraag de woning aan te kopen tegen een redelijke prijs (art. 57 WEB).
De WEB beschrijft verder de kantoorruimte huren amersfoort bevoegdheden van de minister, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin, in bepaalde noodsituaties waarin er ernstige bodemvervuiling is of dreigt te ontstaan.
Op grond van de WEB gelden er onder andere de volgende regels die bedoeld zijn om verontreiniging te voorkomen:
Besluit bodemkwaliteit Zie paragraaf 9.5.2 bij categorie ll
Lozingenbesluit bodembescherming Deze AMvB bevat regels over het lozen van vloeistoffen in de bodem. Volgens dit besluit is huishoudelijk afvalwater ‘afvalwater afkomstig van particuliere kantoorruimte huren apeldoorn huishoudens en ander afvalwater dat naar zijn aard en samenstelling overeenkomt met afvalwater afkomstig van een particulier huishouden’. Het besluit bevat regels voor het gebruik van septic tanks.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het toepassen van bestuursdwang

Gerelateerde afbeelding

Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Hoofdstuk 10 Wm geeft regels over afvalstoffen. De taak om die regels te handhaven is over de verschillende bestuursorganen verdeeld (art. 18.2a t/m 18.2e Wm).
• Voorbeeld De minister kantoorruimte huren breda handhaaft de regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Gedeputeerde Staten handhaven de verplichting om afvalstoffen te verwijderen als die bij een ongeluk (een ongewoon voorval) buiten de inrichting terecht zijn gekomen. Burgemeester en wethouders handhaven de regels over de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Een belanghebbende kan aan een bestuursorgaan dat bevoegd is tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing, verzoeken een daartoe strekkende beschikking te geven (art. 18.14 lid 1 Wm). Tenzij het verzoek moet kantoorruimte huren groningen worden doorgezonden naar een ander bestuursorgaan, beslist het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk en binnen vier weken na het verzoek. De beslissing wordt aan de verzoeker schriftelijk meegedeeld (art. 18.16 lid 1 Wm). Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen ook beslissen om de illegale situatie te laten voortduren, dus te gedogen. Er bestaat in beginsel de plicht om te handhaven.
Bestuursdwang Bestuursdwang is het door of vanwege het bestuursorgaan handhaven (door het nemen van feitelijke maatregelen) van wettelijke voorschriften of van verplichtingen op grond van die voorschriften. Bestuursdwang wordt geregeld in afdeling 5.3 Awb. Een beslissing tot het kantoorruimte huren amersfoort toepassen van bestuursdwang moet op schrift worden gesteld en verzonden worden aan de overtreder, aan degene die gebruik van de desbetreffende zaak mag maken en (voor zover van toepassing) aan een aanvrager. De belanghebbende moet nog een termijn krijgen om zelf maatregelen te treffen om te voorkomen dat het bestuursorgaan optreedt. Die termijn staat in de beslissing tot toepassing kantoorruimte huren apeldoorn van bestuursdwang, evenals een omschrijving van de te treffen maatregelen. Indien niet binnen de termijn de maatregelen zijn getroffen, mag het bestuursorgaan optreden. Dit optreden gebeurt op kosten van de overtreder, hetgeen in de beslissing wordt vermeld.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen in het belang van het voorkomen (preventie) of beperken van het ontstaan van afvalstoffen, regels worden gesteld ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden kantoor huren breda hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in ontvangst nemen van bij die maatregel aangewezen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.15 Wm). Bij AMvB kunnen in het belang van het bevorderen van nuttige toepassing of anderszins in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het innemen, nuttig toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen kantoor huren groningen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.17 Wm).
9.7.3 Beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen
Art. 10.21 Wm verplicht elke gemeente ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij kantoor huren amersfoort elk perceel waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.
Art. 10.22 Wm verplicht elke gemeente zorg te dragen voor: a de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar die stoffen kunnen ontstaan en b dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de kantoor huren apeldoorn gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment