De feitelijke werkzaamheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Belanghebbende Volgens art. 1:2 Awb wordt onder ‘belanghebbende’ verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een belang is in elk geval rechtstreeks als het een eigen, objectief bepaalbaar, actueel en persoonlijk belang is, dat rechtstreeks bij het kantoorruimte huren breda besluit is betrokken. De aanvrager van een besluit, bijvoorbeeld degene die een milieuvergunning aanvraagt, is per definitie belanghebbend. Naast de aanvrager kunnen ook anderen belanghebbende zijn, bijvoorbeeld degene die last heeft van de gevolgen van de milieuvergunning van zijn buurman. Het belang van kantoorruimte huren groningen dit begrip is, dat alleen voor belanghebbenden bezwaar of beroep openstaat ingevolge de Awb. Degenen die geen belang hebben zijn van de mogelijkheden van de Awb uitgesloten. Het begrip ‘belang’ is niet in de Awb gedefinieerd. Wel is in art. 1:2 lid 2 bepaald dat de aan bestuursorganen toevertrouwde belangen, als hun belangen worden beschouwd. Het derde lid vervolgt dat de algemene en collectieve belangen die rechtspersonen krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden kantoorruimte huren amersfoort behartigen, als hun belangen worden beschouwd.
• Voorbeeld In een zaak bij de Afdeling geschillen van bestuur ging het om een ingevolge art. 12 lid 1 Natuurbeschermingswet verleende vergunning voor de bouw van vier bungalows en een ontsluitingsweg, grenzend aan een beschermd natuurmonument. Verweerder stelde in zijn verweerschrift dat appellanten geen belanghebbenden waren en derhalve op grond kantoorruimte huren apeldoorn van art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet niet in hun beroep moesten worden ontvangen. Art. 19 lid 1 Natuurbeschermingswet geeft alleen belanghebbenden het recht tegen bepaalde beslissingen die worden genomen op grond van genoemde wet, beroep in te stellen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De WEB

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het saneringsplan moet de instemming van Gedeputeerde Staten verkrijgen die binnen 15 weken beslissen (art. 39 lid 2 WEB). In de vier grote steden keuren burgemeester en wethouders het plan. Na de instemming van het plan wordt toezicht gehouden op de sanering.
Art. 43 WEB geeft de kantoorruimte huren breda mogelijkheden aan Gedeputeerde Staten om bevelen te geven om te komen tot sanering. Het bevel kan worden gericht tot de vervuiler of tot de eigenaar van de bodem. Tot deze laatste kan geen bevel worden gericht als hij aan de volgende vier eisen kantoorruimte huren groningen voldoet: Er is geen rechtsbetrekking geweest met de veroorzaker. · Hij heeft geen betrokkenheid met de veroorzaking van de verontreiniging.
410 9 Wet milieubeheer
Hij was niet op de hoogte van de verontreiniging. Hij kon redelijkerwijze niet op de hoogte zijn van de verontreiniging.
In bepaalde urgente gevallen waarin er sprake is van een onverkoopbare woning die op ernstig vervuilde grond staat, is de gemeente verplicht op aanvraag de woning aan te kopen tegen een redelijke prijs (art. 57 WEB).
De WEB beschrijft verder de kantoorruimte huren amersfoort bevoegdheden van de minister, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin, in bepaalde noodsituaties waarin er ernstige bodemvervuiling is of dreigt te ontstaan.
Op grond van de WEB gelden er onder andere de volgende regels die bedoeld zijn om verontreiniging te voorkomen:
Besluit bodemkwaliteit Zie paragraaf 9.5.2 bij categorie ll
Lozingenbesluit bodembescherming Deze AMvB bevat regels over het lozen van vloeistoffen in de bodem. Volgens dit besluit is huishoudelijk afvalwater ‘afvalwater afkomstig van particuliere kantoorruimte huren apeldoorn huishoudens en ander afvalwater dat naar zijn aard en samenstelling overeenkomt met afvalwater afkomstig van een particulier huishouden’. Het besluit bevat regels voor het gebruik van septic tanks.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het toepassen van bestuursdwang

Gerelateerde afbeelding

Eenieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Hoofdstuk 10 Wm geeft regels over afvalstoffen. De taak om die regels te handhaven is over de verschillende bestuursorganen verdeeld (art. 18.2a t/m 18.2e Wm).
• Voorbeeld De minister kantoorruimte huren breda handhaaft de regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Gedeputeerde Staten handhaven de verplichting om afvalstoffen te verwijderen als die bij een ongeluk (een ongewoon voorval) buiten de inrichting terecht zijn gekomen. Burgemeester en wethouders handhaven de regels over de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Een belanghebbende kan aan een bestuursorgaan dat bevoegd is tot toepassing van bestuursdwang, oplegging van een last onder dwangsom of intrekking van een vergunning of ontheffing, verzoeken een daartoe strekkende beschikking te geven (art. 18.14 lid 1 Wm). Tenzij het verzoek moet kantoorruimte huren groningen worden doorgezonden naar een ander bestuursorgaan, beslist het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk en binnen vier weken na het verzoek. De beslissing wordt aan de verzoeker schriftelijk meegedeeld (art. 18.16 lid 1 Wm). Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen ook beslissen om de illegale situatie te laten voortduren, dus te gedogen. Er bestaat in beginsel de plicht om te handhaven.
Bestuursdwang Bestuursdwang is het door of vanwege het bestuursorgaan handhaven (door het nemen van feitelijke maatregelen) van wettelijke voorschriften of van verplichtingen op grond van die voorschriften. Bestuursdwang wordt geregeld in afdeling 5.3 Awb. Een beslissing tot het kantoorruimte huren amersfoort toepassen van bestuursdwang moet op schrift worden gesteld en verzonden worden aan de overtreder, aan degene die gebruik van de desbetreffende zaak mag maken en (voor zover van toepassing) aan een aanvrager. De belanghebbende moet nog een termijn krijgen om zelf maatregelen te treffen om te voorkomen dat het bestuursorgaan optreedt. Die termijn staat in de beslissing tot toepassing kantoorruimte huren apeldoorn van bestuursdwang, evenals een omschrijving van de te treffen maatregelen. Indien niet binnen de termijn de maatregelen zijn getroffen, mag het bestuursorgaan optreden. Dit optreden gebeurt op kosten van de overtreder, hetgeen in de beslissing wordt vermeld.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij AMvB kunnen in het belang van het voorkomen (preventie) of beperken van het ontstaan van afvalstoffen, regels worden gesteld ten aanzien van het vervaardigen, invoeren, toepassen, voorhanden kantoor huren breda hebben, aan een ander ter beschikking stellen of in ontvangst nemen van bij die maatregel aangewezen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.15 Wm). Bij AMvB kunnen in het belang van het bevorderen van nuttige toepassing of anderszins in het belang van de bescherming van het milieu regels worden gesteld met betrekking tot het innemen, nuttig toepassen of verwijderen van daarbij aangewezen kantoor huren groningen categorieën van stoffen, preparaten of producten (art. 10.17 Wm).
9.7.3 Beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen
Art. 10.21 Wm verplicht elke gemeente ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij kantoor huren amersfoort elk perceel waar deze afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.
Art. 10.22 Wm verplicht elke gemeente zorg te dragen voor: a de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar die stoffen kunnen ontstaan en b dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de kantoor huren apeldoorn gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te laten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De milieuvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De samenhang tussen de milieuvergunning en de bouwvergunning is beschreven in subparagraaf 6.6.2, onder ad 4. Tegelijk met de bouwaanvraag
moet, indien ook een milieuvergunning nodig is, een afschrift van de aanvraag milieuvergunning worden kantoor huren breda overgelegd, of een afschrift van de beslissing op een reeds eerder gedane aanvraag (paragraaf 1.2.6 onder a Biab). De beslissing op de bouwaanvraag moet worden aangehouden maar niet als de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning reeds is gegeven en tegen het ontwerp van de beschikking geen zienswijzen zijn ingebracht en de beschikking niet afwijkt van dat ontwerp. De beslissing kantoor huren groningen op de bouwaanvraag moet eveneens niet worden aangehouden indien de beschikking op de aanvraag om de milieuvergunning reeds is gegeven en indien zes weken zijn verstreken na de dag waarop een exemplaar van die beschikking ter inzage is gelegd zonder dat een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan; of als door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is beslist op een binnen kantoor huren amersfoort de zeswekentermijn ingediend verzoek om een voorlopige voorziening.
De milieuvergunning wordt niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend (art. 20.8 Wm).
Paragraaf 14.1 Wm regelt de coördinatie van de vergunningen voor een inrichting. Ingeval er twee of meer vergunningaanvragen zijn gedaan en op ten minste één aanvraag de uniforme openbare kantoor huren apeldoorn voorbereidingsprocedure van toepassing is, kunnen Gedeputeerde Staten (als zij op ten minste één van de aanvragen moeten beslissen) een gecoördineerde afhandeling bevorderen en afdwingen. Als aan Gedeputeerde Staten om coördinatie wordt verzocht, zijn zij daartoe verplicht.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

MER-coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

MER-coördinatie wil zeggen dat een bestuursorgaan ervoor zorgt dat: de bestuursorganen bij het geven van de richtlijnen rekening houden met de onderlinge samenhang tussen die richtlijnen en dat bij het nemen van de besluiten bij de voorbereiding waarvan het MER wordt gemaakt, rekening kantoor huren breda wordt gehouden met de onderlinge samenhang tussen die besluiten (art. 14.10 lid 1 Wm); van startnotities tezamen wordt kennisgegeven; te geven richtlijnen tezamen worden toegezonden aan degene die het MER maakt; het MER aan de bestuursorganen, aan de adviseurs en de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gezonden; van het MER wordt kennisgegeven.
Zie art. 14.10 lid 2 Wm. Deze coördinatie vindt alleen plaats in geval van meer dan een MER-plichtig besluit (en niet bij een plan-MER waar het maken van een startnotitie en het geven van richtlijnen niet verplicht is).
Ofwel het ene kantoor huren groningen bestuursorgaan dat de MER-plichtige besluiten moet nemen is met de coördinatie belast, ofwel Gedeputeerde Staten ofwel het door de bestuursorganen gezamenlijk -aangewezen bestuursorgaan (art. 14.9 lid 2 Wm).
De gecoördineerde kantoor huren amersfoort bestuursorganen moeten medewerking aan de coördinatie verlenen (art. 14.14 lid 4 Wm).
9.5 Vergunningen voor inrichtingen
De milieuvergunning is het bekendste instrument uit de Wet milieubeheer om het milieu te beschermen. Vóór de Wet kantoor huren apeldoorn milieubeheer werden de meeste milieuvoorschriften aan bedrijven opgelegd in de Hinderwetvergunning op grond van de toenmalige Hinderwet.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet milieubeheer

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In art. 21.6 Wm staat de procedure vermeld die gevolgd wordt voor het tot stand komen van de daar genoemde AMvB’en, waaronder de milieukwaliteitseis-AMvB op grond art. 5.1 Wet milieubeheer. Het ontwerp van de AMvB wordt overgelegd aan de beide kamers der StatenGeneraal en in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan eenieder wordt de gelegenheid geboden binnen winkel huren breda een bij die bekendmaking vast te stellen termijn van ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerp schriftelijk ter kennis van de minister van VROM te brengen. De algemene maatregel van bestuur wordt, nadat hij is vastgesteld, toegezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal. Hij treedt niet eerder in werking dan vier weken na de winkel huren groningen datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
Vanwege het belang van milieukwaliteitseisen krijgen Tweede en Eerste Kamer bij elke AMvB op grond van art. 5.1 Wm de gelegenheid de wens naar voren te brengen het onderwerp niet bij AMvB maar bij wet te regelen. Dit is geregeld in art. 21.6 lid 5 Wm. De AMvB op grond van art. 5.1 Wm treedt niet eerder dan vier weken na de toezending ervan aan de beide kamers der Staten-Generaal zijn verstreken, in werking tenzij binnen die termijn door of namens winkel huren amersfoort een der kamers der Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in de AMvB geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe winkel huren apeldoorn strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend en wordt de AMvB onverwijld ingetrokken.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Natuurbeschermingswet 1998

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Achtereenvolgens komen het doel en de instrumenten van de Natuurbeschermingswet aan de orde.
332 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
8.12.1 Doel van de wet
De Natuurbeschermingswet winkel huren breda (NB-wet) heeft tot doel: de bescherming van natuur en landschap; het verlenen van bijdragen ter bevordering en ondersteuning van het beleid inzake natuur en landschap; het verlenen van vergoedingen aan degenen die op vrijwillige basis de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven richten op het beheer van natuur en landschap, binnen daartoe aangewezen gebieden.
8.12.2 Instrumenten
Om het doel te bereiken winkel huren groningen zijn in de NB-wet onder meer de volgende instrumenten opgenomen: a beschermde natuurmonumenten; b schadevergoeding.
Ad a Beschermde natuurmonumenten De minister van LNV kan een natuurmonument aanwijzen als beschermd natuurmonument (art. 10 NB-wet). Het gevolg van een dergelijke aanwijzing is dat het verboden is zonder vergunning van Gedeputeerde Staten handelingen te verrichten of te doen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor: het natuurschoon; de natuurwetenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument; dieren en planten in het beschermd natuurmonument.
Ook handelingen die het beschermd natuurmonument ontsieren of die in strijd zijn met de in de vergunning opgenomen winkel huren amersfoort voorschriften, zijn verboden (art. 16 NB-wet).
Ad b Schadevergoeding Indien iemand als gevolg van de aanwijzing tot beschermd natuurmonument schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, kent winkel huren apeldoorn het orgaan dat het besluit heeft genomen (de minister) hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe (art. 31 NB-wet).

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Onteigeningswet heeft raakvlakken met de WRO en de WSDV.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Onteigening ten behoeve van de realisering van een bestemmingsplan vindt in het algemeen plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Indien, zoals in spoedgevallen, niet op de goedkeuring die het bestemmingsplan onherroepelijk winkel huren breda maakt kan worden gewacht, biedt de Onteigeningswet de mogelijkheid om ook eerder te onteigenen. Daartoe bepaalt in de eerste plaats art. 13 WRO dat bij een bestemmingsplan één of meer onderdelen kunnen worden aangewezen ten aanzien waarvan de realisering in de naaste toekomst nodig wordt geacht, voor zover het gronden betreft waarvan het gebruik afwijkt van het plan.
318 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hierop sluit art. 85 OW aan door te bepalen dat de gemeenteraad aanstonds tot onteigening kan besluiten in winkel huren groningen geval van onteigening voor de uitvoering van één of meer ingevolge art. 13 lid 1 WRO aangewezen onderdelen van een bestemmingsplan.
De Onteigeningswet heeft als uitgangspunt dat de onteigende partij een volledige schadeloosstelling krijgt toegekend. De WRO kent in art. 49 een bepaling die schadeloosstellingen regelt. Deze bepaling luidt als volgt:
‘Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van: a de bepalingen van een bestemmingsplan (“.) schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en winkel huren amersfoort waarvan de vergoeding niet voldoende door aankoop, onteigening, of anderszins is verzekerd kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.’
Deze bepaling legt het primaat voor het toekennen van schadevergoedingen bij de Onteigeningswet. Mocht er desondanks toch nog schade blijven bestaan, dan kan art. 49 WRO in beginsel uitkomst bieden.
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Een stadsvernieuwingsplan als bedoeld in art. 31 e.v. WSDV staat juridisch gelijk winkel huren apeldoorn aan een bestemmingsplan als bedoeld in de WRO. Daarom is het mogelijk gronden te onteigenen voor de uitvoering van een stadsvernieuwingsplan. Voor een voorbeeld kan worden verwezen naar het Koninklijk Besluit van 12 december 1990 (nr. 90.0237.99).

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De monumentenvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De monumentenvergunning, doorgaans voor een bouwplan, treedt in werking (art. 16 lid 6 Monw) als de beroepstermijn is verstreken. Als tegen de monumentenvergunning beroep bij de rechtbank is ingesteld, treedt de winkel huren breda werking van de vergunning in als de rechtbank op het beroep heeft beslist. Gedurende de beroepsprocedure kan een partij in de zaak, bijvoorbeeld de eigenaar, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om de werking van de vergunning eerder, dat wil zeggen: voordat op het beroep is beslist, te laten ingaan.
Volgens art. 21 Monw kan een eenmaal verleende vergunning worden ingetrokken indien blijkt dat: de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; de vergunninghouder de aan de winkel huren groningen vergunning verbonden voorwaarden niet naleeft; de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.
Ad c Schadevergoeding in verband met de beslissing op de ve1gunningaanvraag Een aanvrager van een monumentenvergunning kan schade lijden als de vergunning geweigerd wordt of als er beperkende winkel huren amersfoort voorschriften aan de vergunning worden verbonden. In principe heeft hij dan ingevolge art. 22 Monw recht op een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding. In de meeste gevallen beslissen burgemeester en wethouders over de vergunning. Voordat zij beslissen moeten ze advies inwinnen bij de minister. Als zij in afwijking van dat advies beslissen, besluit de gemeenteraad op het verzoek om schadevergoeding en komt winkel huren apeldoorn de toegekende schadevergoeding ten laste van de gemeente. Als ze overeenkomstig het advies beslissen, besluit de minister op een verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van het Rijk.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment