Cognitieve structurering

Gerelateerde afbeelding

Bedrijfsfitness is de zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers in een organisatie. Deelnemen aan bedrijfsfitness kan een gunstige invloed hebben op ziekteverzuim, arbeidsrendement en bedrijfscultuur. Spanning door sport ontlast het lichaam en de geest en reduceert spanning (stress) op een andere plaats. In Japan en de Verenigde Staten maakt bedrijfsfitness deel uit van de strategie om tot een betere bedrijfscultuur te komen. • Systematische desensitatie; een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaring dat de gevoeligheid voor spanning wordt verminderd wanneer deze gefaseerd flexplek huren breda wordt aangeboden en geleidelijk wordt opgevoerd.
• Cognitieve structurering; met behulp van deze techniek wordt mensen ge- cognitieve structurering leerd om realistisch tegen eisen en mogelijkheden aan te kijken. • Technieken voor vergroten van sociale ondersteuning; door het verbeteren technieken voor vergroten van van sociale vaardigheden doen mensen eerder een beroep op elkaar in- socialeondersteuning dien nodig.
Uit een onderzoek onder Nederlandse bedrijven blijkt dat alle drie de benaderingen in combinatie met elkaar worden gebruikt ter preventie van stress.
Is uw functie stressgevoelig? Overspannenheid komt op alle niveaus en in alle functies voor. Bepalend is, hoe iemand zich voelt in zijn werk. Arbodiensten onderscheiden zeven factoren die invloed hebben op het welzijn van werknemers. Aan de hand van deze factoren kun je de stressgevoeligheid van een functie inschatten. De stressgevoeligheid van een functie wordt gescreend op de volgende zeven factoren: Moet de werknemer langdurig kortcyclisch werk verrichten, bijvoorbeeld achter de computer of de telefoon? 2 Brengt de aard van het werk mee dat de flexplek huren amersfoort werknemer voldoende contact heeft met zijn collega’s? 3 Wordt de werknemer regelmatig geïnformeerd over het werk? 4 Is er voldoende afwisseling tussen moeilijk en gemakkelijk werk? 5 Is er voldoende afwisseling tussen uitvoerende en organiserende werkzaamheden? 6 Is de werknemer autonoom in zijn werk? 7 Kan een werknemer zelf initiatief nemen om knelpunten in het werk op te lossen

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De invloed van participatief en democratisch leiderschap

Gerelateerde afbeelding

De invloed van participatief en democratisch leiderschap is dat: – medewerkers gemotiveerder zijn en initiatief tonen; – medewerkers minder afhankelijk zijn en meer zelfstandig kunnen werken; – er minder agressie waar te nemen valt; – het teamwork bevordert.
Ofschoon de voordelen van democratisch en participerend leiderschap tot de verbeelding spreken, is het onjuist te veronderstellen dat deze stijlen van leiding geven altijd te prefereren vallen boven autoritair leiderschap. Zo kan in crisissituaties beter worden teruggegrepen op een meer kantoor huren breda autoritair leiderschap, daar dit een snelle besluitvorming mogelijk maakt. 2 Theorie X en theorie Y In zijn boek The Human Side of Enterprise legt Douglas McGregor, als The Human Side of Enterprise revisionist, een verband tussen de stijl waarin leiding wordt gegeven en de opvatting van de leider over de motivatie van zijn ondergeschikten. Hij maakt hierbij een onderscheid tussen twee tegengestelde werkopvattingen, die hij kantoor huren groningen theorie x en theorie Y noemt. Theorie x rust op de vol- theorieX gende veronderstellingen: • Een mens is lui en heeft een afkeer van werken. • Een mens wil en kan niet denken. • Een mens moet gedwongen worden tot presteren en is alleen geïnteresseerd in geld. • Een mens schuwt het dragen van verantwoordelijkheid en staat het liefst onder leiding. Theorie Y gaat uit van de volgende veronderstellingen: theorie Y • Een mens wil graag werken en vindt het even natuurlijk als kantoor huren amersfoort ontspannen. • Een mens is vindingrijk, creatief en heeft verbeeldingskracht. • Een mens presteert als hij zichzelf kan ontplooien en als hij beloond wordt in immateriële waarden. Geld is niet de enige prikkel. • Een mens is bereid om verantwoordelijkheid te dragen.
De leiderschapsstijl bij theorie x wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer, ondergeschiktheid, dwang, controle en straf. De leiderschapsvorm is autoritair van aard. Als de leider zijn handelen kantoor huren apeldoorn baseert op de uitgangspunten van theorie x, ontstaat het gevaar dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Werknemers die te maken hebben met een autoritaire leider zullen uiteindelijk het gedrag gaan vertonen van de in theorie x beschreven mens

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Management Development

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uit de praktijk blijkt dat aan Management Development een aantal problemen kleeft. Deze problemen zijn vooral bedrijfseconomisch van aard: • Alleen zeer grote organisaties hebben ruimte voor MD-trajecten. Deze organisaties hebben voldoende mogelijkheden voor job-rotation en hebben een draagvlak om missers op te vangen. • Heden ten dage worden hele managementlagen in organisaties geschrapt, waardoor doorgroeimogelijkheden zeer bemoeilijkt worden en weinig plaatsen overblijven.
Hoofdstuk 5 1 Human Resource Management
• De onzekerheid over de toekomst brengt met zich mee dat het uitstippelen van loopbanen een bijna onmogelijke opgave is. Alleen een beperkt aantal carrièrestappen, dat niet al te ver in de toekomst ligt, kan in beschouwing worden genomen. • Een groeiend aantal organisaties gaat over tot decentralisatie. Business units ontstaan, waarin specifieke producten worden gemaakt voor specifieke markten. Enerzijds wordt hierdoor het ‘opleiden’ van generalisten bemoeilijkt, anderzijds wordt door de onafhankelijke opstelling van de units de mobiliteit tussen de kantoor huren breda units verlaagd. • De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: wanneer de generatie die na 1970 geboren is op de arbeidsmarkt verschijnt, kunnen ze door de ontstane schaarste hun eigen loopbaan bepalen. • Het besef dat het selecteren van de ‘high potentials’ een bijna onmogelijke opgave is. De vraag is of men hierbij wel de goede beoordelingscriteria hanteert? Personen kunnen zich in de toekomst zowel positief als negatief ontwikkelen.
Organisaties kunnen voor hun medewerkers geen garantie bieden hoe hun toekomst in de organisatie eruit zal gaan zien. Het is daarom niet vreemd dat juist de personen zelf deze verantwoordelijkheid nemen en ertoe overgaan hun eigen loopbaan uit te stippelen. Organisaties worden daarbij als schakel gezien. Het gezegde: ‘je verkoopt je aan de organisatie en de organisatie zorgt voor jou’, gaat in de toekomst niet meer op. E Ultdemedia Management Development bij lnterpolis ‘De hoofddirectie is tegenwoordig structureel betrokken bij de scouting, de ontwikkeling en de begeleiding van jong talent: zegt Piet van Schijndel, lid van de Raad van Bestuur van lnterpolis. ‘Bijna elke veertien dagen besteden we er ruim tijd aan in de vergadering. Management Development zien we nu als een van onze hoofdtaken. We zeggen niet langer: dat valt onder personeelszaken. Nee, dat doen we veel gestructureerder dan vroeger, toen het meer een ad-hockwestie was. Als er iemand vertrok, begon je pas op dat moment na te denken over de opvolging. Te laat natuurlijk. We brengen nu in de breedte de talenten van onze mensen in kaart. We willen nu eenmaal niet het risico lopen dat we talenten over het hoofd zien. Elke academicus die binnenkomt moet ook talent hebben, anders hebben we het niet goed gedaan. Maar talenten vanaf binnenkomst op een talenten lijst zetten, werkt contra-productief. Dan gaan er anti krachten werken. Dan kunnen ze zich geen fouten permitteren. Terwijl je juist heel veel kunt leren van mislukkingen.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Werving en selectie

Gerelateerde afbeelding

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden van mensen. De kwaliteit van organisaties wordt dan ook in grote mate bepaald door de kwaliteit van de aangestelde mensen. Aangezien functies in de loop der tijd snel veranderen, selecteren organisaties steeds vaker mensen voor loopba- loopbanen nen in plaats van voor specifieke functies.
Het is daarom niet verwonderlijk dat bij vele organisaties een nauwge- nauwgezette procedure zette procedure is opgesteld voor werving en selectie van personeel. Een werving en selectie goed opgezette wervings- en selectieprocedure heeft zowel grote voordelen voor de desbetreffende organisatie als voor diegene die aan de wervings- en selectieprocedure wordt onderworpen. Voor de organisatie biedt het de mogelijkheid de juiste persoon op de juiste functie te krijgen; voor de sollicitant is het een instrument om op een meer verantwoorde manier te kunnen vaststellen of hij in bepaalde organisaties en/ of functies wel of niet werkzaam wil zijn. E Uit de media De fatale eerste indruk Tijdens een sollicitatiegesprek is een inleidend babbeltje over het weer of de reis vaak voldoende om te beoordelen of iemand binnen de flexplek hilversum cultuur past. ‘De personeelsfunctionaris ziet dat aan de manier van bewegen, praten en kijken en aan de kleding die een persoon draagt; zegt psychologe Roos Vonk. Oneerlijk? Nee, volgens haar is het terecht, zelfs onvermijdelijk dat de recruiter zijn mening vormt aan de hand van een gesprekje op de gang. Vonk onderzocht de afgelopen jaren de verschillende manieren vanzelfpresentatie en keek of een eerste indruk achteraf nog kan worden bijgesteld. Een groep proefpersonen kreeg daarom eerst een gunstig beeld van iemand voorgeschoteld. Diegene verrichtte vervolgens een aantal negatieve acties. Hij klaagde bijvoorbeeld over een treinvertraging. Het aanvankelijk positieve beeld bij de groep werd hierdoor in korte tijd afgebroken. Bij een tweede groep werd een negatieve eerste indruk voorgeschoteld, gevolgd door positieve gedragingen. De mening van de groep bleek niet te veranderen. Iedereen categoriseert continu en zo wordt de sollicitant binnen de kortste keren in een hokje gestopt. Dat klinkt heel bedreigend, geeft Vonk toe, maar is heel logisch. Mensen krijgen dagelijks een enorme stroom informatie op zich af. Om die te kunnen verwerken, is het zaak zo snel mogelijk orde te scheppen in de chaos. Als je dit niet doet, zal het uren duren voordat je een beslissing neemt.
Bron

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De negentiende eeuw

Gerelateerde afbeelding

Aan het einde van de negentiende eeuw waren in de Verenigde Staten de bedrijven enorm in omvang toegenomen omdat de afzetmarkt voortdurend groeide. De bestaande beheersings- en besturingsmethoden waren hierop echter niet berekend. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen superieuren en ondergeschikten was onduidelijk, productienormen en beloning waren subjectief vastgesteld, willekeur was troef. Van planning was nauwelijks sprake. De bedrijfsleiders trachtten de arbeiders slechts tot een zo hoog mogelijke productie op te zwepen. De arbeiders verzetten zich door systematisch en georganiseerd tijd rekken. In deze situatie ontstond een behoefte aan een meer gestructureerde en systematische aanpak. Wie dit inzag en er iets aan wilde doen was de ingenieur Frederick Winslow Taylor ( 1856-1915), die met zijn publicaties en lezingen de grondlegger werd van wat later het Scientific Management wordt genoemd.
4.3.2 Frederick Taylor en het Scientific Management(± 1900)
Frederick Taylor bood voor het eerst een systematische, samenhangende bedrijfskundige benadering voor de wijze waarop de productie georganiseerd zou moeten worden. Een bedrijfsleider moet zich niet opstellen als slavendrijver maar een bredere visie hebben op zijn taak in de organisatie die bestaat uit plannen, coördineren, toezicht uitoefenen en het controleren van resultaten. heer van organisaties (Scientific Management) zijn: ScientificManagement Een wetenschappelijke analyse van de werkzaamheden en het uitvoeren van bewegingsstudies. (De resultaten hiervan kunnen leiden tot stan- bewegingsstudies daardisatie en normalisatie van het productieproces en de hierin te gebruiken machines en materialen.) 2 Een vergaande taakverdeling en training van de arbeiders, waarbij elke handeling en beweging precies was voorgeschreven; hierdoor krijgt de arbeider een hoge routine, waardoor weer hogere flexplek hilversum productienormen gehaald kunnen worden. 3 Een hechte en vriendschappelijke samenwerking tussen leiding en arbeiders. 4 De bedrijfsleiders zijn verantwoordelijk voor het analyseren van en het zoeken naar werkmethoden en het scheppen van productievoorwaarden; voorheen werd dit naar de uitvoering geschoven. s De juiste man op de juiste plaats door zorgvuldige selectie. 6 Het invoeren van prestatiebeloning met als doel te komen tot lagere productiekosten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het ontstaan van het vakgebied

Gerelateerde afbeelding

Het vak is ontstaan uit de behoefte op gestructureerde wijze na te denken over en vat te krijgen op organisaties en wat erin gebeurt. Zo geformuleerd is het vak al erg oud. Socrates en Plato stelden reeds in de vierde eeuw voor Christus theorieën op over leiding geven, taakverdeling en specialisatie. Het wordt voor de eerste maal als vak gedoceerd, hoewel nog niet in de huidige vorm, in de Verenigde Staten in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het management wordt door de groter wordende bedrijven na de industriële revolutie namelijk steeds gecompliceerder en vereist aparte vaardigheden. Een van de eersten die gesteld hebben dat management een vak is dat geleerd kan en moet worden, in plaats van een door talent of erfenis verkregen positie, is Henry Fayol (1841-1925). In paragraaf 4.3.3 zullen we aandacht aan hem besteden.
Hoofdstuk 4 1 Organisatiekunde 155
In Nederland is organisatiekunde als afstudeerrichting aan de Technische Hogescholen kort na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd. Het vak heette toen bedrijfsorganisatie en was sterk technisch georiënteerd. bedrijfsorganisatie In de jaren zestig en zeventig is de organisatiekunde zoals we die nu organisatiekunde kennen in Nederland ontstaan. Andere wetenschappen werden erin betrokken, zoals de bedrijfseconomie, logistiek, de gedragswetenschappen en de juridische wetenschap. In die tijd werd ook het begrip interdisciplinariteit geïntroduceerd. De achterliggende reden voor introductie was het complexer en groter worden van vergaderruimte hilversum organisaties, met name van ondernemingen, door de sterke ontwikkeling van de techniek en de algemene economische ontwikkelingen. De besturing van dergelijke organisaties vereiste meer dan het kundig zijn in een van de vakgebieden, of het beschikken over leidinggevende capaciteiten. Er ontstond behoefte aan mensen die het totaal van de bijdragen van de verschillende vakgebieden konden overzien, integreren en hieruit conclusies konden trekken. Mensen dus die beschikten over een totaalvisie. In eerste instantie ontstond die behoefte binnen het bedrijfsleven. Vandaar dat de benaming van het nieuwe vakgebied bedrijfskunde werd. Later zagen ook andere organisaties de voordelen van de benadering in en pasten veel van de nieuwe inzichten toe. Op een aantal universiteiten en hogescholen bestaan studierichtingen bedrijfskunde. Het vak Bedrijfskunde binnen overige studierichtingen aan universiteiten en hogescholen wordt ook wel aangeduid met: Organisatiekunde, Bedrijfsorganisatie, Organisatieleer, Management en Organisatie en Management Organisatie, Organisatie en Management of alleen Management.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Succesfactoren voor strategische allianties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Volledige joint venture volledige joint venture Hier is sprake van een lange-termijnsamenwerking, waarbij de samenwerkende ondernemingen uitgebreide middelen ter beschikking stellen en een gezamenlijke onderneming opzetten. Het overgrote deel van de output blijft binnen de nieuw opgezette onderneming. Voorbeelden hiervan liggen in de productiesfeer. Het doel is het behalen van schaalvoordelen.
Tussen deze twee uiterste vormen kan voor een tussenvorm gekozen worden, bijvoorbeeld een tijdelijke joint venture. Ondernemingen gaan tijdelijk tot samenwerking over, beperkte middelen worden ingebracht, maar de output wordt binnen het samenwerkingsverband gehouden. De enige output die naar de partners terugvloeit bestaat uit de winst van de gezamenlijke onderneming. Dit type van samenwerking wordt bijvoorbeeld gekozen wanneer flexplek hilversum organisaties buitenlandse markten willen betreden. ‘!ff Gezamenlijke advertentie Future Elektronics en Microchip
Indien ondernemingen gaan samenwerken brengen ze allebei iets in, bijvoorbeeld productiecapaciteit, product-know-how, distributiemogelijkheden en kennis van specifieke markten. Het is van groot belang dat beide organisaties hiervan de vruchten plukken en een gezamenlijke voorsprong creëren op de concurrenten, zonder de meest essentiële kennis en vaardigheden aan de samenwerkende partner over te dragen. Zo is gebleken dat veel westerse ondernemingen meer weggeven dan ze ervoor terugkrijgen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

De bekendste en meeste toegepaste benadering van portefeuilleanalyse is afkomstig van de Boston Consulting Group (BCG). Boston Consulting Group Deze benadering richt zich op drie aspecten van de business unit, namelijk: de omzetwikkeling (uitgedrukt in het relatieve marktaandeel); 2 de marktontwikkeling (uitgedrukt in marktgroei); 3 de geldstroomontwikkeling (uitgedrukt in cash flow). (Hieronder wordt verstaan de nettowinst na belasting vermeerderd met de afschrijvingen.)
In de BCG-matrix worden de verschillende strategische business units geplaatst. Deze matrix bestaat uit vier kwadranten, waarbij op de verticale as de marktgroei en op de horizontale as het relatieve marktaandeel (dat wil marktgroei zeggen het eigen marktaandeel ten opzichte van de grootste concurrent) relatieve marktaandeel wordt afgezet. De ssu’s worden nu in deze celmatrix weergegeven do’or middel van een cirkel waarbij de omvang van de cirkel correspondeert met de omzet van de SBU binnen de organisatie. In figuur 2.10 zijn de hierna genoemde cijfers verwerkt in een BCG-matrix.
Strategische business units van vergaderruimte hilversum een brouwerij Een brouwerij onderscheidt de volgende strategische business units met omzetten en marktaandelen. SBU omzet marktgroei markt- marktaandeel relatief aandeel grootste marktaandeel concurrent pils (mainstream) 110 0-1% 25% 20% speciale bieren (specialty) 50 10-13% 10% 25% luxe bieren ( premium) 20 5-7% 5% 10% seizoensbieren (seasonal) 14 18-20% 35% 20% alcoholarme bieren (light) 6 3-6% 5% 7% T Figuur 2.1 O Boston Consulting Groep-matrix van de brouwerij Boston Consulting Groep: Matrix van de brouwerij.
Het derde element waarop de BCG-matrix zich concentreert is de ontwikkeling van de geldstromen ofwel de cash flow van de verschillende ssu’s. Athankelijk van de positie van de ssu in de matrix levert een ssu geld op ofd ient er juist in een ssu geïnvesteerd te worden. Om de investeringen te kunnen bekostigen zal er dus worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van verschillende businesses in de matrix.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het milieu

Gerelateerde afbeelding

Het milieu wordt gezien als een van de meest strategische aandachtsvel- strategische aandachtsvelden den voor de komende jaren. De milieu-uitdaging waarvoor elke organisatie staat kent drie dimensies:s Het schoonmaken van de huidige activiteiten Het is van groot belang dat organisaties de milieu-effecten die zij veroorzaken in kaart brengen en vervolgens komen tot de invoering van milieuzorg. 2 Het benutten van nieuwe kansen Het terugbrengen van de schade aan het milieu en het werken aan een duurzame ontwikkeling biedt organisaties veel nieuwe kansen waarop zij kunnen inspelen in hun toekomstig aanbod van producten en diensten. 3 Het werken aan een duurzame toekomst Organisaties zullen ingrijpende veranderingen moeten ondergaan om verzekerd te blijven van een duurzame toekomst. Hiertoe zal het management een visie moeten ontwikkelen om de nieuwe mogelijheden te kunnen benutten.
Om de hiervoor genoemde milieu-uitdagingen te kunnen aangrijpen zal milieuproblematiek in alle afdelingen een rol gaan spelen. De inkoopafdelingen zullen zoeken naar grondstoffen die minder belastend zijn voor het milieu en verpakkingen die gerecycled kunnen worden. In productieafdelingen zal men flexplek hilversum productieprocessen ontwikkelen die minder grondstoffen vergen en energiebesparende technologieën introduceren.
Voor marketingafdelingen ligt de uitdaging om de voorkeuren van afnemers voor milieuvriendelijke producten te indentificeren en te vertalen in een nieuw productaanbod. De distributieafdelingen zullen moeten kijken naar mogelijkheden om de goederen op een voor het milieu minder belastende wijze bij hun afnemers te bezorgen. Financiële afdelingen zullen de voordelen van de omschakeling naar duurzaamheid moeten onderzoeken. Ten slotte zullen juridische afdelingen op de hoogte moeten blijven van de nieuwe wetgeving en milieuvoorschriften. Met name een aantal grotere organisaties gaat onder maatschappelijke druk of door trends in op de milieuproblematiek. In veel gevallen ligt hierbij de nadruk op de naleving van de wet, het voldoen aan bedrijfstaknormen, het behalen van milieucertificaten of het verbeteren van het imago in de markt. Naarmate organisaties zich realiseren dat de échte milieu-uitdaging betrekking heeft op een duurzame toekomst, zal men streven naar continuïteit en een gezond milieu. In het volgende voorbeeld komt de invloed van de omgevingsfactor milieu duidelijk naar voren.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet op de Ruimtelijke Ordening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wettelijke voorschriften van de provincie mogen niet in strijd zijn met voorschriften van het Rijk. Ministeriële verordeningen mogen niet in strijd zijn met een AMvB of een formele wet. AMvB’s mogen niet in strijd zijn met een formele wet.
De verhouding tussen nationale wettelijke voorschriften en internationale verdragen is geregeld in art. 94 Gw:
‘Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar is met eenieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties.’
In gewoon Nederlands: binnenlandse algemeen verbindende voorschriften mogen niet in strijd zijn met internationale verdragen. De verhouding tussen verdragen, formele wetten enerzijds en de Grondwet anderzijds is geregeld in art. 120 Gw:
‘De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.’
Deze bepaling houdt in: Verdragen gaan boven wetten en de Grondwet. Wetten gaan niet boven de Grondwet, maar het is niet aan de rechter om te beoordelen of formele wetten hiermee in overeenstemming zijn.
2.3.2 Uitvoering (bestuur) Wetgeving is geen doel op zich, maar slechts een middel om een ander doel te bereiken, namelijk bestuur van het land. Behalve wetgeving worden voor dit doel nog enkele andere instrumenten ingezet, waarop in hoofdstuk 3 uitvoerig zal worden ingegaan. Op deze plaats kunnen alvast worden genoemd: besluiten, plannen, beschikkingen, privaatrechtelijke flexplek hilversum rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Doorgaans worden deze instrumenten ingezet ter uitvoering van wetten. De uitvoering van de wetten is niet altijd mogelijk door simpelweg de algemene regel van de wet toe te passen op een concreet geval. Daarvoor zijn de concrete gevallen te verschillend. Om deze reden spelen tussen de algemene strekking van de wet en de uitvoering van de wetten verschillende bestuursorganen een rol.
• Voorbeeld De wetgever heeft de Wet op de Ruimtelijke Ordening gemaakt. Hierin staat onder meer dat gemeenten bestemmingsplannen moeten vaststellen, die de goedkeuring behoeven van Gedeputeerde Staten van de provincie. De wetgever heeft aan de gemeenteraden de keuze gelaten hoe men de ruimtelijke ordening in de gemeente wil regelen. Het bestemmingsplan is (mede)bepalend voor door burgemeester en wethouders te verlenen bouwvergunningen. Tussen de wetgeving en de toepassing ervan voor een concreet geval (de bouwvergunning) is dus slechts een ver verwijderd verband.
Daarnaast verricht de overheid veel bestuurstaken zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag is aan te wijzen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment