Relatie met andere wetgeving

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Onteigeningswet heeft raakvlakken met de WRO en de WSDV.
Wet op de Ruimtelijke Ordening Onteigening ten behoeve van de realisering van een bestemmingsplan vindt in het algemeen plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Indien, zoals in spoedgevallen, niet op de goedkeuring die het bestemmingsplan onherroepelijk winkel huren breda maakt kan worden gewacht, biedt de Onteigeningswet de mogelijkheid om ook eerder te onteigenen. Daartoe bepaalt in de eerste plaats art. 13 WRO dat bij een bestemmingsplan één of meer onderdelen kunnen worden aangewezen ten aanzien waarvan de realisering in de naaste toekomst nodig wordt geacht, voor zover het gronden betreft waarvan het gebruik afwijkt van het plan.
318 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hierop sluit art. 85 OW aan door te bepalen dat de gemeenteraad aanstonds tot onteigening kan besluiten in winkel huren groningen geval van onteigening voor de uitvoering van één of meer ingevolge art. 13 lid 1 WRO aangewezen onderdelen van een bestemmingsplan.
De Onteigeningswet heeft als uitgangspunt dat de onteigende partij een volledige schadeloosstelling krijgt toegekend. De WRO kent in art. 49 een bepaling die schadeloosstellingen regelt. Deze bepaling luidt als volgt:
‘Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van: a de bepalingen van een bestemmingsplan (“.) schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en winkel huren amersfoort waarvan de vergoeding niet voldoende door aankoop, onteigening, of anderszins is verzekerd kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.’
Deze bepaling legt het primaat voor het toekennen van schadevergoedingen bij de Onteigeningswet. Mocht er desondanks toch nog schade blijven bestaan, dan kan art. 49 WRO in beginsel uitkomst bieden.
Wet op de stads- en dorpsvernieuwing Een stadsvernieuwingsplan als bedoeld in art. 31 e.v. WSDV staat juridisch gelijk winkel huren apeldoorn aan een bestemmingsplan als bedoeld in de WRO. Daarom is het mogelijk gronden te onteigenen voor de uitvoering van een stadsvernieuwingsplan. Voor een voorbeeld kan worden verwezen naar het Koninklijk Besluit van 12 december 1990 (nr. 90.0237.99).

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De monumentenvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De monumentenvergunning, doorgaans voor een bouwplan, treedt in werking (art. 16 lid 6 Monw) als de beroepstermijn is verstreken. Als tegen de monumentenvergunning beroep bij de rechtbank is ingesteld, treedt de winkel huren breda werking van de vergunning in als de rechtbank op het beroep heeft beslist. Gedurende de beroepsprocedure kan een partij in de zaak, bijvoorbeeld de eigenaar, aan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om de werking van de vergunning eerder, dat wil zeggen: voordat op het beroep is beslist, te laten ingaan.
Volgens art. 21 Monw kan een eenmaal verleende vergunning worden ingetrokken indien blijkt dat: de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; de vergunninghouder de aan de winkel huren groningen vergunning verbonden voorwaarden niet naleeft; de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.
Ad c Schadevergoeding in verband met de beslissing op de ve1gunningaanvraag Een aanvrager van een monumentenvergunning kan schade lijden als de vergunning geweigerd wordt of als er beperkende winkel huren amersfoort voorschriften aan de vergunning worden verbonden. In principe heeft hij dan ingevolge art. 22 Monw recht op een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding. In de meeste gevallen beslissen burgemeester en wethouders over de vergunning. Voordat zij beslissen moeten ze advies inwinnen bij de minister. Als zij in afwijking van dat advies beslissen, besluit de gemeenteraad op het verzoek om schadevergoeding en komt winkel huren apeldoorn de toegekende schadevergoeding ten laste van de gemeente. Als ze overeenkomstig het advies beslissen, besluit de minister op een verzoek om schadevergoeding en komt de toegekende schadevergoeding ten laste van het Rijk.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De technische en procedurele voorschriften

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In hoofdstuk 5 en 6 zijn de technische en procedurele voorschriften uit de Woningwet beschreven, waaraan men zich moet houden bij het in stand houden, gebruiken of slopen van bestaande woningen en andere bouwwerken alsmede de voorschriften bij het bouwen van nieuwe bouwwerken. In dit hoofdstuk komen de regels uit de Woningwet aan de orde die betrekking hebben op de winkel huren breda voorziening in de woningbehoefte. Naast de Woningwet speelt de Wet stedelijke vernieuwing voor stedelijk gebied een grote rol voor het verstrekken van financiële steun. Voor het landelijk gebied is dat de Wet inrichting landelijk gebied.
Hoofddoel van de regels van winkel huren groningen hoofdstuk V Woningwet is het voorzien in de woningbehoefte, in het bijzonder voor de mensen met een laag inkomen. Dit volkshuisvestingsbeleid past in het kader van art. 22 lid 2 Grondwet, dat luidt: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg van de overheid.’
De Woningwet gebruikt de volgende instrumenten om het doel, het voorzien in de woningbehoefte, te bereiken: toegelaten winkel huren amersfoort instellingen en de AMvB Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh); financiële steun.
Hoofdstuk V van de Woningwet heeft als titel ‘Voorziening in de woningbehoefte’. De eerste afdeling van het hoofdstuk geeft de minister de mogelijkheid onderzoek te doen naar de volkshuisvesting. Krachtens art. 62 Wonw kan door de minister een algemene woningtelling worden gehouden winkel huren apeldoorn om gegevens te verkrijgen omtrent omvang en samenstelling van de woningvoorraad en omtrent gebruik en bezetting van woningen. De colleges van burgemeester en wethouders moeten daar hun medewerking aan verlenen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk. 3 Het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet. 4 Het bouwplan is aan te merken als het oprichten of veranderen van een inrichting waarvoor een winkel huren breda vergunning krachtens de Wet milieubeheer (of de Kernenergiewet) is vereist. 5 De bodem is ernstig verontreinigd. 6 Voor het gebouw is een aanvraag ingediend om een toelating als bedoeld in art. 5 lid 2 Wet toelating zorginstellingen. 7 Voor het bouwwerk is een vergunning als bedoeld in de Monumentenwet 1988 vereist. 8 Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat van de minister van VROM op grond van art. 7 Wonw een ontheffing van het Bouwbesluit is vereist.
Belangrijk is dat burgemeester en wethouders in de situaties genoemd bij 1, 2, 3, 4, 5 en 6 hun beslissing aanhouden, tenzij er grond is om de bouwvergunning te weigeren. Als het bijvoorbeeld aannemelijk is dat winkel huren groningen het bouwen zal plaatsvinden in strijd met het Bouwbesluit 2003 of strijd met redelijke eisen van welstand, moet dus de vergunning worden geweigerd en niet aangehouden. Bij situatie 7 moet altijd gewacht worden op de beslissing over de monumentenvergunning. Bij situatie 8 moeten burgemeester en wethouders de beslissing op de aanvraag aanhouden als zij de bouwvergunning niet willen weigeren wegens strijd met het Bouwbesluit en de strijdigheid willen opheffen met een ontheffing van de minister van VROM; die kan op grond van art. 7 lid 1 Wonw in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij experimentele en innovatieve bouwwerken, ontheffing geven van voorschriften bij of krachtens het Bouwbesluit 2003.
Hierna wordt nader ingegaan op de hiervoor genoemde aanhoudingsgronden.
Ad 1 Nieuw bestemmingsplan winkel huren amersfoort of een provinciale verordening ofe en AMvB met regels omtrent de inhoud van bestemmingsplannen in voorbereiding In een bestemmingsplan geeft de gemeenteraad aan wat de bestemming van de grond is. Hij bepaalt waarvoor de grond gebruikt en dus bebouwd mag worden.
•Voorbeeld Uit een bestemmingsplan kan blijken dat de dorpsbebouwing uitgebreid mag worden op een bepaald gebied. Als een bouwvergunning wordt aangevraagd om in dat gebied de dorpsbebouwing uit te breiden, moet de bouwvergunning worden verleend (indien er geen weigeringsgronden zijn). Als bij de winkel huren apeldoorn gemeenteraad echter het inzicht is gegroeid dat ter plaatse géén dorpsuitbreiding zou moeten plaatsvinden en dat bijvoorbeeld het open, agrarische gebied zonder bebouwing bewaard moet blijven, moet hij een nieuw bestemmingsplan vaststellen dat bebouwing ter plaatse verbiedt.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Indien een aanvrager van een bouwvergunning een beroep doet op het artikel en wil afwijken van de prestatie-eis, moet hij ten genoege van burgemeester en wethouders aantonen dat aan de winkel huren breda functionele eis wordt voldaan.
248 6 Woningwet: nieuwbouw
Voor nieuwbouw kan het Bouwbesluit 2003 voorschriften geven uit het oogpunt van milieu: dit betekent een uitbreiding van de grondslag van de Woningwet, die gericht was op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Het Bouwbesluit 2003 bevat in het daarvoor gereserveerde Hoofdstuk 6 nog geen voorschriften uit het oogpunt van milieu.
Afwijken van het Bouwbesluit 2003 door experimenten Art. 120a Wonw bevat een algemeen experimentenartikel. Bij winkel huren groningen of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de minister van VROM bij wege van experiment tijdelijk van bij of krachtens AMvB gegeven voorschriften kan afwijken of een zodanige afwijking kan toestaan. Zo kan bij AMvB bijvoorbeeld worden afgeweken van het Bouwbesluit 2003. Indien ten behoeve van een experiment wordt afgeweken, wordt in ieder geval bepaald: a de wijze waarop tot een keuze voor experimenten wordt gekomen; b de ten hoogste toegestane tijdsduur van een afwijking en c de wijze waarop tot de vaststelling wordt gekomen of een experiment zodanig geslaagd is, dat het wettelijk voorschrift waarvan bij wege van dat winkel huren amersfoort experiment is afgeweken zou moeten worden gewijzigd.
Aldus kan niet willekeurig worden geëxperimenteerd.
Aanvullende bevoegdheid van de gemeente Art. 121 Wonw somt de onderwerpen op waarin is voorzien door een AMvB op grond van de Woningwet en ten aanzien waarvan de gemeenteraad geen verordening mag opstellen. Zo mag geen verordening worden opgesteld ten aanzien van het aanwijzen van bouwwerken van beperkte betekenis waarvoor geen bouwvergunning is winkel huren apeldoorn vereist of waarvoor een lichte bouwvergunning is vereist. Deze onderwerpen worden geregeld in het Bblb op grond van art. 43 lid 1 onder c en 44 Wonw.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Aan het bouwwerk genoemde kenmerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Monument én voldoet aan de kenmerken van art. 2 Bblb: het bouwwerk is bouwen als bedoeld in noot 2 Monument én het is een bouwwerk bedoeld in art. 2 Bblb (zie noot 5) dat aan alle in art. 2 aan het bouwwerk genoemde kenmerken voldoet (zie noot 7).
6.2 Bouwvergunningsvrij bouwen, bouwen na een lichte en na een reguliere bouwvergunning 225
7 Aan- of uitbouw, bijgebouw, winkel huren breda kozijn, dakkapel, erfscheiding voldoet aan alle kenmerken van art. 2: het bouwwerk is een bouwwerk bedoeld in art. 2 Bblb (zie noot 5) dat aan alle in art. 2 aan het bouwwerk genoemde kenmerken voldoet. Deze kenmerken zijn: A van een aan- of uitbouw: 1 gebouwd aan: a de oorspronkelijke achtergevel op meer dan 1 m van de weg of het openbaar groen; of b een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerde oorspronkelijke zijgevel op meer dan 1 m van het voorerf en meer dan 1 m van het naburige erf; 2 niet hoger dan: a 4 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein; b 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning of dat woongebouw; en c de woning of het woongebouw; 3 gebouwd binnen de breedte van de gevel waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd; 4 minder dan 2,5 m diep; 5 zij- of achtererf door dat bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd; en 6 niet gebouwd aan een woning of woongebouw als winkel huren groningen bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw (dit zijn tijdelijke woningen: woningen waarvoor een tijdelijke bouwvergunning is gegeven), aan een woonwagen of aan een woning of woongebouw die of dat niet voor permanente bewoning is bestemd; B van een bijgebouw: 1 gebouwd op: a het achtererf op meer dan 1 m van de weg of het openbaar groen; of b een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijerf op meer dan 1 m van het voorerf; en c indien de bruto-oppervlakte van het bijgebouw of de overkapping meer is winkel huren amersfoort dan 10 m2: meer dan 1 m van het naburige erf; 2 niet hoger dan 3 m, gemeten vanaf het aansluitend terrein; 3 zij- of achtererf door dat bouwen voor niet meer dan 50% bebouwd; 4 de totale bruto-oppervlakte van de op het erf aanwezige bouwvergunningsvrij gebouwde bijgebouwen en overkappingen minder dan 30 m2; en 5 niet gebouwd bij een woning of woongebouw als bedoeld in art. 45 lid 1 Wonw, bij een woonwagen of bij een woning of woongebouw die of dat niet voor permanente winkel huren apeldoorn bewoning is bestemd; C bij een kozijn e.d.: 1 niet aangebracht in de voorgevel van een woning of woongebouw of een naar de weg of het openbaar groen gekeerde zijgevel van een woning of woongebouw; en 2 de bestaande gevelopening wijzigt niet

Posted in winkel huren amersfoort, winkel huren apeldoorn, winkel huren breda, winkel huren groningen | Leave a comment

De welstandscommissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In deze paragraaf wordt ingegaan op gebruik (a en b), slopen (d en g) en de welstandscommissie (h). In paragraaf 5.4 komt de woonvergunning aan de orde en in hoofdstuk 6 nieuwbouw. Ad a Het gebruik van woningen en bouwwerken Volgens art. 7.10 Wro is het verboden gronden kantoor huren gouda en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. Gebouwen met een woonbestemming mogen bijvoorbeeld niet voor een bedrijf worden gebruikt. De gebruiksbepalingen uit de bouwverordening hebben een bestemmingsonafhankelij k karakter: zo mogen bouwwerken nooit brandonveilig worden gebruikt. Voorbeelden van bouwverordeningsbepalingen zijn: ‘Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.’
‘Artikel 6.1.l Vergunning gebruik bouwwerk 1 Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin: a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis; b bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend; c aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van kantoor huren alphen aan de rijn verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; d aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft. e een brandcompartiment groter dan 1.000 m2 gebruiksoppervlak aanwezig is en waarop het reken-/beslismodel 1995 van de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) van toepassing is. (” .)’
Ad b Het gebruik en de staat kantoor huren roosendaal van open erven en terreinen ‘Artikel 7.3.2 Hinder Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein, voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of werktuigen te gebruiken, waardoor: a overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; b op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, walm, stof of vocht wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door: geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door kantoor huren oosterhout schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein; c brand- of ander gevaar wordt veroorzaakt; d het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vergoeding van hogere kosten aan de gemeente Gemeenten kunnen extra kosten maken omdat zij op verzoek van een ander overheidsorgaan, dat bepaalde belangen moet behartigen, een bestemmingsplan aanpassen, een tijdelijke ontheffing verlenen of de beslissing op een aanvraag bouw-of aanlegvergunning aanhouden (art. 6.8 lid 1 en 6.9 Wro). Een waterschap zou bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden behoefte kunnen hebben aan een bestemmingsplanwijziging. Indien de gemeente hierdoor extra kosten moet maken en over de kantoor huren gouda vergoeding geen overeenstemming wordt bereikt, regelt art. 6.8 Wro dat Gedeputeerde Staten op schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders dat andere overheidsorgaan kunnen verplichten om aan de gemeente een vergoeding toe te kennen. De minister bedoeld in art. 6.8 lid 3 Wro treedt in de plaats van Gedeputeerde Staten indien het Rijk het verzoek doet aan de gemeente en geen overeenstemming wordt bereikt.
4.6.3 Subsidies Met behulp kantoor huren alphen aan de rijn van subsidie kan gestimuleerd worden dat het nationaal ruimtelijk beleid wordt uitgevoerd. Art. 6.8 en 6.9 Wro bieden aan de minister de basis om subsidie te verstrekken aan andere overheden of particuliere rechtspersonen of burgers. Subsidie kan worden gegeven voor a de ontwikkeling of vaststelling van ruimtelijke visies en plannen van provincies of gemeenten; b de voorbereiding van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn; c de verwezenlijking van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn.
De minister van VROM kan kantoor huren roosendaal ook subsidies verstrekken ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van de AMvB-instructieregels (art. 4.3 Wro) omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, provinciale inpassingsplannen en beheersverordeningen.
Het Bro bevat in afdeling 6.3 de regels met betrekking tot subsidieverlening (steunend op art. 6.11 Wro). De regeling in het Bro gaat in beginsel uit van programma’s: ministeriële regelingen krachtens de Wro of Bro, waarin alle inhoudelijke aspecten van de subsidieverstrekking worden opgenomen, zoals: het doel of de doelstellingen van de subsidieverstrekking; een kantoor huren oosterhout aanduiding van de in aanmerking komende subsidieontvangers; een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie kan worden verstrekt; een beschrijving van de subsidiabele kosten; en indien van toepassing het subsidieplafond, het maximale subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gemeentelijke coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Coördinatie
Om ruimtelijk beleid te verwezenlijken, zullen veelal verschillende besluiten nodig zijn. Ten behoeve van het oprichten van een gebouwencomplex kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat niet alleen een kantoor huren gouda bouwvergunning wordt verleend, maar ook het bestemmingsplan wordt gewijzigd, van het waterschap een ontheffing van de keur wordt verkregen en van de minister van LNV een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. Voor belanghebbenden is het gewenst dat de besluitvormingsprocedures zo kort mogelijk zijn en zo mogelijk tegelijk worden doorlopen. De coördinatiebepalingen in de Wro kunnen kantoor huren alphen aan de rijn daarbij helpen.
De coördinatiebepalingen voor de gemeente komen aan de orde in subparagraaf 4.3.1, voor de provincie in subparagraaf 4.3.2 en voor het Rijk in subparagraaf 4.3.3. Daarna wordt ingegaan op grondgebruik en grondverwerving (subparagraaf 4.3.4).
Indien de gemeente coördinatie wenst, moet de gemeenteraad eerst het geval of de categorieën van gevallen aanwijzen (art. 3.30 lid 1 Wro) waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat er gecoördineerd wordt, bijvoorbeeld dus het oprichten van het genoemde gebouwencomplex. Bij die aanwijzing, het startbesluit voor kantoor huren roosendaal de coördinatie, worden ook de besluiten aangeduid waarop de coördinatie betrekking heeft: bijvoorbeeld bestemmingsplan, bouwvergunning, keurontheffing en Flora- en faunawetontheffing. De coördinatie komt op het volgende neer: 1 Raadsbesluit waarbij het coördinatiegeval wordt aangewezen en de te coördineren besluiten worden aangeduid. 2 Burgemeester en wethouders stellen de bestuursorganen kantoor huren oosterhout die de besluiten moeten nemen, op de hoogte van de coördinatie. 3 Het bestuursorgaan dat bevoegd is op een aanvraag voor een te coördineren besluit te beslissen, zendt aan burgemeester en wethouders onverwijld een afschrift van de aanvraag.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De Wet geluidhinder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geluidszones De Wet geluidhinder verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een geluidszone langs een industrieterrein of een weg, maximale geluidsbelastingswaarden in acht te nemen voor onder andere geluidsgevoelige gebouwen. Art. 3.3.1 Bro schrijft dan ook voor dat het bestemmingsplan aangeeft welke ligging en afmetingen de geluidsgevoelige bestemmingen in een zone hebben; welke functie de kantoor huren gouda voornaamste wegen hebben en welk dwarsprofiel en aantal rijstroken (of welke ligging de as van de) weg heeft waarmee gerekend is.
Voor zover een bestemmingsplan op grond van art. 3.6 Wro moet worden uitgewerkt dan wel kan worden gewijzigd, kan worden volstaan met het aangeven van de maximale geluidsbelasting die bij de uitwerking kantoor huren alphen aan de rijn of wijziging van het plan in acht moet worden genomen.
Toelichting bij het bestemmingsplan Een bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting (art. 3.1.6 Bro). Alleen het bestemmingsplan is bindend: de toelichting helpt bij het begrijpen van het bestemmingsplan. In de toelichting staat de motivering van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Volgens art. 3:46 Awb dient een besluit te berusten op een deugdelijke kantoor huren roosendaal motivering. Op grond van art. 3:2 Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Uit de toelichting moet blijken of de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voldoende kennis heeft vergaard over deze feiten en belangen. In art. 3.1.6 Bro zijn negen punten opgesomd die ten minste in de toelichting moeten zijn neergelegd: a Een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze kantoor huren oosterhout van bestemmingen.
b Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding.
De zogenaamde watertoets wordt gedaan en de resultaten worden vermeld in bijvoorbeeld een waterparagraaf inzake veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment