De welstandscommissie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In deze paragraaf wordt ingegaan op gebruik (a en b), slopen (d en g) en de welstandscommissie (h). In paragraaf 5.4 komt de woonvergunning aan de orde en in hoofdstuk 6 nieuwbouw. Ad a Het gebruik van woningen en bouwwerken Volgens art. 7.10 Wro is het verboden gronden kantoor huren gouda en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. Gebouwen met een woonbestemming mogen bijvoorbeeld niet voor een bedrijf worden gebruikt. De gebruiksbepalingen uit de bouwverordening hebben een bestemmingsonafhankelij k karakter: zo mogen bouwwerken nooit brandonveilig worden gebruikt. Voorbeelden van bouwverordeningsbepalingen zijn: ‘Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan één persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.’
‘Artikel 6.1.l Vergunning gebruik bouwwerk 1 Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin: a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis; b bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend; c aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van kantoor huren alphen aan de rijn verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; d aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft. e een brandcompartiment groter dan 1.000 m2 gebruiksoppervlak aanwezig is en waarop het reken-/beslismodel 1995 van de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) van toepassing is. (” .)’
Ad b Het gebruik en de staat kantoor huren roosendaal van open erven en terreinen ‘Artikel 7.3.2 Hinder Het is verboden in, op, of aan een bouwwerk, of op een open erf of terrein, voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, of werktuigen te gebruiken, waardoor: a overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein; b op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, walm, stof of vocht wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door: geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door kantoor huren oosterhout schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein; c brand- of ander gevaar wordt veroorzaakt; d het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Financiële bepalingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Vergoeding van hogere kosten aan de gemeente Gemeenten kunnen extra kosten maken omdat zij op verzoek van een ander overheidsorgaan, dat bepaalde belangen moet behartigen, een bestemmingsplan aanpassen, een tijdelijke ontheffing verlenen of de beslissing op een aanvraag bouw-of aanlegvergunning aanhouden (art. 6.8 lid 1 en 6.9 Wro). Een waterschap zou bijvoorbeeld ten behoeve van werkzaamheden behoefte kunnen hebben aan een bestemmingsplanwijziging. Indien de gemeente hierdoor extra kosten moet maken en over de kantoor huren gouda vergoeding geen overeenstemming wordt bereikt, regelt art. 6.8 Wro dat Gedeputeerde Staten op schriftelijk verzoek van burgemeester en wethouders dat andere overheidsorgaan kunnen verplichten om aan de gemeente een vergoeding toe te kennen. De minister bedoeld in art. 6.8 lid 3 Wro treedt in de plaats van Gedeputeerde Staten indien het Rijk het verzoek doet aan de gemeente en geen overeenstemming wordt bereikt.
4.6.3 Subsidies Met behulp kantoor huren alphen aan de rijn van subsidie kan gestimuleerd worden dat het nationaal ruimtelijk beleid wordt uitgevoerd. Art. 6.8 en 6.9 Wro bieden aan de minister de basis om subsidie te verstrekken aan andere overheden of particuliere rechtspersonen of burgers. Subsidie kan worden gegeven voor a de ontwikkeling of vaststelling van ruimtelijke visies en plannen van provincies of gemeenten; b de voorbereiding van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn; c de verwezenlijking van projecten of activiteiten die voor de uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid van strategisch belang zijn.
De minister van VROM kan kantoor huren roosendaal ook subsidies verstrekken ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van de AMvB-instructieregels (art. 4.3 Wro) omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, projectbesluiten, provinciale inpassingsplannen en beheersverordeningen.
Het Bro bevat in afdeling 6.3 de regels met betrekking tot subsidieverlening (steunend op art. 6.11 Wro). De regeling in het Bro gaat in beginsel uit van programma’s: ministeriële regelingen krachtens de Wro of Bro, waarin alle inhoudelijke aspecten van de subsidieverstrekking worden opgenomen, zoals: het doel of de doelstellingen van de subsidieverstrekking; een kantoor huren oosterhout aanduiding van de in aanmerking komende subsidieontvangers; een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie kan worden verstrekt; een beschrijving van de subsidiabele kosten; en indien van toepassing het subsidieplafond, het maximale subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gemeentelijke coördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Coördinatie
Om ruimtelijk beleid te verwezenlijken, zullen veelal verschillende besluiten nodig zijn. Ten behoeve van het oprichten van een gebouwencomplex kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat niet alleen een kantoor huren gouda bouwvergunning wordt verleend, maar ook het bestemmingsplan wordt gewijzigd, van het waterschap een ontheffing van de keur wordt verkregen en van de minister van LNV een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. Voor belanghebbenden is het gewenst dat de besluitvormingsprocedures zo kort mogelijk zijn en zo mogelijk tegelijk worden doorlopen. De coördinatiebepalingen in de Wro kunnen kantoor huren alphen aan de rijn daarbij helpen.
De coördinatiebepalingen voor de gemeente komen aan de orde in subparagraaf 4.3.1, voor de provincie in subparagraaf 4.3.2 en voor het Rijk in subparagraaf 4.3.3. Daarna wordt ingegaan op grondgebruik en grondverwerving (subparagraaf 4.3.4).
Indien de gemeente coördinatie wenst, moet de gemeenteraad eerst het geval of de categorieën van gevallen aanwijzen (art. 3.30 lid 1 Wro) waarin de verwezenlijking van een onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk beleid het wenselijk maakt dat er gecoördineerd wordt, bijvoorbeeld dus het oprichten van het genoemde gebouwencomplex. Bij die aanwijzing, het startbesluit voor kantoor huren roosendaal de coördinatie, worden ook de besluiten aangeduid waarop de coördinatie betrekking heeft: bijvoorbeeld bestemmingsplan, bouwvergunning, keurontheffing en Flora- en faunawetontheffing. De coördinatie komt op het volgende neer: 1 Raadsbesluit waarbij het coördinatiegeval wordt aangewezen en de te coördineren besluiten worden aangeduid. 2 Burgemeester en wethouders stellen de bestuursorganen kantoor huren oosterhout die de besluiten moeten nemen, op de hoogte van de coördinatie. 3 Het bestuursorgaan dat bevoegd is op een aanvraag voor een te coördineren besluit te beslissen, zendt aan burgemeester en wethouders onverwijld een afschrift van de aanvraag.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De Wet geluidhinder

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geluidszones De Wet geluidhinder verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een geluidszone langs een industrieterrein of een weg, maximale geluidsbelastingswaarden in acht te nemen voor onder andere geluidsgevoelige gebouwen. Art. 3.3.1 Bro schrijft dan ook voor dat het bestemmingsplan aangeeft welke ligging en afmetingen de geluidsgevoelige bestemmingen in een zone hebben; welke functie de kantoor huren gouda voornaamste wegen hebben en welk dwarsprofiel en aantal rijstroken (of welke ligging de as van de) weg heeft waarmee gerekend is.
Voor zover een bestemmingsplan op grond van art. 3.6 Wro moet worden uitgewerkt dan wel kan worden gewijzigd, kan worden volstaan met het aangeven van de maximale geluidsbelasting die bij de uitwerking kantoor huren alphen aan de rijn of wijziging van het plan in acht moet worden genomen.
Toelichting bij het bestemmingsplan Een bestemmingsplan gaat vergezeld van een toelichting (art. 3.1.6 Bro). Alleen het bestemmingsplan is bindend: de toelichting helpt bij het begrijpen van het bestemmingsplan. In de toelichting staat de motivering van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Volgens art. 3:46 Awb dient een besluit te berusten op een deugdelijke kantoor huren roosendaal motivering. Op grond van art. 3:2 Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Uit de toelichting moet blijken of de gemeenteraad bij het vaststellen van het bestemmingsplan voldoende kennis heeft vergaard over deze feiten en belangen. In art. 3.1.6 Bro zijn negen punten opgesomd die ten minste in de toelichting moeten zijn neergelegd: a Een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze kantoor huren oosterhout van bestemmingen.
b Een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding.
De zogenaamde watertoets wordt gedaan en de resultaten worden vermeld in bijvoorbeeld een waterparagraaf inzake veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het ontwerp van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) werd in 1956 bij de Tweede Kamer ingediend, werd in 1962 wet en trad in 1965 in werking. De wet kende op alle bestuursniveaus (gemeente, provincie en Rijk) plannen, maar alleen het gemeentelijke bestemmingsplan was direct bindend voor de burger. De nadere regeling van onderwerpen liet de wet over aan de Kroon: in kantoor huren gouda het Besluit op de ruimtelijke ordening (BRO). De wet had als kerndoel een goede ruimtelijke ordening: de beste ruimtelijke structuur en omgevingskwaliteit. Daartoe werden op grond van de wet de bestemming van grond en het gebruik van grond en opstallen geregeld. Om te kunnen samenleven op een beperkt kantoor huren alphen aan de rijn stuk grond waar vele belangen strijden om het gebruik ervan, is het nodig te regelen hoe de ruimte wordt ingericht ten behoeve van de samenleving en hoe de samenleving moet omgaan met de ruimtelijke gegevens.
Tegelijk met de WRO en de Woningwet trad de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in werking. Deze wet regelde onder meer de rechtskracht van oude planologische voorschriften en plannen, zoals uitbreidingsplannen. Die plannen, behalve de wederopbouwplannen, moeten kantoor huren roosendaal nog steeds worden behandeld als bestemmingsplannen. Aanpassing van de plannen aan de wet binnen vijf jaar was voorgeschreven, maar er was geen sanctie gesteld op het overschrijden van die termijn, zodat sommige oude regelingen nog van kracht zijn. Als opvolger van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is per 1 juli 2008 de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden, evenals het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
De Wro gaat ervan uit dat iedere kantoor huren oosterhout overheidslaag zelf de eigen belangen het beste kan behartigen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid, daarbij past geen goedkeuring meer door de provincie van een gemeentelijk bestemmingsplan.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Rechtmatigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Rechtmatigheid Bij de rechtmatigheidstoetsing beantwoordt de rechter de vraag of het bestuursorgaan rechtmatig gehandeld heeft. Rechtmatig wil zeggen ‘in overeenstemming met het geldende recht’. Alle bronnen van het geldende recht worden bij deze beoordeling betrokken: geschreven recht, zoals internationale overeenkomsten, wetten, AMvB’s en verordeningen, en kantoor huren gouda het ongeschreven recht, zoals de algemene rechtsbeginselen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De administratieve rechter beoordeelt niet of een besluit doelmatig is of anders gezegd: hij kijkt niet naar het bestuurlijk of beleidsmatig hoe en waarom van een overheidshandeling. Bovendien gaat de rechter uit van de feiten en omstandigheden zoals die ten tijde van het nemen van het besluit waren en niet zoals die zijn op het moment dat het geschil aan hem wordt voorgelegd. Dat een rechter de doelmatigheid van een besluit niet beoordeelt, heeft een goede reden: hij is een van het bestuur onafhankelijke rechter en hij mag niet op de stoel van het bestuur gaan zitten.
• Voorbeeld Er wordt administratief beroep ingesteld tegen een vastgesteld bestemmingsplan voor een nieuwe woonwijk. In de procedure worden argumenten gebruikt als: een nieuw kantoor huren alphen aan de rijn woongebied kan beter op een andere plaats worden gesitueerd, en: de nieuwe woonwijk is te groot van opzet, en als gevolg daarvan is er sprake is van strijdigheid met het streekplan van de provincie. Het eerste argument zal het bij de rechter niet halen, dat is een bestuurlijke aangelegenheid. Het betreft de doelmatigheid, de effectiviteit van een besluit. Het tweede argument kan wel effect hebben bij de rechter. Er is strijdigheid met het geschreven recht: het streekplan.
3.3 Bestuursprocesrecht van de Awb 113
Doelmatigheid Indien tegen een besluit een administratieve beroepsmogelijkheid openstaat, dient het beroepsorgaan zowel de doelmatigheid als de rechtmatigheid van het besluit te beoordelen. Doelmatigheidstoetsing houdt in dat het bestuursorgaan bekijkt of het besluit beleidsmatig in kantoor huren roosendaal orde is. Bekeken wordt of het besluit in deze omstandigheid het meest juiste is. Dat een beroepsorgaan de doelmatigheid beoordeelt, is verklaarbaar. Het oordelen in beroep is een vorm van besturen door een (hoger) bestuursorgaan. Er is geen sprake van rechtspraak in eigenlijke zin. Het beoordelen van de opportuniteit van een besluit is bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid. Bij de doelmatigheidstoetsing houdt het beroepsorgaan ook rekening met feiten en omstandigheden die zijn ingetreden nadat het besluit is genomen. Het beroepsorgaan gaat met andere kantoor huren oosterhout woorden uit van de situatie zoals deze is op het moment dat het orgaan uitspraak moet doen. Ook dit is logisch: besturen dient te gebeuren aan de hand van actuele feiten, niet op basis van reeds achterhaalde feiten.

Posted in kantoor huren alphen aan de rijn, kantoor huren gouda, kantoor huren oosterhout, kantoor huren roosendaal | Leave a comment

De hoofdlijnen van de procedure

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De hoofdlijnen van de procedure zijn als volgt: De overheid moet een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Burgers krijgen een vaste inspraaktermijn van zes weken. Burgers kunnen zelf kiezen of ze mondeling of schriftelijk reageren. De aanvrager kan reageren op de door anderen ingebrachte flexplek huren breda zienswijzen. De overheid moet binnen zes maanden na de aanvraag een definitief besluit nemen.
De procedure verloopt als volgt. Bij ontvangst van een aanvraag of bij het ambtshalve nemen van een besluit begint het bestuursorgaan met kennisgeving van het ontwerp (art. 3:12 Awb). Als het besluit gericht is tot een of meer belanghebbenden, krijgen zij het vóór de terinzagelegging eerst toegezonden (art. 3:13 Awb). 3.1 Algemene wet bestuursrecht 95
Het ontwerp van het besluit wordt zes weken lang ter inzage gelegd (art. 3:11 Awb). Vanaf het moment van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun ‘zienswijze’ (dat is de officieel gekozen term) naar voren brengen (art. 3:15 Awb, 3:16 Awb). Het dossier dat ter inzage ligt, moet overigens actueel worden gehouden (art. 3:14 Awb): alle nieuwe stukken moeten eraan toegevoegd flexplek huren groningen worden, dus ook de zienswijzen. Als het gaat om een besluit op aanvraag, neemt het bestuursorgaan de beslissing zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag (art. 3:18 Awb). Intrekkings- en wijzigingsbesluiten moeten binnen twaalf weken worden genomen. Als er in genoemde procedures geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, geldt een beslistermijn van vier weken nadat de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen is verstreken. Vervolgens moet het besluit bekend worden gemaakt.
In vijf stappen ziet de procedure er schematisch als volgt uit: Kennisgeving van het ontwerpbesluit (art. 3:12). Bij één of meer belanghebbenden tot wie het besluit is gericht: zending van het ontwerp aan hen (art. 3:13) voorafgaand aan terinzagelegging. Terinzagelegging gedurende zes weken (art. 3:11). Indienen zienswijzen bij het bestuursorgaan door belanghebbenden gedurende zes weken vanaf terinzagelegging (art. 3:15, 3:16). Indien geen zienswijzen zijn ingediend geldt voor alle type besluiten: na afloop van de termijn voor indienen zienswijze geeft het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk kennis van het feit dat geen zienswijzen zijn ingediend en neemt besluit binnen vier weken (art. 3: 18 lid 4). Bij besluiten op aanvraag waarbij zienswijzen naar voren zijn gebracht: het flexplek huren amersfoort bestuursorgaan neemt besluit binnen zes maanden na ontvangst aanvraag (tenzij het de termijn verlengt in geval van zeer ingewikkeld of omstreden ontwerp, art. 3:18 lid 2). Bij intrekkings- en wijzigingsbesluiten waarbij zienswijzen naar voren flexplek huren apeldoorn zijn gebracht: het bestuursorgaan neemt besluit binnen twaalf weken (art. 3:18 lid 3).

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Standaardprocedures

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Soorten regels in de Awb De Awb kent drie soorten regels, namelijk: regels van dwingende aard; regels van aanvullende aard; standaardprocedures.
Dwingende regels Op een regel flexplek huren breda van dwingendrechtelijke aard mag in beginsel geen uitzondering worden gemaakt, in elk geval niet door lagere wetgevers of via besluiten van overheidsorganen. Alleen de formele wetgever kan hiervan afwijken, omdat een bijzondere formele wet in rangorde gelijk is aan de Awb. De Awb bevat een groot aantal bepalingen die dwingendrechtelijk van aard zijn.
• Voorbeeld In art. 3:40 Awb is bepaald dat een besluit pas in werking mag treden als het is bekendgemaakt. Het dwingende karakter van flexplek huren groningen dit artikel brengt mee, dat het bestuursorgaan niet kan bepalen dat een besluit in werking treedt op het moment dat het genomen wordt. Het is dan immers nog niet bekendgemaakt.
Aanvullende regels Aanvullende regels gelden voor zover in een bijzondere wet geen afwijkende regeling is opgenomen. Afwijking van de Awb is dus mogelijk. In zo’n situatie heeft de bijzondere flexplek huren amersfoort afwijkende regeling voorrang boven de aanvullende regels uit de Awb.
•Voorbeeld Art. 4:13 Awb bepaalt dat de beschikking op een aanvraag moet worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken daarvan, binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Een voorbeeld van zo’n wettelijke regeling is art. 46 lid 1 sub a Wonw. Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat binnen zes weken op een aanvraag om een lichte bouwvergunning moet worden beslist. Deze bepaling gaat dus vóór de algemene termijn van acht weken die in de Awb is opgenomen. De Awb geeft hier dus zelf aan dat afwijking mogelijk is. De in de afdeling 3.4 Awb geregelde uniforme openbare flexplek huren apeldoorn voorbereidingsprocedures zijn een voorbeeld van een standaardprocedure. Deze procedure wordt behandeld in subpar. 3.1.6.
3.1. 3 Structuur van de Algemene wet bestuursrecht De structuur van de wet kan het beste worden verduidelijkt door de inhoudsopgave integraal weer te geven.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De zuiverheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De bedoeling van het verbod van deze handelingen is het scheppen van waarborgen voor de zuiverheid in de verhouding tussen raadsleden en de gemeente. Wanneer vaststaat dat deze zuiverheid in de verhoudingen niet wordt geschaad, kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen van het verbod om flexplek huren breda bepaalde overeenkomsten met de gemeente aan te gaan.
De raadsleden hebben de verplichting om openbaar te maken welke nevenfuncties zij uitoefenen (art. 12 Gemw). Met nevenfuncties worden hier bedoeld alle andere functies dan het raadslidmaatschap: zowel hoofdfuncties als bijbanen.
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 55
Wethouders De wethouders worden gekozen door de gemeenteraad (art. 35 Gemw). Het aantal wethouders in een gemeente is minimaal 2 en maximaal 20% van het aantal raadsleden, afgerond op flexplek huren groningen het dichtstbijzijnde hele getal (art. 36 Gemw). Daarnaast kent de wet in art. 36 de mogelijkheid van deeltijdwethouders in gemeenten waar het wethoudersambt fulltime is (boven 18 000 inwoners). De raad kan één of meer fulltime wethoudersfuncties splitsen in deeltijdfuncties. Voor de wethouders gelden grotendeels ook de bepalingen over onverenigbare betrekkingen en verboden handelingen die voor raadsleden gelden. Daarnaast gelden voor wethouders nog twee extra onverenigbare betrekkingen. Zij mogen niet zijn: rijks- of provinciaal ambtenaar tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht op de gemeente (bijvoorbeeld begrotingstoezicht); adviseur van de gemeente op grond van de een wet of een AMvB kantoor huren amersfoort (bijvoorbeeld Inspecteur van de Volksgezondheid); raadslid.
De raad kan aan een wethouder tussentijds ontslag verlenen wanneer deze niet langer het vertrouwen van de raad heeft (art. 49 Gemw).
Door te bepalen dat een wethouder geen lid mag zijn van de gemeenteraad heeft de Gemeentewet in 2001 gebroken met een traditie van 150 jaar. In de oude Gemeentewet was bepaald dat de wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad. De belangrijkste functie van het college van burgemeester en wethouders was toen het uitvoeren van door de flexplek huren apeldoorn raad genomen besluiten. Thans is sprake van een ‘ontvlechting’ van de raad en het college van burgemeester en wethouders en heeft elk van deze organen eigen specifieke bevoegdheden. Door een wijziging in de Provinciewet is dit zogenoemde duale stelsel ook van toepassing op de verhouding tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een volledige dagtaak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Staten-Generaal Het parlement, de Staten-Generaal geheten, bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, waarvan de laatste verreweg de belangrijkste is. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele flexplek huren breda Nederlandse volk (art. 50 Gw). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, de Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De zittingsduur is vier jaar (art. 52 Gw). In deze subparagraaf komt het volgende aan de orde. De leden van de Kamers worden op verschillende manieren gekozen. Zij mogen naast hun functie als Kamerlid sommige andere functies niet uitoefenen. De taken en bevoegdheden van de Kamers zijn tweedeledig: medewetgevend en controlerend. Aan de orde komt ook de werkwijze van de Kamers.
Actief en passief kiesrecht Het actief flexplek huren groningen kiesrecht is het recht om zelf het kiesrecht uit te oefenen. De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door Nederlanders, die een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Uitgesloten van het kiesrecht is: degene die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens een jaar en bij de veroordeling tevens is ontzet uit het kiesrecht; degene die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten (zie art. 54 Gw).
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De verkiezingen worden gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van Provinciale Staten (art. 55 Gw).
2.2 Organen van de Nederlandse staat 35
De verkiezingen van de Staten-Generaal vinden plaats volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Volgens dit stelsel worden alle stemmen die op een kandidaat van een lijst in het gehele land zijn uitgebracht, opgeteld. Een kandidaat die het flexplek huren amersfoort aantal stemmen van de kiesdeler (dit is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels) heeft gehaald, is gekozen.
Verkiesbaar (passief kiesgerechtigd) zijn eveneens alle Nederlanders die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en hiervan niet zijn uitgesloten (art. 56 Gw).
Onverenigbare betrekkingen Een aantal functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Kamer (zogenoemde incompatibiliteiten). Onder meer is het niet mogelijk tegelijkertijd Kamerlid en minister of staatssecretaris te zijn (art. 5 7 lid 2 Gw). Een kortdurende uitzondering op deze hoofdregel is geformuleerd in het derde lid van art. 5 7 Gw: ‘Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen flexplek huren apeldoorn met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.’ Evenmin is het mogelijk om gelijktijdig lid van beide Kamers te zijn (art. 57 Gw). In het algemeen wordt het lidmaatschap van de Tweede Kamer beschouwd als een volledige dagtaak.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment