Organisatiestructuur: begripsomschrijving

Gerelateerde afbeelding

Organisatiestructuur: begripsomschrijving
Het ontwerpen van een organisatiestructuur en het beoordelen van een reeds bestaande organisatiestructuur, houdt de volgende activiteiten in: het indelen van de te verrichten werkzaamheden in functies en taken van afdelingen, werkgroepen en individuele functionarissen; het vaststellen van beslissingsbevoegdheden en relaties tussen afdelingen, werkgroepen en functionarissen bij de functievervulling en uitvoering van taken; het aanleggen van communicatiekanalen kantoorruimte huren breda en het ontwerpen van richtlijnen en procedures ten behoeve van de noodzakelijke wilsoverdracht en coördinatie.
Het gaat enerzijds om het tot stand brengen van een passende vorm van arbeidsverdeling en anderzijds tegelijkertijd om het treffen van coördinatievoorzieningen om de bedrijfsactiviteiten op elkaar af te stemmen. Dit afstemmen op elkaar vindt plaats via de in een overlegstructuur geregelde communicatie, die nodig is om de organisatie door geregelde informatie-uitwisseling naar behoren te laten functioneren. Het ontwerp van een organisatiestructuur is niet af als volstaan wordt met het tekenen van een nieuw organisatieschema, eventueel kantoorruimte huren groningen verduidelijkt met functiebeschrijvingen. Door arbeidsverdeling wordt een organisatie als het ware opgesplitst in delen. In te bouwen coördinatievoorzieningen (bijvoorbeeld de overlegstructuur) dienen ervoor te zorgen dat de organisatieonderdelen soepel met elkaar kunnen samenwerken. Naarmate de noodzaak tot samenwerking groter wordt, zullen meer en zwaardere voorzieningen ingebouwd moeten worden om intensieve afstemming tot stand te laten komen. In de kantoorruimte huren amersfoort ontwikkelingsgang van organisaties van ‘klein naar groot’ en van ‘eenvoudig naar ingewikkeld’ dient op het vraagstuk van ‘arbeidsverdeling en coördinatie’ steeds (opnieuw) de aandacht te worden gericht. Dit betekent dat het management zich dient af te vragen: óf de eerder gekozen wijze van arbeidsverdeling nog wel de juiste is; óf er eventueel aanleiding is taken met bijbehorende bevoegdheden te delegeren kantoorruimte huren apeldoorn en formele relaties een andere inhoud te geven; óf er eventueel andere of aanvullende richtlijnen en procedures nodig zijn; óf er in de overlegstructuur verandering dient plaats te vinden (bijvoorbeeld in vergaderfrequentie en samenstelling van werkgroep).
Een helder ontworpen organisatiestructuur is een belangrijk hulpmiddel voor het management om de effectieve werking van en de voortgang in de bedrijfsprocessen te bevorderen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Programmeerbare beslissingen

Gerelateerde afbeelding

Soorten beslissingen en procedures/technieken
Het maken van een onderscheid tussen verschillende soorten beslissingen (zoals onderscheiden in subparagraaf 5. 1. 1) is van belang, omdat algemene uitspraken en richtlijnen over de ene soort beslissing niet van toepassing behoeven te zijn op een andere soort. Dit geldt ook voor kantoorruimte huren breda het gebruik van technieken in het besluitvormingsproces. Een beslissing kan belangrijk of minder belangrijk zijn. Dit is onder meer afhankelijk van: het bedrag in geld dat met de beslissing gemoeid is; het aantal personen waarop de beslissing betrekking heeft; de tijdsduur waarbinnen verantwoording moet worden afgelegd en waarbinnen de effecten van een beslissing merkbaar zijn.
Simon onderscheidt programmeerbare en niet-programmeerbare beslissingen. Dit onderscheid in soorten problemen of beslissingen is ook van toepassing op de in subparagraaf 5 .1.1 gegeven kantoorruimte huren groningen indeling in strategische, organisatorische en operationele beslissingen.
Programmeerbare beslissingen Programmeerbare beslissingen zijn beslissingen met een routinematig karakter. Men heeft ervaring met de oplossing ervan. Als een dergelijk probleem zich voordoet, hoeft niet opnieuw te worden bezien hoe het moet worden opgelost. Integendeel, de aanpak ervan kan via instructies worden vastgelegd. Daarom kunnen voor dit soort kantoorruimte huren amersfoort beslissingen specifieke procedures worden ontwikkeld.Niet-programmeerbare beslissingen
Traditioneel •gewoonte • standaardprocedures • beoordeling, intuHie, creativiteit • vuistregels • selectie en opleiding van managers
Niet-programmeerbare beslissingen
Modern • wiskundige modellen • computersimulatie • heuristische methoden • in opleiding van beslissers (mens) • in computerprogramma’s (machine)
Problemen die tot de categorie niet-programmeerbare beslissingen behoren zijn nieuw en ongestructureerd. Voor de kantoorruimte huren apeldoorn organisatie hebben ze meestal grote gevolgen. Gegeven deze kenmerken kan de aanpak van deze problemen niet vooraf worden geprogrammeerd in te volgen procedures.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Fasemodel van besluitvorming

Gerelateerde afbeelding

Besluitvorming heeft, zoals hiervoor is aangegeven, in een modelmatige benadering niet alleen betrekking op het feitelijk nemen van een beslissing. Het omvat het hele traject vanaf het signaleren van een probleem, via het zoeken naar alternatieve oplossingen, tot aan de feitelijke keuze en het autoriseren van een oplossing. Het model is mede totstandgekomen door in de kantoorruimte huren breda praktijk besluitvormingsprocessen te analyseren. Daarmee is het model tevens geschikt om toegepast te worden in de dagelijkse praktijk. De vier fasen: identificatie, ontwikkeling, selectie, beslissen plus autorisatie worden steeds gekenmerkt door een aantal activiteiten. Het doorlopen van deze fasen, en het verrichten van de voor elke fase kenmerkende activiteiten, leidt tot het op een gestructureerde wijze vaststellen van een oplossing voor het gesignaleerde probleem.
Op basis van het voorafgaande is het fasemodel (in figuur 5. 2) verder ingevuld. In combinatie ontstaat dan figuur 5.3 als uitgewerkt fasemodel van het besluitvormingsproces.
Het model, zoals dat in figuur 5.3 is weergegeven, voldoet om de afzonderlijke stappen in het volledige proces van kantoorruimte huren groningen besluitvorming in logische volgorde weer te geven. In die zin is het een praktische handleiding om in de praktijk het proces te structureren. In het model
belangenconfecren is echter geen aandacht geschonken aan andere factoren, die in de praktijk het verloop van een dergelijk proces wel degelijk beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan de belangen die elk van de betrokken partijen inbrengen in het proces. Dil betekern dat er regelmatig zogenoemde politieke beslissingen genomen moeten worden, of dat de opstelling van de betrokkenen politiek strategisch wordt bepaald. Een open oog voor bijvoorbeeld belangenconflicten is in de praktijk zeer wenselijk. Ook is de voortgang van het proces in de praktijk niet zo eenvoudig te bereiken als uit het model misschien zou kunnen worden afgeleid. Tal van kantoorruimte huren amersfoort oorzaken blijken te kunnen zorgen voor complicaties, vertragingen en dergelijke. Onder deze beperkingen geeft het model echter goede mogelijkheden om toch steeds de actuele stand van het proces van besluitvorming vast te stellen aan de hand van de verschillende stappen.
In de praktijk doen we er echter goed aan te beseffen dat processen van besluitvorming zich afspelen in complexe organisatieverbanden. Voor een goed begrip van besluitvormingsprocessen kantoorruimte huren apeldoorn dienen we deze processen onder meer in relatie te zien tot factoren die hierop in elk geval van invloed zijn, namelijk: de structuur van de organisatie; de kwaliteit van de communicatie; de motivatie van de organisatieleden.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Implementatie van strategische plannen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Implementatie van strategische plannen vergt actieplannen voor de verschillende functionele deelgebieden en doorgaans ook aanpassingen in de organisatiestructuur en wijzigingen in het dagelijks (doen) functioneren van de organisatieprocessen en -cultuur. We zullen de daarbij uit te werken punten kort aanstippen. Met betrekking tot de structuurwijzigingen krijgen kantoorruimte huren breda deze punten afzonderlijk uitvoeriger aandacht in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Op functioneringsaspecten, met inbegrip van beïnvloeding van organisatiestructuren, wordt nader ingegaan in hoofdstukken 9, 1 0, 1 1 en 1 2.
Voor het vertalen van een strategisch plan naar de bestaande functionele deelgebieden is het vereist na te gaan welke kritische kerntaken uit dit plan zijn af te leiden. De uitwerking moet nu met name plaatsvinden in concrete plannen voor functionele deelgebieden en afdelingen die op hun beurt weer kantoorruimte huren groningen worden uitgesplitst in jaarplannen en budgetten. Daarop moet vervolgens de rapportage over de uitvoering en terugkoppeling worden gemaakt. Zo nodig wordt dan bijgestuurd in plannen en/ of uitvoering. In hoofdstuk 1 2 komen we op deze problematiek terug. Gezien de veelheid van strategische alternatieven is het niet goed mogelijk deze vertaling volgens eenvoudige en eenduidige regels te laten verlopen.
Twee automobielfabrikanten willen hun marktaandeel op de markt voor kleinere auto’s vergroten. De ene fabrikant, A streeft naar een omzetvergroting via een strategie van de laagste kosten, terwijl de andere fabrikant, B denkt hetzelfde doel te bereiken via een strategie van productdifferentiatie. De kantoorruimte huren amersfoort implicatie voor de planning van de functionele deelgebieden is zeer verschillend. Bij fabrikant A zal het accent liggen op het verlagen van de kosten per eenheid product. Dit is te bereiken door on
der meer verlaging van de productiekosten en het omlaag brengen van de verkoop-en ontwikkelingskosten. Fabrikant B zal meer aandacht besteden aan productontwikkeling en marketing om juist de verschillen in prestatie met de andere merken onder de aandacht van het koperspubliek kantoorruimte huren apeldoorn te brengen. Deze twee strategieën, gericht op hetzelfde doel – omzetvergroting -stellen geheel andere eisen aan de organisatie.
Zijn de kritische kerntaken eenmaal vastgesteld, dan moet worden nagegaan welke de consequenties zijn voor: de personele bezetting de outillage de managementsystemen voor de afdeling.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Beleidsmatrix

Gerelateerde afbeelding

Beleidsmatrix Om op grond van toekomstverwachtingen strategische keuzen te maken vanuit een totaalbeeld van activiteiten is uit de hiervoor ontwikkelde portfoliogedachte een zogenoemde beleidsmatrix ontwikkeld (door Shell). Zoals de benaming al weergeeft, wordt ook in dit geval gebruikgemaakt van een matrix om het totaalbeeld te tonen. Op de horizontale as staat de grootheid ‘vooruitzichten voor de sector’ en op de verticale as de ‘concurrentiepositie’ van de kantoorruimte huren breda organisatie in een bepaalde activiteitensector. Vergeleken met de matrix van de Boston Consulling Group staat op de verticale as de concurrentiepositie in plaats van de marktgroei. Op de horizontale as komt de score op de vooruitzichten voor de sector tot uitdrukking in plaats van het relatieve marktaandeel. De assen zijn dus van plaats verwisseld.
Het gaat bij deze beleidsmatrix om twee grootheden die elk weer uit een aantal factoren (kwantitatief én kwalitatief van aard) zijn samengesteld. Zo worden de vooruitzichten voor de sector beoordeeld naar: marktgroei kantoorruimte huren groningen marktkwaliteit grondstoffenvoorziening omgevingsinvloeden.
De score op elk van de factoren hangt weer af van een aantal samenstellende bestanddelen. Zo kan bij marktkwaliteit de intensiteit van de concurrentie bezien worden, maar ook de mate van conjunctuurgevoeligheid en de dreiging van nieuwe toetreders. Welke bestanddelen een rol spelen wordt bepaald door het karakter van de activiteit. Voor het bepalen van de totaalscore ten aanzien van de vooruitzichten voor de sector dient ook een weging plaats te vinden van de vier hiervoor genoemde factoren (zie figuur 4. 9).
Factor Gewicht x Score Waarde Marktgroei x Marktkwaliteit x Grondstoffenvoorziening x Omgevingsinvloeden x Totaalwaarde x
De concurrentiepositie kantoorruimte huren amersfoort van de organisatie in een bepaalde sector wordt beoordeeld aan de hand van: marktaandeel; kenmerken van het product; Research en Ontwikkeling.
Ook hier wordt, op dezelfde wijze als hiervoor is aangegeven, de totaalscore opgebouwd uit samenstellende bestanddelen.
De positie van de onderscheiden activiteiten wordt uiteindelijk in een matrix weergegeven. In figuur 4.10 is deze matrix weergegeven. In elk van de vlakken staat aangegeven welke strategie gevolgd zou kunnen worden.
Vergeleken met de benadering van de Boston Consulting Group kent de beleidsmatrix meer strategische posities (negen in plaats van vier) en een groter aantal strategische opties voor een activiteit. Een kantoorruimte huren apeldoorn fundamenteler verschil is echter dat bij het bepalen van de
positie een groter aantal aspecten in de beschouwing wordt betrokken en dat er een groter beroep wordt gedaan op het beoordelingsvermogen en het strategische inzicht van de betrokken managers.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De strategische ‘control’

Gerelateerde afbeelding

Een volgend aspect is de strategische ‘control’. Een strategie is altijd gebaseerd op veronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. Zodra deze veronderstellingen niet meer juist zijn, is daarmee het plan ondeugdelijk geworden. Strategische ‘con trol’ heeft ten doel regelmatig te toetsen of de gemaakte veronderstellingen/voorspellingen nog in overeenstemming zijn met de werkelijke ontwikkelingen. Indien blijkt kantoorruimte huren breda dat de veronderstellingen
onjuist zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid wijkt af van hetgeen verwacht werd, dan zullen de plannen, de processen en de structuur bijgesteld moeten worden. Een strategisch plan moet aangepast kunnen worden; het is immers een middel en geen doel op zich.
4. 1.2 Strategie op organisatie- en activiteitenniveau
Het bedrijfsleven vertoont een grote variëteit. Er zijn organisaties als Philips en Genera! Electric die een zeer gespreid pakket aan producten hebben en een veelheid van markten concerns bedienen. Dergelijke kantoorruimte huren groningen organisaties worden ‘concerns’ genoemd. Er zijn echter ook organisaties die slechts één product hebben dat op één markt wordt afgezet. Voor beide soorten organisaties is een strategie nodig. De manier waarop deze totstandkomt en de technische problemen die daarbij moeten worden opgelost verschillen nogal. Zo zal bij organisaties als Philips en Genera! Electric op bepaalde momenten een keuze business moeten worden gemaakt omtrent activiteiten of businesses die extra impulsen kantoorruimte huren amersfoort moeten krijgen, activiteiten die zullen worden geconsolideerd, en een oudere groep activiteiten die zelfs afgebouwd of verkocht zal moeten worden. Bij een organisatie met slechts één activiteit of business is de vraag aan de orde hoe deze bestuurd moet worden om de beste strategie op businessniveau resultaten te verkrijgen. Men spreekt in dit verband wel van het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, waarbij het probleem het ontwikkelen van een optimale strategie voor de bestaande activiteit is. Bij Philips en Genera! Electric heeft men niet alleen te maken met het ontwikkelen van een strategie op businessniveau, maar is daarnaast nog aan de orde hoe de accenten op de verschillende activiteiten gelegd moeten worden, wat de kantoorruimte huren apeldoorn langetermijnkoers van de organistrategieformulering op salie als totaal is. Men spreekt dan wel van strategieformulering op concernniveau. Een concernniveau veelgebruikte techniek in dit verband is de portfolioanalyse (zie subparagraaf 4. 2.3 ). Portfolioportfolwmanagemenr management maakt gebruik van strategische analyses op businessniveau. Elke organisatie heeft echter een businessstrategie nodig. Organisaties met een gespreid activiteitenpakket (meerdere businesses) worden daarnaast geconfronteerd met het probleem van de optimale mix daartussen. Dit is het probleem van de concernstrategie. Het verband tussen strategie op concernniveau en strategie op business(-unit)niveau kan dan worden gezien als weergegeven in figuur 4. 2. Het sluitstuk wordt altijd gevormd door de concretisering van de businessstrategie in strategische en operationele plannen op functioneel niveau.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Risicomanagement

Gerelateerde afbeelding

Risicomanagement, taak topleiding en ‘governance’ code
geintegreerd risicobeheer In de nabije toekomst zal (geïntegreerd) risicobeheer een steeds belangrijker rol spelen binnen het totale bedrijfsbeleid, zo wordt verwacht. Door ‘affaires’ van de laatste tijd, denk bijvoorbeeld aan Enron (in relatie tot Arthur Andersen), Asea Brown Bovery, Allied Irish Bank, maar ook door de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000), milieurampen, product-recalls (Firestone – Ford) wordt men zich in de top van bedrijven steeds meer bewust kantoorruimte huren breda van dit soort risicovraagstukken. Er is wat dit betreft een verschuiving waarneembaar van aandacht voor ‘uitsluitend’ financiële risico’s (in enge zin) naar risico’s in brede en meer algemene zin en de daarop gerichte interne controle en auditing. Ook de Code on Corporate Governance 1998, die sedert 2001 in Groot Brittannië van kracht is, geeft hieraan een impuls. Recent wordt dan ook veelvuldig gesproken over geïntegreerd risicobeheer, risicoprofiel het opstellen van een risicoprofiel kantoorruimte huren groningen en een strategische benadering van ondernemingsrisico.
Alle soorten risico’s waarmee een bedrijf te maken kan krijgen, moeten dan in beschouwing worden genomen, denk aan strategisch, operationeel en financieel risico, maar ook aan risico’s kantoorruimte huren amersfoort gerelateerd aan wettelijke kwesties, veiligheid, corruptie/ omkoping, politieke risico’s (incl. terrorisme, kidnapping e.d.) en reputatierisico’s. Met de ontwikkeling van wereldmarkten en wereldwijde merken en de groeiende rol van internationale pressiegroepen worden onder andere reputatierisico’s voor veel bedrijven steeds meer een punt van aandacht (denk aan Coca-Cola, Heineken e.d.). Ook milieurisico’s zijn in dit kantoorruimte huren apeldoorn opzicht belangrijk (denk aan Shell, Exxon, Genera! Electric e.a.).

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Het loonverschil

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte is het loonverschil tussen de hoogte en de laagst betaalde werknemer in de Franse bedrijven vele malen groter dan in de Duitse bedrijven. De werknemers op het laagste niveau krijgen in Duitse bedrijven meer betaald en zijn beter opgeleid. Uit een onderzoek van Lincoln e.a. ( 1985) blijkt dat de Japanse bedrijven uit gemiddeld anderhalf organisatieniveau meer kantoorruimte huren breda bestaan dan hun Amerikaanse tegenhangers (gemiddeld aantal niveaus van vijf). In dat opzicht blijken de Japanse bedrijven veel steiler te zijn. Opmerkelijk is dat ondanks het grotere aantal managementniveaus de managementintensiteit niet verschilt. Het aantal managers per niveau is dus in de Japanse bedrijven kleiner. Verder blijkt dat de Japanse bedrijven meer subgroepen bevatten (platter). Wat kantoorruimte huren groningen de (de)centralisatiedimensie betreft, valt verder op dat de Japanse bedrijven formeel gezien (onder meer door de grotere hiërarchie) meer gecentraliseerd zijn, maar feitelijk meer de subgroepen in het besluitvormingsproces betrekken. De nationale cultuur speelt behalve bij het functioneren ook bij de inrichting van organisaties een belanrijke rol. Met name de Anglo-Amerikaanse en Scandinavische landen en Nederland hebben daarom een voorkeur voor een platte organisatiestructuur. Andere landen, zoals Japan en Latijns-Amerikaanse, Islamitische en sommige kantoorruimte huren amersfoort Aziatische landen, kiezen eerder steilere structuren. In geval van samenwerking tussen ondernemingen zijn cultuurverschillen evenzeer van belang. Een Nederlander houdt bijvoorbeeld niet van status. In Frankrijk, Engeland en Duitsland is dat anders. Bij status hoort een bepaalde auto, een bepaald maatpak, lunchfaciliteiten, first class of business class vliegtuigtickets, autovergoedingen, partner mee op zakenreis enzovoort. In Nederland wordt status met bijbehorende uiterlijkheden en kantoorruimte huren apeldoorn symbolen maar moeizaam geaccepteerd. Deze soberheid hangt sterk samen met een hang naar egalitarisme in de trant van ‘doe maar gewoon … ‘ Fransen en Engelsen vinden dit typisch Nederlandse krenterigheid.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De technologische ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Het is zelfs denkbaar dat een land de EMU – gedwongen of vrijwillig – verlaat. Het lot van de euro of ‘eenheidsmunt’ zal worden bepaald door de vraag of de (vermeende) voordelen van de euro – gemak, meer handel, meer investeringen, en bevordering van een Europese identiteit – afwegen tegen de beperkingen van en de inmenging in de nationale handelsvrijheid. Het antwoord kantoorruimte huren breda op die vraag zal in dit decennium (tot 2010) gaandeweg zichtbaar worden.
De technologische ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor het vernieuwen van productieprocessen en het op de markt komen van nieuwe producten, zoals de ontwikkeling van de transistor, de elektronische rekenmachine en kwanzhorloges. Ze hebben de oude producten in snel kantoorruimte huren groningen tempo vervangen of vormen op zijn minst een grote bedreiging voor nog gangbare traditionele producten. De opkomst van vervangende grondstoffen, bijvoorbeeld kunststoffen als plastics, heeft een belangrijke aanslag gepleegd op de marktaandelen van de producenten die natuurproducten leveren.
De technologische ontwikkeling is de laatste decennia in een stroomversnelling terechtgekomen, waarbij het overigens goed is, onderscheid te maken tussen technologische onttelematica wikkeling als zodanig en de opkomst van telematica (als integratie van informatica en telecommunicatie). De ontwikkeling van de chip maakt in hoog tempo tal van nieuwe producten kantoorruimte huren amersfoort mogelijk, die op hun beurt weer de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. innovatie-index Nederland scoort echter laag op de Europese innovatie-index met onder andere lage uitgaven voor Research & Development, een gering aantal innovatieve bedrijven en een geringere omzet uit innovatieve activiteiten. Nederland lijdt aan het Philips-syndroom, zo wordt wel gezegd, en buit daarmee innovatieve kracht slecht uit in vergelijking met andere kantoorruimte huren apeldoorn bedrijven en landen.
De technologische ontwikkeling heeft een groot effect op de factor arbeid. Tal van banen zijn verdwenen. Nieuwe functies, zoals systeemontwerper, programmeur en een nieuwe generatie onderhoudsmonteurs elektrotechniek, hebben hun intrede gedaan en zijn deels ook al weer verdwenen. Telematica opent tal van perspectieven voor dienstverleners.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Een groeistrategie

Gerelateerde afbeelding

Een eigenaar die een groeistrategie overweegt dient goed te beseffen welke veranderingen op het gebied van zijn persoonlijke activiteiten binnen het bedrijf noodzakelijk worden als gevolg van een dergelijke beslissing en moet zich goed rekenschap geven van de in figuur 2.5 aangegeven bestuurlijke vereisten. Een beginnend ondernemer moet daarentegen doordrongen zijn van het feit dat hij de eerste tijd alle verkoop-, productie- en technische activiteiten zelf voor zijn kantoorruimte huren breda rekening zal moeten nemen, evenals het regelen van de financiële aangelegenheden en de planning van de door het bedrijf te volgen koers; allemaal zaken die veel tijd en inzet vergen.
Figuur Z.5 Verband tussen managementfactoren en stadia van groei en ontwikkeling
liquiditeit Ook het belang van de liquiditeit wijzigt al naar gelang de ontwikkeling van de onderneming. Liquiditeit is in de beginstadia van buitengewoon groot belang, wordt in het successtadium steeds gemakkelijker kantoorruimte huren groningen beheersbaar en behoeft dan weinig speciale aandacht, maar wordt opnieuw een cruciale factor wanneer het bedrijf begint te groeien. Aan het eind van stadium 4 of in stadium S, wanneer het groeitempo lager wordt, wordt de liquiditeit weer een gemakkelijk beheersbare factor. Bedrijven die in stadium 3 verkeren, dienen goed te beseffen welke financiële eisen en risico’s de stap naar stadium 4 inhoudt. De factoren personeel en systeemvoorzieningen worden geleidelijk aan belangrijker wanneer de aanvankelijk langzame groei van het bedrijf in stadium 3 overgaat in de snelle groei van stadium 4. De ondernemer moet ervoor zorgen dat deze middelen reeds kantoorruimte huren amersfoort enige tijd voor de groei begint aanwezig of ontwikkeld zijn, zodat ze gereed zijn wanneer de behoefte eraan ontstaat. persoonlijke ambities Het op elkaar afstemmen van bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities van de eigenaar/leider is vooral in het eerste stadium van vitaal belang, omdat de eigenaar zich
dan rekenschap moet geven van en zich moet leren neerleggen bij de zware eisen die de onderneming aan zijn financiën, tijd en energie zal stellen. Voor sommigen blijken die overlevingsstadium eisen te zwaar te zijn. In het overlevingsstadium heeft de eigenaar de situatie echter in voldoende mate geaccepteerd en staat overleven bovenaan zijn lijst van prioriteiten. Het op elkaar afstemmen van doelstellingen is in stadium 2 nauwelijks relevant. Het op elkaar successtadium afstemmen van doelstellingen wordt wel weer heel belangrijk in het successtadium. De eigenaar moet dan namelijk beslissen of hij het opgebouwde bedrijfskapitaal op het spel zal zetten voor het verwezenlijken van groei, of hij bereid is al zijn tijd daaraan te besteden, of dat hij liever wil genieten van een aantal van de voordelen die het reeds behaalde kantoorruimte huren apeldoorn succes hem te bieden heeft. Maar al te vaak wil een eigenaar beide dingen, maar het is wel zeer riskant om tegelijkertijd een bedrijf uit te breiden én bijvoorbeeld een huis op de Bahamas te laten bouwen. Om een realistische beslissing te kunnen nemen ten aanzien van de te volgen weg, moet de eigenaar zowel de persoonlijke als de zakelijke eisen die de verschillende strategieën inhouden in overweging nemen en moet hij trachten te bepalen in hoeverre zijn capaciteiten als manager hem in staat zullen stellen aan die eisen tegemoet te komen.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment