Een volledige dagtaak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Staten-Generaal Het parlement, de Staten-Generaal geheten, bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer, waarvan de laatste verreweg de belangrijkste is. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele flexplek huren breda Nederlandse volk (art. 50 Gw). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, de Eerste Kamer bestaat uit 75 leden. De zittingsduur is vier jaar (art. 52 Gw). In deze subparagraaf komt het volgende aan de orde. De leden van de Kamers worden op verschillende manieren gekozen. Zij mogen naast hun functie als Kamerlid sommige andere functies niet uitoefenen. De taken en bevoegdheden van de Kamers zijn tweedeledig: medewetgevend en controlerend. Aan de orde komt ook de werkwijze van de Kamers.
Actief en passief kiesrecht Het actief flexplek huren groningen kiesrecht is het recht om zelf het kiesrecht uit te oefenen. De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door Nederlanders, die een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Uitgesloten van het kiesrecht is: degene die is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens een jaar en bij de veroordeling tevens is ontzet uit het kiesrecht; degene die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een geestelijke stoornis onbekwaam is rechtshandelingen te verrichten (zie art. 54 Gw).
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De verkiezingen worden gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van Provinciale Staten (art. 55 Gw).
2.2 Organen van de Nederlandse staat 35
De verkiezingen van de Staten-Generaal vinden plaats volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, overeenkomstig de bepalingen van de Kieswet. Volgens dit stelsel worden alle stemmen die op een kandidaat van een lijst in het gehele land zijn uitgebracht, opgeteld. Een kandidaat die het flexplek huren amersfoort aantal stemmen van de kiesdeler (dit is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels) heeft gehaald, is gekozen.
Verkiesbaar (passief kiesgerechtigd) zijn eveneens alle Nederlanders die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en hiervan niet zijn uitgesloten (art. 56 Gw).
Onverenigbare betrekkingen Een aantal functies is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Kamer (zogenoemde incompatibiliteiten). Onder meer is het niet mogelijk tegelijkertijd Kamerlid en minister of staatssecretaris te zijn (art. 5 7 lid 2 Gw). Een kortdurende uitzondering op deze hoofdregel is geformuleerd in het derde lid van art. 5 7 Gw: ‘Niettemin kan een minister of staatssecretaris, die zijn ambt ter beschikking heeft gesteld, dit ambt verenigen flexplek huren apeldoorn met het lidmaatschap van de Staten-Generaal, totdat omtrent die beschikbaarstelling is beslist.’ Evenmin is het mogelijk om gelijktijdig lid van beide Kamers te zijn (art. 57 Gw). In het algemeen wordt het lidmaatschap van de Tweede Kamer beschouwd als een volledige dagtaak.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Materieel en formeel recht

Materieel en formeel recht De bepalingen over de aard en de inhoud van het recht, vormen het materieel recht.
•Voorbeeld Een flexplek huren breda verhuurder heeft het recht op het ontvangen van de huurprijs. Iemand die een diefstal pleegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Een subsidietoezegging aan een sportvereniging moet worden nagekomen.
De bepalingen die aangeven hoe men zijn recht kan verwezenlijken, noemen we formeel recht of procesrecht. Voor het privaatrecht heten die regels: burgerlijk procesrecht. Deze regels zijn opgenomen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarin kan iemand dus nalezen op welke wijze hij zich tot de rechter moet wenden om een vonnis te verkrijgen en welke stappen hij tijdens de procedure moet ondernemen wanneer de wederpartij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt. Het formele strafrecht (het strafprocesrecht) is te vinden in het Wetboek van Strafvordering. Hierin staat precies beschreven waar de politie flexplek huren groningen zich aan moet houden bij de opsporing van een verdachte en bijvoorbeeld hoe lang een verdachte van diefstal mag worden vastgehouden. Het procesrecht voor bestuursorganen is grotendeels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hierin zijn de procedures te vinden voor het maken van bezwaar tegen overheidsbeslissingen, bijvoorbeeld als een toegezegde subsidie niet wordt uitbetaald.
1 .2.5 Nationaal en internationaal recht Nationaal recht is het recht dat geldt binnen Nederland en dat door de Nederlandse wetgever is gemaakt. Daarnaast bestaat er recht dat geldt tussen staten flexplek huren amersfoort of dat geldt tussen burgers van verschillende staten: internationaal recht. Internationaal recht kan weer worden onderscheiden in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht.
1 .2 Onderscheidingen in het recht 15
Internationaal publiekrecht, ook wel volkenrecht genoemd, regelt de rechtsbetrekkingen tussen staten onderling en tussen andere lichamen die aan het internationaal rechtsverkeer deelnemen. Een voorbeeld van internationaal publiekrecht is het (EU-)Verdrag van Maastricht, dat vele verplichtingen aan de aangesloten staten oplegt. Internationaal privaatrecht is nationaal recht dat bepaalt welk recht (nationaal of buitenlands) een Nederlandse rechter moet toepassen op een privaatrechtelijk geschil waarbij buitenlands recht een rol speelt. Internationaal privaatrecht geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke flexplek huren apeldoorn echtscheidingsregels er gelden bij een scheiding in Nederland tussen een Nederlandse vrouw en een Marokkaanse man, van wie het huwelijk in Marokko volgens de Marokkaanse wet is voltrokken. Een ander voorbeeld is de regel dat een aanrijding in Frankrijk waarbij een Nederlander betrokken is, naar Frans recht moet worden beoordeeld.
1.2.6 Subjectief en objectief recht Subjectief recht is het persoonlijke recht dat iemand ontleent aan het objectief recht. Objectief recht is het recht dat geldt op een bepaald moment en dat is opgenomen in wettelijke voorschriften.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De analyse van beslissingen

Bij de analyse van beslissingen is het gebruikelijk de uitkomsten van beslissingen in termen van totale rijkdom te beschrijven. Een aanbod om 20 dollar in te zetten op het opgooien van een muntje wordt bijvoorbeeld voorgesteld als een keuze tussen iemands huidige rijkdom Wen een gelijke kans om over te gaan naar W + 20 dollar of naar W – 20 dollar. Deze flexplek huren breda voorstelling blijkt in psychologisch opzicht onrealistisch te zijn: mensen denken normaliter niet over betrekkelijk kleine uitkomsten in termen van toestanden van hun rijkdom maar in termen van winsten, verliezen en neutrale uitkomsten (zoals het handhaven van de status-quo). Indien de werkelijke dragers van subjectieve waarde, in plaats van uiteindelijke toestanden van rijkdom, veranderingen in rijkdom zouden zijn zoals flexplek huren groningen wij voorstellen, zou de psychofysische analyse van uitkomsten moeten worden toegepast op winsten en verliezen, en niet op een totaal van bezittingen. Deze veronderstelling speelt een centrale rol in een benadering van riskante keuze die wij prospecttheorie hebben genoemd (Kahneman en Tversky, 1979). Zowel introspectie als psychofysische metingen wekken de indruk dat subjectieve waarde een concave functie is van de omvang van een winst. Dezelfde generalisatie is ook van toepassing op verlies. Het verschil in subjectieve waarde tussen een verlies van 200 dollar en een verlies van 100 dollar lijkt groter te zijn dan het verschil in subjectieve waarde tussen een verlies van 1200 dollar en een verlies van 1100 dollar. Wanneer de waardefuncties voor winst flexplek huren amersfoort en verlies gekoppeld worden, verkrijgen we een S-vormige functie van het type dat is afgebeeld in figuur 1. De in figuur 1 afgebeelde waardefunctie is (a) gedefinieerd in termen van winsten en verliezen in plaats van totale rijkdom, (b) concaaf op het gebied van winsten en convex op het gebied van verliezen, en (c) aanzienlijk steiler voor verliezen dan voor winsten. Dit laatste kenmerk, dat we aanduiden als ‘afkeer van verlies’, geeft uitdrukking aan de intuïtie dat een verlies van X dollar meer afkeer van verlies oproept dan een winst van X dollar aantrekkelijk is. Afkeer van verlies verklaart de onwil van mensen om voor gelijke inzetten een munt op te gooien: de aantrekkelijkheid flexplek huren apeldoorn van de mogelijke winst is bij lange na niet voldoende om de afkeer van het mogelijke verlies goed te maken. De meeste respondenten in een steekproef onder studenten weigerden bijvoorbeeld om 10 dollar in te zetten op het opgooien van een munt als ze daarmee minder konden winnen dan 30 dollar.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De a-priorikansen

De proefpersonen gebruikten de a-priorikansen op correcte wijze als er geen andere informatie voorhanden was. Zonder karakterbeschrijvingen schatten ze de kans dat een onbekend individu flexplek huren breda technicus was in de twee onderzoeksvarianten in op respectievelijk 0,7 en 0,3. A-priorikansen werden echter vrijwel volledig genegeerd toen er een karakterbeschrijving werd gegeven, zelfs al was deze beschrijving in het geheel niet informatief. De respons op de volgende beschrijving illustreert dit verschijnsel:
Dick is een man van dertig jaar oud. Hij is getrouwd, geen kinderen. Dick is talentvol en gemotiveerd en belooft zeer succesvol te worden in wat hij doet. Hij is geliefd bij zijn collega’s.
Deze beschrijving was bedoeld om geen enkele voor de vraag relevante informatie te verstrekken, namelijk of Dick technicus of advocaat is. De kans dat Dick technicus is, zou dan ook gelijk moeten zijn flexplek huren groningen aan het aandeel technici in de groep, al was er helemaal geen informatie verstrekt. De proefpersonen schatten de kans echter in op 0,5, ongeacht of het vermelde aandeel technici in de groep 0,7 of 0,3 was. Klaarblijkelijk reageren mensen anders als er geen aanwijzingen of irrelevante aanwijzingen worden gegeven. Zonder specifieke aanwijzingen worden a-priorikansen correct toegepast; worden er irrelevante aanwijzingen gegeven, dan worden a-priorikansen genegeerd.4 Ongevoeligheid voor steekproefomvang. Om de kans op een bepaald resultaat in een steekproef uit een gespecificeerde populatie te bepalen passen mensen doorgaans de heuristiek van representativiteit toe. Met andere woorden, ze schatten de kans dat de gemiddelde lengte uit een aselecte steekproef van tien mannen 1,80 m bedraagt in op basis van de overeenkomstigheid van dit resultaat met de corresponderende parameter (de gemiddelde lengte in de populatie mannen). De overeenkomstigheid tussen een steekproefstatistiek en flexplek huren amersfoort een populatieparameter is niet afhankelijk van de steekproefomvang. Als kansen dus worden ingeschat aan de hand van representativiteit, zal de geschatte kans van een bepaalde steekproefstatistiek niet worden beïnvloed door de steekproefomvang. Toen proefpersonen de distributie van gemiddelde lengte in steekproeven van ongelijke omvang moesten schatten, produceerden ze identieke distributies. De kans op een lengte groter dan 1,80 m kreeg in steekproeven van duizend, honderd en tien mannen flexplek huren apeldoorn dezelfde waarde toegekend.5 De proefpersonen hielden geen rekening met steekproefomvang, zelfs al werd deze in de formulering van het vraagstuk benadrukt. Neem de volgende vraag:

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Grote steekproeven

We rekruteerden grote steekproeven van studenten aan grote universiteiten in Californië, Ohio en Michigan. Van sommige van hen kregen we een gedetailleerd rapport over hun tevredenheid met verschillende aspecten van hun leven.9 Van anderen kregen we een voorspelling over hoe iemand ‘met uw interesses en waarden’ die ergens anders woonde dezelfde vragenlijst zou invullen. Bij het analyseren van de data werd duidelijk dat ik de gezinsdiscussie had flexplek huren breda gewonnen. rn Zoals verwacht verschilden de studenten in de twee gebieden sterk in hun houding tegenover hun klimaat: de Californiërs hielden van hun klimaat en de studenten uit het Midden-Westen waren niet te spreken over het hunne. Maar klimaat was geen belangrijke determinant van welzijn. Er was zelfs geen enkel verschil in de tevredenheid over het leven tussen studenten in Californië en het Midden-Westen.11 We stelden ook vast dat mijn vrouw niet alleen stond in haar overtuiging dat Californiërs meer welzijn genieten dan anderen. In beide regio’s koesterden de studenten flexplek huren groningen deze zelfde foutieve gedachte, en we waren in staat deze fout terug te voeren op een overdreven geloof in het belang van klimaat. We beschreven deze fout als een kokerillusie. In de kern van de kokerillusie ligt WYSIATI: te veel gewicht toekennen aan het klimaat en te weinig aan alle andere factoren achter welzijn. Om de kracht van deze illusie in te zien kunt u enkele seconden besteden aan de volgende vraag:
Hoeveel genoegen beleeft u aan uw auto?12
Er is direct een antwoord bij u opgekomen; u weet hoeveel u op uw auto gesteld bent en hoeveel genoegen u eraan beleeft. Kijk nu naar een andere vraag: ‘Wanneer beleeft u genoegen aan uw auto?’ Het antwoord op deze vraag zal u mogelijk verrassen, maar is helder en duidelijk: u ontleent plezier (of displezier) aan uw auto wanneer u aan uw auto denkt, wat waarschijnlijk niet heel vaak voorkomt. Onder normale omstandigheden denkt u niet veel over uw auto flexplek huren amersfoort wanneer u erin rijdt. Als u rijdt denkt u aan andere dingen en wordt uw stemming bepaald door waar u aan denkt. Ook in dit geval geldt dat u, toen u probeerde vast te stellen hoeveel genoegen u ontleent aan uw auto, in feite een veel beperktere vraag beantwoordde, namelijk: ‘Hoeveel genoegen beleeft u aan uw auto wanneer u daarover nadenkt?’ Vanwege de substitutie hield u geen rekening met het feit dat u maar zelden over uw auto nadenkt, een vorm van verwaarlozing van duur. Het resultaat is een kokerillusie. Als u op uw auto gesteld bent, zult u gemakkelijk het genoegen dat u daaraan beleeft overdrijven, iets wat u op een dwaalspoor zal brengen wanneer u denkt aan flexplek huren apeldoorn de kwaliteiten van uw huidige auto en wanneer u de aankoop van een nieuwe overweegt.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Klassieke onderzoeken

Andere klassieke onderzoeken hebben aangetoond dat elektrische stimulering van bepaalde gebieden in de rattenhersenen (en van overeenkomstige gebieden in de menselijke hersenen) een intense sensatie van genot teweegbrengt, in sommige gevallen zo intens dat ratten die hun hersenen kunnen stimuleren door een hendel in te drukken, van honger zullen sterven omdat ze geen pauze nemen om zichzelf te voeden. Genotvolle elektrische stimulering kan kantoor huren breda worden toegediend met een verschillende intensiteit en duur. Ook in dit geval is het enige wat ertoe doet de intensiteit. Tot op een bepaald niveau lijkt het verlengen van de duur van een prikkelsituatie niets toe te voegen aan de gretigheid van het dier om deze situatie op te zoeken.? De regels die gelden voor het terugblikkende zelf van mensen hebben een lange evolutionaire geschiedenis.
Biologie versus rationaliteit Het nuttigste idee in de puzzel met injecties die me jaren geleden bezighield, was dat de ervaren utiliteit van een reeks van even pijnlijke injecties gemeten kan worden door domweg kantoor huren groningen het aantal injecties te tellen. Als alle injecties even onaangenaam zijn, zijn 20 van deze injecties twee keer zo erg als lo, en zijn een teruggang van 20 naar 18 en een teruggang van 6 naar 4 even waardevol. Wanneer de beslissingsutiliteit niet overeenkomt met de verwachte utiliteit is er met de beslissing iets fout gegaan. Dezelfde logica kwam naar voren uit het experiment met de koude hand: een periode van pijn die 90 seconden duurt is erger dan de eerste 60 seconden van die kantoor huren amersfoort periode. Als mensen er vrijwillig voor kiezen om de pijn voor een langere periode te doorstaan, is er met hun beslissing iets fout gegaan. In mijn eerdere puzzel kwam de discrepantie tussen het besluit en de ervaring voort uit verminderende gevoeligheid: het verschil tussen 18 en 20 is minder indrukwekkend, en lijkt minder waard te zijn, dan het verschil tussen 6 en 4 injecties. In het experiment met de koude hand weerspiegelt de fout twee geheugenprincipes: verwaarlozing van duur en de regel van piek en kantoor huren apeldoorn afloop. De mechanismen zijn verschillend, maar de uitkomst is dezelfde: een beslissing die niet goed uit de ervaring af te leiden is.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Gebrek aan samenhang

In een ander onderzoek naar gebrek aan samenhang in het juridische systeem heeft Sunstein een vergelijkende analyse uitgevoerd op de administratieve straffen die kunnen worden opgelegd door verschillende overheidsinstanties in de vs. Hij kwam tot de conclusie dat ‘binnen kantoor huren breda categorieën straffen bijzonder verstandig lijken, ten minste in de zin dat ernstiger letsel zwaarder gestraft wordt. Bij schendingen van beroepsveiligheid en gezondheid worden de zwaarste straffen opgelegd voor herhaalde schendingen, minder zware straffen voor schendingen die zowel moedwillig als ernstig zijn, en de minst zware straffen voor nalatigheid bij de vereiste registratie van gegevens’. 10 Het zal u echter niet verbazen dat de zwaarte van de straffen sterk uiteenliep tussen de verschillende instanties kantoor huren groningen en op een wijze die meer verband hield met politieke geschiedenis dan met een algemene zorg voor rechtvaardigheid. De boete voor een ‘ernstige schending’ van de regels in verband met veiligheid op het werk is maximaal 7000 dollar, terwijl een schending van de wet op bescherming van in het wild levende vogels kan leiden tot een boete van maximaal 25 .ooo dollar. De boetes zijn redelijk in verhouding tot andere straffen die door elke afzonderlijke instantie worden opgelegd, maar doen vreemd aan wanneer ze met elkaar vergeleken worden. Net als in de andere voorbeelden in dit hoofdstuk wordt deze absurditeit pas zichtbaar wanneer de twee gevallen met elkaar in kantoor huren amersfoort een breed kader gepresenteerd worden. Het systeem van administratieve straffen is binnen elke instantie een samenhangend geheel, maar als geheel bekeken een allegaartje.
Over het omslaan van oordelen en voorkeuren
‘Energie-eenheden betekenden niets voor me tot ik zag hoe sterk deze bij airconditioning konden variëren. Een vergelijkende beoordeling was absoluut noodzakelijk.’
‘Je zegt dat dit een uitstekende toespraak was omdat je hem vergeleek met haar andere toespraken. Maar vergeleken met anderen was ze nog steeds minder goed.’
‘Als je het kader kantoor huren apeldoorn verbreedt, kun je vaak verstandiger beslissingen nemen.’
‘Wanneer je geval/en op zichzelf bekijkt, laat je je gemakkelijk leiden door een emotionele reactie van Systeem 1.’

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De rationele actor

De Econs van het model van de rationele actor maken geen gebruik van mentale rekeningen: zij beschikken over een samenvattend overzicht van uitkomsten en worden aangestuurd door externe prikkels. Voor Humans zijn mentale rekeningen een vorm van smal kader; ze houden de zaken voor een beperkte geest controleerbaar en werkbaar. Mentale rekeningen worden kantoor huren breda alom gebruikt om standen bij te houden. U kunt zich herinneren dat beroepsgolfers beter putten wanneer ze een bogey vermijden dan wanneer ze proberen een birdie binnen te halen. Een conclusie die we kunnen trekken, is dat de beste golfers voor elke hole een aparte rekening gebruiken en niet één enkele rekening bijhouden voor hun totale prestatie. In een vroeg artikel gaf Thaler een ironisch voorbeeld dat goed illustreert hoe mentale rekeningen ons gedrag beïnvloeden:
Twee fa natieke sportliefhebbers kantoor huren groningen zijn van plan 70 kilometer te reizen om een basketbalwedstrijd te zien. Een van hen heeft voor zijn kaartje betaald; de andere was op weg om een kaartje te kopen toen hij er een voor niets door een vriend kreeg aangeboden. Het weerbericht waarschuwt voor een sneeuwstorm op de avond van de wedstrijd. Welke van de twee kaarthouders zal de sneeuwstorm eerder trotseren om de wedstrijd te zien?1
We hoeven niet lang over het kantoor huren amersfoort antwoord na te denken: we weten dat de liefhebber die voor zijn kaartje betaald heeft, zich niet door de storm zal laten afschrikken. Mentale rekeningen maken dit verklaarbaar. We gaan ervan uit dat beide liefhebbers een rekening hebben geopend voor de wedstrijd die ze graag willen zien. Als ze de wedstrijd missen, zal dit hun rekeningen met een negatief saldo afsluiten. Ongeacht hoe ze aan hun kaartje zijn gekomen, zullen ze allebei teleurgesteld zijn, maar het saldo is duidelijk negatiever voor kantoor huren apeldoorn degene die een kaartje gekocht heeft en die er, behalve dat hij de wedstrijd heeft gemist, ook financieel bij is ingeschoten.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

Overschatten en te zwaar laten wegen

Overschatten en te zwaar laten wegen
Hoe beoordeelt u de waarschijnlijkheid dat de volgende president van de Verenigde Staten de kandidaat van een derde partij zal zijn?
Hoeveel wilt u betalen voor kantoor huren breda een weddenschap waarbij u 1000 dollar ontvangt als de volgende president van de Verenigde Staten de kandidaat van een derde partij is, en waarbij u anders niets ontvangt?
30. Zeldzame gebeurtenissen 3 4 5
De twee vragen zijn verschillend maar duidelijk aan elkaar gerelateerd. Bij de eerste vraag moet u de waarschijnlijkheid van een onwaarschijnlijke gebeurtenis inschatten. Bij de tweede vraag wordt u uitgenodigd kantoor huren groningen om aan dezelfde gebeurtenis een beslissingsgewicht toe te kennen, door er een weddenschap over aan te gaan. Hoe komen mensen tot hun oordeel en hoe kennen ze beslissingsgewichten toe? We beginnen met twee eenvoudige antwoorden, die we vervolgens nader bepalen. Hier zijn de sterk vereenvoudigde antwoorden: • Mensen overschatten de waarschijnlijkheid van onwaarschijnlijke gebeurtenissen. • Mensen kennen in hun beslissingen aan onwaarschijnlijke gebeurtenissen te veel gewicht toe.
Hoewel overschatten en te zwaar laten wegen verschillende verschijnselen zijn, spelen dezelfde psychologische mechanismen in beide verschijnselen een rol: gerichte aandacht, bevestigingsbias en cognitief gemak. Specifieke beschrijvingen zetten de associatieve machinerie van Systeem r in werking. Toen u nadacht over de onwaarschijnlijke overwinning van de kandidaat van een derde partij, opereerde uw associatieve systeem in zijn gebruikelijke bevestigende kantoor huren amersfoort modus, door selectief gegevens, voorbeelden en voorstellingen te zoeken die deze uitspraak zouden kunnen bevestigen. Dit proces hield een bias in, maar was niet bedoeld om uw fantasie te oefenen. U zocht naar een geloofwaardig scenario dat met de beperkingen van de werkelijkheid overeenstemt; u stelde zich niet domweg voor dat de kandidaat van een derde partij door een toverfee tot president zou worden verheven. Uw beoordeling van waarschijnlijkheid werd uiteindelijk bepaald door het cognitieve gemak waarmee u een plausibel scenario in gedachten kreeg. We concentreren ons niet altijd op de gebeurtenis die we moeten inschatten. Als deze gebeurtenis heel waarschijnlijk is, concentreren we ons op het alternatief. Neem dit voorbeeld:
Wat is de waarschijnlijkheid kantoor huren apeldoorn dat een baby die in uw plaatselijke ziekenhuis geboren wordt, binnen drie dagen zal worden ontslagen?

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment

De economische logica

De economische logica zegt dat taxichauffeurs op regenachtige dagen overuren moeten maken en zich op mooie dagen wat vrije tijd kunnen veroorloven, omdat die vrije tijd dan minder kostbaar is. De logica van afkeer van verlies leidt echter tot het omgekeerde: chauffeurs die zich op een kantoor huren breda vast daginkomen richten, werken veel langere uren wanneer hun passagiers dun gezaaid zijn en gaan vroeg naar huis wanneer verregende klanten smeken om vervoer.ro De economen Devin Pope en Maurice Schweitzer, werkzaam aan de Universiteit van Pennsylvania, hebben erop gewezen dat golf een schoolvoorbeeld levert van een referentiepunt, namelijk par. Voor elke hole op de golfbaan geldt een aantal kantoor huren groningen slagen; het par-getal geeft de basislijn aan voor een goede – maar geen uitmuntende – prestatie. Voor een beroepsgolfer is een birdie (één slag onder par) een winst en een bogey (één slag boven par) een verlies. De genoemde economen vergeleken twee mogelijkheden waartussen een speler in de buurt van de hole kan kiezen: • putten om een bogey te vermijden; • putten om een birdie te halen. Bij golf telt elke slag en bij beroepsgolf telt elke slag zwaar. Volgens de prospecttheorie tellen sommige slagen echter zwaarder dan andere. Geen par maken is een verlies, maar een birdie putt missen, is een gemankeerde winst, geen verlies. Pope en Schweitzer beredeneerden op grond van afkeer van verlies dat spelers zich meer zouden inspannen bij het putten kantoor huren amersfoort voor par (om een bogey te vermijden) dan bij het putten voor een birdie. Ze analyseerden meer dan tweeënhalf miljoen putts tot in de kleinste bijzonderheden om deze voorspelling te toetsen. Ze hadden gelijk. Ongeacht of de putt gemakkelijk of moeilijk was en ongeacht de afstand tot de hole, waren de spelers succesvoller wanneer ze putten voor par dan voor een birdie. Het verschil in het aantal successen voor par (om een bogey te vermijden) en voor een birdie bedroeg 3,6 procent. Dit verschil is niet onbetekenend. Tiger Woods was een van de ‘deelnemers’ in dit onderzoek. Als Tiger Woods in zijn beste jaren in staat was geweest om even goed te putten voor birdies als hij deed voor par, zou zijn gemiddelde toernooiscore met één slag verbeterd zijn en zijn verdienste kantoor huren apeldoorn met bijna r miljoen dollar per seizoen. Deze geduchte mededingers nemen geen bewust besluit om bij birdie putts gas terug te nemen, maar hun intense afkeer van een bogey geeft hun kennelijk bij het putten een extra dosis concentratie.

Posted in Kantoor huren bedrijfsruimte huren | Leave a comment